En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning.

Lag

Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725).

Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt att fullgöra sina uppdrag. Det innebär att de inte får sägas upp eller avskedas från sitt ordinarie arbete i samband med ledigheten. Det här gäller också för ledamöter i t.ex. kommun- eller regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige).

Under ledigheten får den anställde ingen lön från den ordinarie arbetsgivaren utan ersättning utgår från den som den anställde fullgör uppdrag åt, t.ex. riksdagen.

Ledigheten är inte semesterlönegrundande och ingår inte i anställningstiden vid beräkning av antalet betalda semesterdagar.

Avtal

Löneavdrag när någon är ledig för att fullgöra ett offentligt förtroendeuppdrag görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

offentliga-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

offentliga-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

offentliga-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså även helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

offentliga-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

offentliga-05

Omräkning till heltidsmånadslön

offentliga-06

Exempel

offentliga-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

offentliga-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

offentliga-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

offentliga-10

Vid frånvaro del av dag

offentliga-11

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.