Innehåll

Lag

En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

I samband med barns födelse har en av föräldrarna rätt till ledighet i tio arbetsdagar. De tio dagarna kan delas mellan föräldrarna, t.ex. fem dagar vardera. Den förälder som inte uppbär de tio dagarna kan då lyfta föräldrapenning. Ersättning under ledigheten betalas ut av Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut per arbetstimme och är 80 % av sjukpenninggrundande inkomst upp till maximalt 7,5 prisbasbelopp.

De tio dagarna med tillfällig föräldrapenning ska tas ut senast inom 60 dagar från barnets hemkomst. Dagarna kan överlåtas till annan person. Skriftlig ansökan om överlåtelse görs till Försäkringskassan, som ska utreda och godkänna överlåtelsen.

Avtal

Enligt många kollektivavtal görs uträkning av löneavdraget vid de tio dagarna med lönen per arbetstimme enligt formeln

tiodagar_barns_fodelse

Månadslönen i formeln är den anställdes faktiska månadslön inklusive eventuella fasta tillägg, d.v.s. arbetar den anställde deltid, är det deltidslönen som avses. Genom att multiplicera den med 12 får vi fram faktisk årslön. Årslönen delas sedan med årsarbetstiden, d.v.s. årets alla veckor multiplicerat med den anställdes faktiska veckoarbetstid.

Den lön den anställde skulle ha haft under ledighetsperioden, antalet arbetsdagar multiplicerat med antalet arbetstimmar per dag, dras sedan av från den faktiska månadslönen.

Ledigheten är semestergrundande samtliga tio dagar då Försäkringskassan betalar ut tillfällig föräldrapenning.

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid.

På många företag lokalt bestämt att betala en del av den lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Detta blir mer och mer vanligt i och med att delar av föräldrapenningen ”öronmärks” för respektive förälder

Beskattning

Frånvaroavdraget görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre underlag för beräkning av preliminärskatt och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.