Lag

När en anställd arbetar mer än sin ordinarie heltidsarbetstid och därefter blir beordrad till ytterligare arbete, kallas sådan arbetstid övertid. Regler för övertidsarbete finns dels i arbetstidslag (1982:673) och dels i de olika kollektivavtalen.

Arbetstid som sker utanför ordinarie heltidsarbetstid kallas i arbetstidslagen för allmän övertid. I arbetstidslagen räknar man som övertid den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid per vecka. T.ex. en anställd som har 40 timmar ordinarie arbetstid under en vecka beordras till övertidsarbete. Sammanlagt arbetar den anställde 45 timmar den här veckan. Fem timmar blir då allmän övertid.

Om den anställde inte själv bestämmer över sin arbetstid, ska övertidsarbete beordras i förväg eller godkännas i efterhand av arbetsgivaren. Orsaken till detta är att arbetsgivaren är skyldig att föra journal över antalet arbetade övertidstimmar.

Enligt arbetstidslagen får en anställd inte arbeta mer än 200 timmar allmän övertid per kalenderår. Efter uppnådda 200 timmar övertid kan arbetsgivaren beorda ytterligare 150 timmar övertid. Inom de 200 timmarna finns också en gräns motsvarande 50 timmar per kalendermånad eller 48 timmar per fyraveckorsperiod.

Enligt EU:s arbetstidsdirektiv får arbetstiden inte överstiga 48 timmar inkl. övertid och jourtid per vecka.

Arbetsgivaren är skyldig att föra anteckningar om övertidsarbetet i en s.k. övertidsjournal. I den ska man kunna se hur många timmar den anställde har arbetat övertid dels totalt under året och dels per månad eller fyraveckorsperiod.

Ersättning för övertidsarbete regleras inte i lagstiftningen, utan regleras i de allmänna anställningsvillkoren i respektive kollektivavtal eller i den anställdes anställningsavtal.

Avtal

I kollektivavtal finns en del avvikelser från arbetstidslagens regel om maximal övertid per år.

Till skillnad mot arbetstidslagen mäter man inom tjänstemannaområdet övertid per dag. När en tjänsteman har arbetat sin överenskomna heltidsarbetstid per dag räknas resterande arbete under dagen som övertidsarbete.

De regler som anges i arbetstidslagen angående anteckningar i en övertidsjournal om övertidsarbete, gäller även för tjänstemannaområdet. Därför ska övertidsarbetet vara i förväg beordrat eller i efterhand godkänt.

Inom tjänstemannaområdet har gränsen för maximalt övertidsarbete per kalenderår angetts till 150 timmar.

Kommentar

Övertidsjournalen ska på begäran visas upp för den anställde, fackförbundet och Arbetsmiljöverket.