Lag

En anställd som kommit till Sverige har rätt till ledighet för svenskundervisning. Ledigheten regleras i lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

Utbildningen i svenska för invandrare, SFI, bedrivs i kommunens regi. Studierna kan bedrivas både på heltid och deltid.

Den anställde ska meddela arbetsgivaren minst en månad före ledighetens början.

Den anställde har rätt att avbryta ledigheten och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Den anställde ska tala om för arbetsgivaren att han avser att komma tillbaka minst två veckor före återgången i arbete.

En anställd får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att han begär eller utnyttjar sin rätt till denna typ av ledighet.

Ledighet för grundläggande svenskundervisning är semesterlönegrundande.

Avtal

Löneavdrag vid svenskundervisning görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även på många företag, som ej är kollektivavtalsbundna, gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

svenskundervisning-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

svenskundervisning-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

svenskundervisning-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså även helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

svenskundervisning-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

svenskundervisning-05

Omräkning till heltidsmånadslön

svenskundervisning-06

Exempel

svenskundervisning-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

svenskundervisning-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

svenskundervisning-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

svenskundervisning-10

Vid frånvaro del av dag

svenskundervisning-11

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid då den lön den anställde skulle ha kunnat tjäna under ledigheten är underlag för beräkning av semesterlön.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.

Kommentar

För att ledigheten ska beviljas måste den anställde visa intyg på att han antagits till undervisningen.