Huvudregeln är att huvudarbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell och eventuella sidoinkomster beskattas med 30 %. En anställd kan begära ett högre skatteavdrag, s.k. frivillig skatt, utan beslut från Skatteverket men för att arbetsgivaren ska kunna göra ett lägre skatteavdrag krävs ett beslut.

I vissa situationer, om man som anställd exempelvis har många arbetsgivare eller om man har höga ränteuppgifter, kan den avdragna skatten totalt sett bli endera för låg eller för hög. Då kan det finnas anledning att ansöka hos Skatteverket om ändrad beräkning av preliminärskatt, s.k. jämkning.

I jämkningsansökan lämnar den anställde uppgifter om sina uppskattade inkomster och avdrag för det aktuella året och Skatteverket räknar sedan fram skatteavdraget baserat på dessa uppgifter. Jämkningen gör att skatten justeras under pågående inkomstår istället för året efter i samband med deklarationen. På det sättet slipper den anställde underskott eller överskott på sitt skattekonto.

För att det framräknade skatteavdraget ska bli korrekt krävs att den anställde lämnat noggranna och korrekta uppgifter om sina inkomster och avdrag. Det är också viktigt att komma ihåg attt göra en ny jämkningsansökan om inkomsterna och eller avdragen skulle ändras under året.

Jämkningsbeslutet innebär att skatteavdrag ska göras med lägre eller högre belopp än vad som står i skattetabellen. Den anställde måste informera sin arbetsgivare om beslutet genom att lämna in sin A-skattsedel där beslutet framgår. Om jämkningen är en s.k. stående jämkning som fortsätter gälla år efter år får arbetsgivaren information om beslutet när denne fråga om skatteavdrag (FOS) till centrala skatteregistret i samband med den rutinmässiga förfrågan i inför nytt år.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från det lönetillfälle som infaller två veckor efter det att han tagit emot beslutet. Om den anställde fått nytt jämkningsbeslut vilket innebär lägre skatteavdrag och arbetsgivaren redan hunnit göra ett högre avdrag, ska arbetsgivaren betala tillbaka den för högt avdragna skatten. Detta kan bara göras om skatten inte redan betalats in till företagets skattekonto.

Ändrad beräkning av skatteavdrag kan innebära följande:

  • skatt beräknas på beräkningsunderlaget minskat eller ökat med ett visst antal kronor

  • skatt beräknas med en viss procent på ersättningen

  • skatt beräknas på en viss del av ersättningen

  • skatt beräknas med ett visst belopp utöver det som angetts i skattetabellen

Exempel

Martin har 24 500 kronor i fast månadslön. Skatteverket har beslutat att hans preliminärskatt ska beräknas efter att underlaget sänkts med 2 800 kronor.

24 500 - 2 800 = 21 700 kronor i nytt skatteberäkningsunderlag. Skatten blir nu 6 510 kr istället för 7 350 kr (som är skatten på 24 500 kr)

jamkning-01

Jämkning med procent

Vid vissa tillfällen visar jämkningsbeslutet att skatt ska beräknas med en viss procentsats. Ett sådant beslut är ofta förknippat med en beloppsgräns och en gräns i tiden som beslutet gäller, d.v.s. skatt ska beräknas med en viss procent under förutsättning att utbetald lön inte överskrider ett visst belopp under en viss tidsperiod.

I många lönesystem kan jämkningsbeslutet registreras och bevakas med automatik vilket gör att man som löneadministratör slipper ha manuell bevakning.

Exempel

Samir har lämnat ett jämkningsbesked som visar att skatt ska beräknas med 27 % under förutsättning att inkomsten inte överskrider 60 000 kronor under perioden 1 februari-31 maj.

Vid april månads löneberäkning ska 15 000 kronor utbetalas. Samir har då sedan den 1 februari fått 50 000 kronor utbetalt. Detta innebär att beloppsgränsen 60 000 kronor kommer att överskridas när april månads lön betalas ut.

I och med att beloppsgränsen överskrids finns det inte längre någon förutsättning för procentjämkningen och preliminärskatt ska därför beräknas enligt Samirs vanliga skattetabell.

Särskild beräkningsgrund/stående jämkning

Att skatt beräknas på särskild beräkningsgrund innebär att ett jämkningsbeslut fortsätter att gälla flera år. Detta kallas ofta stående jämkning. Beslutet framgår av den anställdes preliminärskattsedel och kan också hämtas genom att arbetsgivaren gör en fråga om skatteavdrag (FOS) till Centrala Skatteregistret.

Om en anställd fått ett beslut om stående jämkning kommer Skatteverket varje höst skicka ut ett förifyllt förslag inför nästkommande år så att den anställde har möjlighet att justera sina uppgifter om inkomster och avdrag.