Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se.

Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om bilförmåner och bestämmelser om nedsättning av förmånsvärdet om bilen används mycket i tjänsten eller är anpassad för körning av utrustning som verktyg m.m.

En miljöbil är en bil som är utrustad för att drivas helt eller delvis med miljövänligare drivmedel eller el. Om bilen på grund av miljöbilsutrustningen har ett högre nybilspris än en jämförbar bensin- eller dieseldriven bil får arbetsgivaren, utan beslut från Skatteverket, sätta ner förmånsvärdet till att motsvara den jämförbara bilens förmånsvärde.

För miljöbilar som tas i trafik från och med den 1 juli 2022 gäller nya regler för nedsättning av förmånsvärdet. Istället för att göra en sänkning till värdet för en jämförbar bil utan miljöteknik ska fasta schablonbelopp användas. Enligt de nya reglerna omfattas endast elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar av nedsättning, det vill säga elhybridbilar och etanoldrivna omfattas inte längre av nedsättningen.

Schablonbeloppen kopplas till den typ av teknik som bilen drivs med:

  • El- och vätgasbilar - 350 000 kronor

  • Laddhybrider - 140 000 kronor

  • Gasbilar - 100 000 kronor

Nedsättningsbeloppet får dock maximalt uppgå till 50 % av bilens nybilspris. För bilar som tagits i bruk före den 1 juli 2022 gäller de gamla reglerna.

Vilka bilar som är miljöbilar och vilka bilar som är närmast jämförbara framgår av tabell i Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån. Skatteverkets program för bilförmånsberäkning tar hänsyn till miljöbilar.

Omfattande tjänstekörning

Om bilen är försedd med extra utrustning eller att bilinnehavaren kör i tjänsten mer än 3 000 mil per kalenderår ska detta tas med vid beräkning av förmånsvärdet för den närmast jämförbara bilen.

Det lägre förmånsvärdet används för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter och redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Förmånsvärdet räknas om varje år beroende på att prisbasbeloppet och statslåneräntan förändras.

Kommentar

Om arbetsgivaren betalar allt drivmedel för förmånsbil påförs den anställde en drivmedelsförmån för den privata körningen.

Bokföring

Värdet på bilförmånen är ingen avdragsgill kostnad för företaget och bokförs heller inte i företagets räkenskaper.

Det är de kostnader som företaget har för de anställdas bilförmåner, som debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil.