När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning, s.k. tjänstekörning kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen. Likaså kan en förmånsbilsinnehavare som betalar bensinen till förmånsbilen själv, få kostnadsersättning för tjänstekörning med förmånsbilen.

Milersättning för privatbil

Skattefri milersättning för privat bil i tjänsten är f.n. 25 kronor. Milersättningen avser att täcka kostnader för bensin och andra drivmedel, diesel, el eller andra miljöklassade drivmedel, slitage, underhåll, service m.m. Däremot kan kostnader för parkering betalas utöver schablonen.

Den anställde ska lämna en körjournal till arbetsgivaren, där körsträcka och orsak till tjänstekörningen framgår.

Betalar arbetsgivaren högre ersättning än 25 kronor per mil ska den delen som överstiger behandlas som kontant lön.

Exempel

Carlos har kört med sin privata bil i tjänsten och lämnat en körjournal till sin arbetsgivare där det framgår att han kört 30 mil i tjänsten. Arbetsgivaren betalar 30 kronor per mil i milersättning.

Carlos löneberäkning blir då:

milersattning-01

Naturligtvis kan milersättningen också redovisas per kilometer à 2,50 kronor skattefritt och 0,50 kronor skattepliktigt i exemplet ovan.

Milersättning för tjänstebil

En anställd som har förmånsbil måste betala drivmedel själv för sin privatkörning. Antingen genom att han påförs en drivmedelsförmån eller att drivmedel betalas med privata pengar.

En anställd som själv står för sin drivmedelskostnad kan, på samma sätt som en anställd med en privatägd bil, få kostnadsersättning för tjänstekörningen.

Den anställde ska lämna en körjournal till arbetsgivaren där det framgår körsträcka och orsak till tjänstekörningen.

Den skattefria milersättningen för körning med förmånsbil i tjänsten är f.n. 12 kronor per mil för alla drivmedel utom helt eldrivna bilar som ersätts med 9,50 kronor per mil. Betalar arbetsgivaren mer än dessa belopp betraktas den överskjutande delen som kontant bruttolön.

Exempel

Johan har lämnat en körjournal till sin arbetsgivare där det framgår att han kört 25 mil i tjänsten med sin bensindrivna förmånsbil. Arbetsgivaren betalar 20 kronor i milersättning.

Johans löneberäkning blir då:

milersattning-02

Naturligtvis kan milersättningen redovisas i kilometer, d.v.s. 1,20 kronor skattefritt respektive 0,80 kronor skattepliktigt per kilometer.

Kommentar

Den skattefria milersättningen redovisas inte med belopp, utan endast med ett kryss i rutan för utbetald milersättning, i arbetsgivardeklarationen på indvidnivå. Den del av milersättningen som utbetalas över den skattefria milersättningen redovisas som kontant bruttolön.

Den skattepliktiga milersättningen ska också ingå i underlag för beräkning av arbetsgivaravgiften och redovisas under utbetald bruttolön.

I juni 2022 röstade riksdagen för ett nytt system för avdrag vid arbetsresor men i december röstade riksdagen igenom den nya regeringens förslag att behålla de gamla reglerna. Dock innehöll det nya förslaget höjda schablonbelopp för avdrag. Dessa höjda schablonbelopp innebär att att den skattefria milersättning som en arbetsgivare kan betala till en anställd som använder privat bil eller förmånsbil i tjänsten höjs till följande belopp:

  • Privat bil 25 kronor per mil

  • Förmånsbil, utom eldriven 12 kronor/mil

  • Förmånsbil, helt eldriven 9,50 kronor/mil