Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Avbokningsavgift

Är det moms på ett belopp som utgör handpenning? EU-domstolen (070718, mål: C277/05) har kommit fram till att det inte är moms på handpenningen när en hotellgäst frånträder sin bokning. Beloppet utgör i stället ett avtalsvite, dvs. en form av skadestånd som inte utgör omsättning i momshänseende.

Avbokning

Nyttjande

Vid avbokning ska den redan betalda handpenningen ses som ett avtalsvite och därmed inte ingå i beskattningsunderlaget för moms.

Om bokningen utnyttjas ska bokningsavgiften ses som en delbetalning och därmed ingå i beskattningsunderlaget för moms.

EU-domstolens dom kan påverka företag i alla de branscher som använder sig av handpenning/bokningsavgift som en del av den ersättning som uttas i samband med att olika varor och tjänster tillhandahålls. Som exempel kan nämnas:

hotell utbildningsföretag kultursektorn reseföretag

Skatteverket anger i ställningstagande (150310, dnr:131 136374-15/111) följande:

”Garantier som lämnas av säljaren av en vara eller tjänst och som skyddar köparen mot skador som uppkommer på grund av brister som säljaren är ansvarig för utgör inte försäkringar. Sådana garantiåtaganden ska ses som en underordnad del av den vara eller tjänst som garantin avser.

Säljaren av en vara eller en tjänst kan även erbjuda köparen försäkringar som är undantagna från skatteplikt. Om köparen i så fall kan välja att teckna försäkringen mot en separat ersättning ska försäkringen ses som en separat tjänst i förhållande till försäljningen av varan eller tjänsten. Detsamma gäller om köparen kan avstå från att teckna försäkringen och då får betala ett reducerat pris.

Om försäkringen ingår i priset för varan eller tjänsten och köparen inte har någon möjlighet att avstå från att teckna försäkringen mot ett reducerat pris, rör det sig om ett enda sammansatt tillhandahållande. Priset för försäkringen ska då ingå i beskattningsunderlaget för försäljningen av varan eller tjänsten.”

Skatteverket har i ett ställningstagande 140213, dnr: 131 754656-13/111 kommenterat hur man ser på avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (s.k. no show). Skatteverket lägger avgörande vikt vid om köparen får avboka tjänsten och vilken ersättning som då ska utgå. Skatteverket anser att om köparen uteblir utan att ha avbokat tjänsten (s.k. no show) så ska säljaren redovisa moms då en tjänst anses ha tillhandahållits. Skatteverkets ställningstagande innehåller flera exempel med kommentarer.

Kommentar

Nedan kommenteras översiktligt några exempel på avgifter som kommer vid fråga vid en situation där kunden inte nyttjar en beställd tjänst, som t.ex. ett hotellrum.

Avbeställningsskydd

När t.ex. ett hotell mot särskild ersättning erbjuder kunden avbeställningsskydd i samband med bokning av ett rum, ska avbeställningsskyddet ses som en separat tjänst. Ersättningen för avbeställningsskyddet ska inte ingå i beskattningsunderlaget för uthyrningen utan ska behandlas som ersättning för en försäkringstjänst som är undantagen från moms. Om kunden måste betala en avbokningsavgift när denne utnyttjar avbeställningsskyddet så utgör den inte ersättning för någon tillhandahållen tjänst. Moms ska inte redovisas.

Avbokningsavgift/expeditionsavgift/handpenning

Man måste se till avtalet och möjligheten för kunden att avboka. En expeditionsavgift på grund av att kunden avbokar ett hotellrum utgör inte en ersättning för någon tillhandahållen tjänst. Mervärdesskatt ska därför inte redovisas på en sådan avboknings- eller expeditionsavgift. Observera att avgiften inte får vara lika stor som hela ersättningen för dygnspriset för rummet.

Om det inte finns möjlighet att avboka hotellrummet enligt avtalet så ska det vara moms på den ersättning som tas ut av kunden vid utebliven närvaro. Köparen får då rätten att konsumera tjänsten, att denne sedan inte gör det spelar ingen roll. I den här situationen ska det redovisas moms på den ersättning som hotellet tar ut av kunden, oavsett om kunden dyker upp eller inte.

Om kunden får avboka men betala en avbokningsavgift, så är det viktigt att se över storleken på avgiften som tas ut. Skatteverket anser att om hela dygnspriset tas ut i avbokningsavgift så anses ändå säljaren tillhandahålla hotellrummet. Det ska då redovisas moms på beloppet.

No show

Om köparen inte dyker upp så ska moms redovisas på den ersättning som tas ut av kunden. Säljarens tjänst består då i att ge köparen möjligheten att komma dit. Att köparen avstår från tjänsten spelar ingen roll.