En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare och huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Det finn några undantag till huvudregeln men det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är.

Tjänstestället är avgörande för utbetalning av vissa ersättningar och avgörande för om de kan vara skattefria eller ska beskattas, exempelvis när ersättning för arbetsrelaterade resor ska bedömas och om traktamenten kan utbetalas.

En anställds tjänsteställe bestäms enligt någon av följande regler:

  • Huvudregeln: Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Om en anställd har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler, ska hen, enligt ett ställningstagande från Skatteverket, anses ha sitt tjänsteställe där även om hen har möjlighet att jobba mer än 50 procent av sin tid någon annanstans till exempel i hemmet.

  • Alternativregeln: Om arbetet utförs under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, är tjänstestället i stället den plats där hen hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.

  • Undantagsregeln: Om arbetet pågår under en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.

Vissa yrkesgrupper omfattas av specialregler, till exempel riksdagsledamöter och tillfälligt anställda vid vissa samhällskriser som har bostaden som tjänsteställe och sjömän med sjöinkomst som har sitt tjänsteställe ombord på det fartyg där de arbetar.

Kommentar

Enligt ett riksdagsbeslut i december 2022 ska alla arbetsgivare från och med den 1 januari 2023 lämna uppgift om arbetsplatsens adress och ort i respektive anställds individuppgift. Det är arbetsgivaren som fastställer de anställdas tjänsteställen baserat på huvud-, alternativ- eller undantagsregeln. Om den anställda haft två (eller fler) tjänsteställen under månaden ska ingen uppgift lämnas. Observera att uppgift om en anställds tjänsteställe inte är samma som den uppgift om arbetsställenummer som arbetsgivare lämnar i individuppgiften.