Innehåll

Vid försäljning av begagnade varor finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen i stället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) används för dessa regler. Syftet är att undvika dubbelbeskattning då återförsäljaren inte kan göra momsavdrag vid inköp från privatpersoner. Återförsäljarens vinstmarginal utgör beskattningsunderlaget vid normal marginalbeskattning. I vissa fall när det är svårt att beräkna vinstmarginalen för varje enskild vara får en förenklad marginalbeskattning ske och vinstmarginalen beräknas då som skillnaden mellan periodens sammanlagda försäljningspriser och inköpspriser.

Definition

Bestämmelsen om vinstmarginalbeskattning (VMB) av begagnade varor trädde i kraft den 1 november 1995 och utgjorde en anpassning av reglerna inom EU. Samtidigt slopades rätten till avdrag för s.k. ”fiktiv skatt”. Reglerna för fiktivt momsavdrag innebar att köparen fick räkna fram ett fiktivt belopp vid förvärv från en säljare som inte var skattskyldig, t.ex. en privatperson.

VMB-reglerna finns eftersom återförsäljaren ofta gör inköp från privatpersoner som inte är skattskyldiga till moms och därför inte debiterar moms på en faktura. Privatpersonen har köpt varan med moms, så det finns en inbyggd moms i varan som ingen part har kunnat dra av. Utan särskilda regler om vinstmarginalbeskattning skulle varan därför ha beskattats dubbelt. Av detta skäl har systemet med att endast beskatta marginalen vid försäljning av begagnade varor införts.

Lagrum

20 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

9 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

För att tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning för begagnade varor krävs följande. Det ska vara fråga om:

 • en skattskyldig återförsäljare som säljer

 • begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som

 • levererats till en återförsäljare inom EU.

Skattskyldig återförsäljare

Med begreppet ”skattskyldig återförsäljare” avses en skattskyldig person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet köper in eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja dem vidare. Även auktionsförrättare omfattas av vinstmarginalsystemet.

Begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Med ”begagnade varor” avses varor som har varit i bruk och som är lämpliga att även fortsättningsvis användas antingen i befintligt skick eller efter reparation. Däremot får inte reglerna tillämpas på fastigheter, ädelmetaller och ädelstenar.

Det finns en särskild definition på konstverk, samlarföremål och antikviteter. Med konstverk menas vissa tavlor, konstgrafiska blad, skulpturer, avgjutningar, handvävda tapisserier och väggbonader. Med samlarföremål menas bland annat vissa frimärken, beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev, kuvert, brevkort och kortbrev. Dessutom omfattas samlingar och samlarföremål av zoologisk, botanisk, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse. Med antikviteter förstås varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Levererats till en återförsäljare inom EU

Återförsäljaren ska ha köpt in varorna i syfte att sälja dem vidare och inköpet ska ha skett i Sverige eller inom EU från någon som inte haft rätt till avdrag för ingående skatt vid sitt inköp av varorna. Leverantören kan t.ex. vara någon av följande:

 • Någon annan än en beskattningsbar person t.ex. en privatperson.

 • En beskattningsbar person (t.ex. ett företag) som ska redovisa moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat land.

 • En beskattningsbar person (t.ex. ett företag) som sålt en momsfri vara enligt 3 kap. 24 § momslagen eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Denna paragraf omfattar undantag för överlåtelse av vissa tillgångar (t.ex. försäljning av en anläggningstillgång typ en bil, när avdrag inte erhölls vid inköpet av tillgången).

Beräkning av marginal (beskattningsunderlag)

Den skattskyldige återförsäljarens vinstmarginal utgör beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är vinstmarginalen minskad med momsen på vinstmarginalen. Vid en skattesats på 25 % uppgår beskattningsunderlaget till 80 % av skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman för den sålda varan.

Vinstmarginalen kan beräknas enligt två principer:

 • normal marginalbeskattning

 • förenklad marginalbeskattning

Normal marginalbeskattning

Den normala marginalbeskattningen innebär att vinstmarginalen beräknas utifrån den enskilda varans försäljnings- och inköpspris. Det medför att redovisningen måste vara så ordnad att den enskilda varans försäljningspris kan identifieras. För det fall att inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset uppkommer en negativ vinstmarginal. Den får inte avräknas mot en positiv vinstmarginal eller annan utgående skatt som uppkommit beträffande andra omsatta varor.

Förenklad marginalbeskattning

En avräkning av negativ marginal kan däremot göras om de särskilda reglerna för förenklad marginalbeskattning tillämpas. Enligt det normala marginalbeskattningssystemet ska vinstmarginalen beräknas separat för varje vara. För vissa skattskyldiga återförsäljare är det på grund av den verksamhet de bedriver svårt att beräkna vinstmarginalen för varje enskild vara. Detta gäller t.ex. när flera varor har köpts in för en klumpsumma utan att individuella inköpspris fastställts för de olika varorna. För att underlätta för dessa återförsäljare kan vinstmarginalen beräknas som skillnaden mellan periodens sammanlagda försäljningspriser och inköpspriser. Om olika skattesatser är tillämpliga på varorna ska beskattningsunderlaget fördelas efter skattesats. Det sker då en förenklad marginalbeskattning.

Om en förenklad marginalbeskattning visar att de sammanlagda inköpspriserna under perioden överstiger de sammanlagda försäljningspriserna under perioden är det inte möjligt att återbetala momsen på skillnaden. Däremot medger systemet att den överskjutande delen av en periods inköpspriser får föras över till nästa period och inräknas i inköpspriserna under denna period. Om även denna period resulterar i en negativ vinstmarginal, får detta underskott överföras till nästa period osv.

Den förenklade marginalbeskattningen får inte användas vid handel med begagnade bilar. Bilar är i regel registrerade och därför lätta att identifiera. De har oftast ett högt värde i jämförelse med begagnade varor i övrigt. Att begagnade motorfordon har ställts utanför den förenklade marginalbeskattningen skulle kunna orsaka svårigheter i det fall en bil förvärvas för att skrotas och säljas i delar. Reglerna om förenklad VMB har därför utformats så att de även gäller motorfordon som förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

Valfrihet att välja allmänna regler i stället för VMB

En återförsäljare kan välja att tillämpa allmänna regler dvs. att beskatta hela försäljningspriset i stället för bestämmelserna om marginalbeskattningen. Om t.ex. en köpare är ett företag kan det vara fördelaktigare för köparen om allmänna regler tillämpas. I detta exempel jämförs de allmänna reglerna med VMB-reglerna. AB Begagnade varor har köpt in en vara från privatpersonen Carl för 10 000 kronor.

Allmänna regler

VMB

pris exkl. moms

11 600

pris

12 000

moms 25 %

2 900

inköp

10 000

pris inkl. moms

14 500

vinstmarginal inkl. moms

2 000

inköp

10 000

moms 25 %

400

vinst

1 600

vinst

1 600

Vinsten som AB Begagnade varor utgår ifrån är 1 600 kronor i båda fallen. Om köparen Möbel AB köper varan enligt allmänna regler får Möbel AB ett lägre anskaffningsvärde än om VMB tillämpas. Enligt allmänna regler blir anskaffningsvärdet 11 600 kronor förutsatt att Möbel AB har avdragsrätt för den ingående skatten om 2 900 kronor. Enligt VMB-reglerna blir anskaffningsvärdet 12 000 kronor. När VMB tillämpas har köparen inte rätt att dra av någon moms. Skulle köparna däremot vara privatpersoner eller företag utan avdragsrätt för moms blir vinstmarginalbeskattningen mer fördelaktig eftersom priset blir 12 000 kronor jämfört med 14 500 kronor.

För en återförsäljare kan beskattning ske både enligt de allmänna reglerna som enligt normal och förenklad VMB under en och samma redovisningsperiod.

Fakturan

När en återförsäljare använder sig av VMB får momsens belopp eller underlaget för beräkning av momsen inte anges på fakturan. En köpare har aldrig möjlighet att dra av marginalmomsen. Det ska framgå av fakturan att reglerna om VMB tillämpats genom att ange den eller de fakturatexter som är relevanta:

 1. vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,

 2. vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller

 3. vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

Auktionsförrättare

Bestämmelserna om beskattning av VMB omfattar även en auktionsförrättare som säljer varor på uppdrag av en skattskyldig återförsäljare. En auktionsförrättare ska normalt, under samma förutsättningar som gäller för andra skattskyldiga återförsäljare, kunna tillämpa VMB-systemet när denne säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. I sådana fall räknas vad auktionsförrättaren betalar till uppdragsgivaren som inköpspris och vad denne får från köparen som försäljningspris. Uppdragsgivarens inköpspris är vad denne betalat till sin leverantör och försäljningspriset vad som fås från auktionsförrättaren.

Bokföring

Den som redovisar moms både enligt allmänna och VMB-regler måste enligt momslagen ha sin bokföring upplagd så att de olika transaktionerna kan särskiljas. Detta innebär att en skattskyldig återförsäljare kan komma att tillämpa tre olika system i sin redovisning av moms nämligen:

 • för hantering av momslagens allmänna regler

 • ett för normal VMB

 • ett för förenklad VMB

Momslagens regler innebär därför att en återförsäljare kan vara skyldig att ha en mer omfattande eller mer detaljerad bokföring än vad som krävs enligt bokföringslagen och god redovisningssed.

BAS-kontoplanen innehåller ett antal konton för momsredovisning av vinstmarginalbeskattning VMB (bokföring).

BAS-kontoplanen (ett urval av konton)

Källa: Baskontogruppen (www.bas.se)

2616

Utgående moms VMB 25 %

2626

Utgående moms VMB 12 %

2636

Utgående moms VMB 6 %

3200

Försäljning VMB och omvänd moms

3211

Försäljning positiv VMB 25 %

3212

Försäljning negativ VMB 25 %

4200

Sålda varor VMB

4211

Sålda varor positiv VMB 25 %

4212

Sålda varor negativ VMB 25 %

Deklaration

På rad 7 i skattedeklarationen redovisas beskattningsunderlaget av de varor och tjänster som beskattas enligt VMB-reglerna. Momsen belöpande på försäljning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter redovisas på raden 10.

Begagnadevaror_01

Kommentar

Det är inte möjligt för en återförsäljare att använda vinstmarginalbeskattningsreglerna vid försäljning av ett nytt transportmedel som återförsäljaren har köpt genom ett unionsinternt förvärv från annat EU-land.

Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från andra EU-länder (101221, dnr: 131 829382-10/111, ställningstagandet ska inte längre tillämpas men motsvarande information framgår av Rättslig vägledning på Skatteverkets hemsida).

Reglerna om lokal omvänd moms (se detta ord) för vissa varor gäller inte vid tillämpning av VMB.

När en säljare bygger om en personbil till en A-traktor utgör inte personbilen längre en begagnad vara enligt Skatteverkets rättsliga vägledning. Reglerna om VMB kan därmed inte tillämpas vid försäljningen av A-traktorn.

VMB-reglerna har införts på olika sätt inom EU och skapat tillämpningsproblem och konkurrenssnedvridningar.