Avtal

När en anställd beordras att resa på en tjänsteresa har han rätt till ersättning för den del av restiden, som ligger utanför den egna ordinarie arbetstiden. Ersättningen regleras i kollektivavtal och kallas restidsersättning.

En anställd som tillsammans med sin arbetsgivare har kommit överens om att avstå från övertidsersättning, kan också komma överens om att reglerna för restidsersättning inte ska gälla. Det blir dock inte automatiskt så att om en anställd avstår från övertidsersättning så avstår han också från restidsersättning. Dessa villkor förhandlas mellan arbetsgivaren och den anställde. Man kan också komma överens om att restidsersättning kompenseras vid lönesättningen.

För anställda som reser mycket i tjänsten, t.ex. försäljare eller tekniker, gäller regler för restidsersättning endast om arbetsgivaren och den anställde kommit överens om detta.

Vid beräkning av restid och restidsersättning tas endast med den tid som ligger utanför den anställdes ordinarie arbetstid.

Exempel

En anställd har ordinarie arbetstid mellan kl. 10.00-15.00 måndag-fredag. Vid en tjänsteresa en onsdag pågår resan mellan kl. 08.00-17.00. restidsersättning beräknas då mellan kl. 08.00-10.00 och mellan 15.00-17.00.

Restidsersättning

Restidsersättning beräknas enligt gällande kollektivavtal. Inom PTK-området får en tjänsteman med fast månadslön restidsersättning enligt följande:

måndag 06.00 - fredag 18.00

restid-01

Restidsersättning med divisorn 240 betalas ut med högst sex timmar per kalenderdygn.

fredag 18.00 - måndag 06.00

restid-02

När man använder divisorerna 240 och 190 ska deltidslön räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

restid-03

Omräkning till heltidsmånadslön

restid-04

I kollektivavtal på LO-området baseras uträkningen av restidsersättningen i stället på timlönen. T.ex. inom Handelns avtalsområde beräknas restidsersättningen med 60 % respektive 75 % av timlönen.

Beskattning

För den anställde

Den kontanta restidsersättningen betraktas som kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd i den 1 november året före beskattningsåret.

För företaget

Den kontanta restidsersättningen är kontant bruttolön. Den utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.

Kommentar

Den kontanta restidsersättningen på PTK-området inkluderar semesterlön. Det är viktigt att tänka på detta när företaget beräknar sin totala semesterskuld till de anställda.

Bokföring

Ersättning för restid är kontant bruttolön och debiteras lämpligt konto i kontogrupperna 70 respektive 72.