Lag

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön.

För att få sjuklön från den åttonde sjukdagen måste den anställde lämna läkarintyg till arbetsgivaren. I läkarintyget behöver inte anges vilken sjukdom den anställde lider av, utan det räcker med att läkaren intygar att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön fr.o.m. den åttonde dagen om den anställde inte visar läkarintyg.

Vid en återinsjuknandeperiod ska den anställde lämna läkarintyg åttonde dagen fr.o.m. den första dagen i återinsjuknandeperioden.

Förstadagsintyg

Arbetsgivare kan begära läkarintyg från den anställde redan från den första sjukdagen i sjuklöneperioden. Reglerna om läkarintyg gäller i de fall inte annat angetts i kollektivavtal.

Arbetsgivaren har alltså rätt, om det finns särskilda skäl, att begära att en anställd ska lämna intyg från läkare eller tandläkare redan före den åttonde dagen i en sjukperiod. Arbetsgivaren kan också begära läkarintyg från den första dagen i varje kommande sjukperiod, som infaller upp till ett år från tiden för begäran. Begäran ska vara skriftlig. Om den anställde vägrar att lämna intyg är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön för den del av sjuklöneperioden för vilken det saknas intyg.