Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Jourtid

Lag

Jourtid är ett begrepp som finns i arbetstidslag (1982:673). Med jourtid menas tid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen, för att kunna rycka in om något skulle inträffa. Man kan alltså säga att jourtiden är ett slags väntetid. Jourtiden ligger utanför ordinarie arbetstid.

Jourtid får bara förekomma inom sådan verksamhet där någon måste finnas tillgänglig om något oförutsett inträffar. T.ex. inom sjukvården eller brandförsvaret.

Jourtid läggs utanför den ordinarie arbetstiden och är därför maximerad i lagen, nämligen 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar för en kalendermånad. Jourtiden ska av arbetsgivaren antecknas i en jourtidsjournal, i vilken man ska kunna avläsa jourtiden för varje fyraveckorsperiod eller kalendermånad.

Enligt EU:s arbetstidsdirektiv ska jourtid behandlas som arbetad tid och ingå i veckoarbetstidsmåttet 48 timmar inklusive jourtid och övertid.

Om den anställde måste utföra arbete under jourtiden, räknas den tid som arbete utförs som övertid, och ersätts enligt regler för övertidsersättning. Övertiden ska också journalföras i övertidsjournal.

Avtal

Jourtidsersättning

Ersättning för jourtidsarbete ersätts enligt gällande kollektivavtal. Inom tjänstemannaområdet t.ex. Svensk Handel m.fl. ersätts jourtid

jourtid-01

fredag kl.18.00 - lördag kl. 07.00

jourtid-02

lördag kl. 07.00 - söndag kl. 24.00

jourtid-03

från kl. 18.00 dagen före till kl. 07.00 trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag

jourtid-02

från kl. 07.00 ovannämnda helgdagar till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

jourtid-03

från kl. 18.00 på skärtorsdagen samt från kl. 07.00 pingst-, midsommar, jul- och nyårsafton till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

jourtid-04

När man använder divisorerna ovan ska deltidslön räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

jourtid-05

Omräkning till heltidsmånadslön

jourtid-06

Inom avtalsområden på LO-sidan beräknas jourtidsersättningen som en viss procent av den anställdes ordinarie timlön.

Bokföring

Ersättning för arbetad jourtid är en bruttolön som debiteras lämpligt konto i kontogrupp 70 eller 72.

Beskattning

För den anställde

Jourtidsersättning betraktas som kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd i den 1 november året före beskattningsåret.

För företaget

Jourtidsersättning är kontant bruttolön och utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.

Kommentar

När jourtidsersättning utbetalas enligt ovanstående regler ingår inte semesterlön.

Ersättningen är i stället underlag för beräkning av semesterlön på s.k. rörliga lönedelar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...