När en anställd varit sjuk under en längre tid kan Försäkringskassan besluta om byte av sjukpenningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan ska inom ett år från sjukanmälningsdagen utreda om sjukpenningen ska bytas mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Den som är mellan 30-64 år kan få sjukersättning om arbetsförmågan är nedsatt till minst en fjärdedel. Innan beslut om sjukersättning fattas ska alla möjligheter att återgå i arbete ha undersökts.

Den som uppbär sjukersättning är också skyldig att delta i de rehabiliteringsåtgärder som Försäkringskassan föreslår.

Sjukersättningen kan vara tidsbegränsad, vanligen ett eller två år. Man kan också besluta att sjukersättningen ska betalas ut tills vidare.

Sjukersättningen betalas ut med hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. Detta beror på graden av nedsättningen av arbetsförmågan.

Storleken på sjukersättningen beror dels på tidigare inkomster dels en garantiersättning.

Sjukersättningen räknas om från den 1 januari varje år.

Från 2009 skärptes kraven för att få sjukersättningen. Om Försäkringskassan ska kunna bevilja sjukersättningen gäller att arbetsförmågan ska vara nedsatt under överskådlig framtid. Bedömningen sker i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Den som har sjukersättning beviljad sedan tidigare behåller sin ersättning.

Den som har sjukersättning som inte är tidsbegränsad har från den 1 januari 2009 möjlighet att arbeta och ändå ha kvar sin sjukersättning. Förutsättningen är att man varit beviljad sjukersättning i juni 2008. Den som arbetar har alltid kvar sin rätt till sjukersättning. Men sjukersättningen räknas ner när inkomsterna överstiger fribeloppet.

Det belopp man kan tjäna innan sjukersättningen minskar är under 2024 följande:

Fribeloppet räknas om i januari varje år när prisbasbeloppet ändras.

Innan arbete påbörjas ska ansökan om arbete med sjukersättning lämnas in.

Beskattning

Sjukersättning är en skattepliktig ersättning och Försäkringskassan gör avdrag för preliminärskatt. Om den anställde har sin huvudsakliga inkomst som sjukersättning från Försäkringskassan dras den enligt skattetabell och arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag enligt reglerna för sidoarbetsgivare, d.v.s. minst 30 %.

Om förvärvsinkomsterna överstiger sjukersättningen ska Försäkringskassan göra avdrag med minst 30 % och arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag enligt tabell.

För sjukersättning lämnar Försäkringskassan arbetsgivardeklaration på individnivå.