Lag

Regler för skönsbeskattning finns i skatteförfarandelag (2011:1244). Det betyder att om en person inte lämnar in sin inkomstdeklaration alls eller om uppgifterna i den inlämnade deklarationen är bristfälliga så ska skatten uppskattas till ett belopp som anses skäligt med hänsyn till de uppgifter som finns i t.ex. arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Skönsbeskattning kan också ske om ett företag underlåter att lämna in eller lämnar felaktiga skattedeklarationer.

Om beslut om skönsbeskattning har fattats utgår även ett skattetillägg. I vissa fall kan skattetillägget undanröjas om riktiga uppgifter lämnas till Skatteverket inom angiven tid.