Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Jourtid

Lag

Jourtid är ett begrepp som finns i arbetstidslag (1982:673). Med jourtid menas tid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen, för att kunna rycka in om något skulle inträffa. Man kan alltså säga att jourtiden är ett slags väntetid. Jourtiden ligger utanför ordinarie arbetstid.

Jourtid får bara förekomma inom sådan verksamhet där någon måste finnas tillgänglig om något oförutsett inträffar. T.ex. inom sjukvården eller brandförsvaret.

Jourtid läggs utanför den ordinarie arbetstiden och är därför maximerad i lagen, nämligen 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar för en kalendermånad. Jourtiden ska av arbetsgivaren antecknas i en jourtidsjournal, i vilken man ska kunna avläsa jourtiden för varje fyraveckorsperiod eller kalendermånad.

Enligt EU:s arbetstidsdirektiv ska jourtid behandlas som arbetad tid och ingå i veckoarbetstidsmåttet 48 timmar inklusive jourtid och övertid.

Om den anställde måste utföra arbete under jourtiden, räknas den tid som arbete utförs som övertid, och ersätts enligt regler för övertidsersättning. Övertiden ska också journalföras i övertidsjournal.

Avtal

Jourtidsersättning

Ersättning för jourtidsarbete ersätts enligt gällande kollektivavtal. Inom tjänstemannaområdet t.ex. Svensk Handel m.fl. ersätts jourtid

jourtid-01

fredag kl.18.00 - lördag kl. 07.00

jourtid-02

lördag kl. 07.00 - söndag kl. 24.00

jourtid-03

från kl. 18.00 dagen före till kl. 07.00 trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag

jourtid-02

från kl. 07.00 ovannämnda helgdagar till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

jourtid-03

från kl. 18.00 på skärtorsdagen samt från kl. 07.00 pingst-, midsommar, jul- och nyårsafton till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

jourtid-04

När man använder divisorerna ovan ska deltidslön räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

jourtid-05

Omräkning till heltidsmånadslön

jourtid-06

Inom avtalsområden på LO-sidan beräknas jourtidsersättningen som en viss procent av den anställdes ordinarie timlön.

Bokföring

Ersättning för arbetad jourtid är en bruttolön som debiteras lämpligt konto i kontogrupp 70 eller 72.

Beskattning

För den anställde

Jourtidsersättning betraktas som kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd i den 1 november året före beskattningsåret.

För företaget

Jourtidsersättning är kontant bruttolön och utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.

Kommentar

När jourtidsersättning utbetalas enligt ovanstående regler ingår inte semesterlön.

Ersättningen är i stället underlag för beräkning av semesterlön på s.k. rörliga lönedelar.