Lag

Kronofogden är en rikstäckande myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Kronofogdens uppgift är att fastställa och driva in fordringar. Arbetet är noggrant reglerat av lagar och bestämmelser, t.ex. utsökningsbalken, indrivningslagen, konkurslagen, skatteförfarandelagen, skuldsaneringslagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Chefen för myndigheten kallas rikskronofogde.

Kronofogden arbetar med

indrivning

summarisk process

konkurstillsyn

förebyggande kommunikation.

Man arbetar förebyggande vilket innebär att man genom information verkar för att betalningar och annat sker i rätt tid och på rätt sätt. Informationsverksamheten sker bl.a. i skolor och till nystartade företagare.

Myndigheten prövar och fastställer ett krav. Det kan avse betalningsföreläggande eller handräckning.

Den som har en fordran på någon kan vända sig till kronofogden och begära hjälp med att driva in fordringen. Kronofogden verkställer också t.ex. avhysning och handräckning. Man vänder sig till Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande. När Kronofogden får in en ansökan skickas ansökan och föreläggandet till den betalningsskyldige. Om betalning inte sker kan Kronofogden besluta om betalningsföreläggande eller besluta om utmätning i lön. Arbetsgivaren får då ett utmätningsbesked i vilket det anges hur stort belopp som ska dras från den anställdes nettolön.

Målen hos Kronofogden kan delas in i två grupper. Allmänna och enskilda mål. De allmänna målen är fordringar som stat och kommun har, t.ex. skatter, böter eller studiemedel. De enskilda målen avser bl.a. kontokorsskulder, banklån eller hyresskulder.

Kronofogden har också till uppgift att utöva den offentliga tillsynen över konkursförvaltningen.

Kronofogden tar också hand om ansökan om skuldsanering. Utredning om skuldsanering sker sedan tillsammans med den skuldsatte.