Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Närståendevård

 

Den som vårdar en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning ifrån Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men också någon man har en nära relation till exempel en god vän.

Med vård menas att vara tillsammans med den sjuke. Den sjuke kan vårdas på sjukhus eller i hemmet. Den närståendes vård ska vara ett komplement till den vård som utförs av sjukhuspersonal. Vård kan också vara att gå ärenden, handla mat och mediciner eller följa med på läkarbesök.

Den som vårdas har 100 dagar närståendepenning. Dessa dagar kan delas mellan flera närstående, till exempel flera syskon. Dagarna kan tas ut som ¼, ½, ¾ eller hel dag. Om man delar upp dagarna kan inte flera personer samtidigt få närståendepenning för samma tid.

Man kan få närståendepenning om:

  • Man vårdar en närstående i hemmet eller på sjukhus.

  • Vården ges i ett EU/EES-land. T.ex. en sjuk förälder som bor i Spanien.

  • Den närstående är svårt sjuk och sjukdomen utgör ett hot mot den närståendes liv.

  • Vårdaren går miste om arbetsinkomst, sjukpenninggrundande inkomst.

  • Vårdaren och den sjuke ska vara inskrivna hos Försäkringskassan.

Ansökan om närståendepenning

Ansökan om närståendepenning sker på en särskild blankett ”Ansökan om närståendepenning”. Ansökan kan också ske via Försäkringskassans hemsida. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas. I intyget ska den sjuke om möjligt lämna sitt samtycke till vården. Om så inte kan ske ska det framgå av läkarintyget. Ansökan om närståendepenning ska vara Försäkringskassan tillhanda inom tre månader från första dagen närståendepenning begärs.

narstaendevard_01

Försäkran

I blanketten ”Försäkran för närståendepenning” ska den närstående fylla i de dagar man har varit borta från arbetet och vårdat en närstående.

Alla blanketter ska skickas till

Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 ÖSTERSUND

Närståendepenningen beräknas på samma sätt som sjukpenning med maxgräns på 10 prisbasbelopp och betalas ut 30 dagar efter det att Försäkringskassan tagit emot blanketten ”Försäkran för närståendepenning”.