Definition

Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så är handlingen en ”faktura” om den innehåller all den information som momslagen kräver.

Lagrum

2 kap. 9-10 §§, 17 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 17-17a §§ respektive 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Kommentar

En avräkningsnota kan förekomma i vitt skilda branscher. Inom t.ex. jordbrukssektorn eller tillverkningsindustrin kan en inköpare ställa ut en avräkningsnota avseende avhämtade produkter i stället för att säljaren ställer ut en faktura. Denna avräkningsnota utgör en faktura enligt momslagen och ska uppfylla vissa innehållskrav. Vidare utgör avräkningsnotan i beskrivet fall en självfaktura då köparen upprättar sin egen inköpsfaktura. För att självfakturering ska vara tillåten krävs:

  • att säljare och köpare har träffat avtal (muntligt eller skriftligt) om självfakturering i förväg och

  • att det finns ett förfarande enligt vilket säljaren godkänner varje faktura.

Avräkningsnotor och självfaktureringar förekommer även vid olika former av förmedlingar av varor och tjänster och inom tillverkningsindustrin.

När avräkningsnota eller självfaktura utfärdas av köparen ska uppgiften ”självfakturering” anges i handlingen.

Självfakturering kan se ut på följande sätt: