För varje sjukperiod får den anställde ett karensavdrag. För att den anställde inte ska drabbas av alltför många dagar utan sjuklön har man i sjuklönelagen infört olika högriskskydd.

Allmänt högriskskydd

En anställd kan inte ha fler än 10 karensavdrag under en tolvmånadersperiod. Det betyder att arbetsgivaren vid varje sjuktillfälle måste titta tillbaka på den senaste tolvmånadersperioden räknat från första sjukdagen i den aktuella sjukperioden och räkna efter hur många karensavdrag den anställde haft. Har han då haft fler än tio karensavdrag under tolvmånadersperioden blir det inget karensavdrag i den nya sjukperioden utan den anställde får sjuklön för hela perioden t.o.m. dag 14.

Vid nästa sjuktillfälle tittar man återigen tillbaka tolv månader, vid det sjuktillfället finns det endast åtta karensavdrag och därmed ska ett karensavdrag göras. Det allmänna högriskskyddet betyder alltså inte att man kvalificerar sig för att slippa karensavdragen för gott när man haft tio karensavdrag.

Många löneprogram har funktioner för automatisk hantering och/eller bevakning av max 10 karensavdrag per år. Kontrollera hur det ser ut i det program som du använder och se till att det har korrekta inställningar så slipper du bevaka detta manuellt.

Särskilt högriskskydd

En anställd som p.g.a. medicinskt dokumenterad sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att vara sjuk oftare än 10 gånger per år kan ansöka hos Försäkringskassan om s.k. särskilt högriskskydd. Försäkringskassan gör då en utredning och om det särskilda högriskskyddet beviljas får den anställde sjuklön från arbetsgivaren från första sjukdagen, d.v.s. den anställde får inget karensavdrag. Arbetsgivaren kan sedan ansöka om att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter för hela sjukperioden.

Även en anställd som har en sjukdom som kan förorsaka en eller flera längre sjukperioder kan ansöka om särskilt högriskskydd. Med en längre period menas fler än 28 dagars sjukfrånvaro i följd under en tolvmånadersperiod.

Om särskilt högriskskydd beviljas i detta fall kan arbetsgivaren, efter ansökan, kan få ersättning för sina kostnader för sjuklön. Den anställde slipper dock inte karensavdraget i detta fall.

En anställd som ska göra ett ingrepp i samband med donation eller förberedelse för donation av egna organ eller vävnader, kan också beviljas särskilt högriskskydd och få sjuklön från första dagen. Arbetsgivaren kan också i detta fall ansöka om att få ersättning för sina kostnader för sjuklön.