Avgifter som påförs på grund av betalningsförsummelse tas ut för att den som ligger ute med en fordran ska få täckning för de kostnader denne har för att själv eller genom någon annan driva in betalning. Enligt Skatteverket utgör sådan ersättning inte omsättning i momshänseende med hänvisning till äldre förarbeten (prop. 1993/94:99 s. 194). En betalningspåminnelse har i stället närmast karaktären av ett skadestånd eller en sanktion. På samma sätt ses alla liknande åtgärder alltifrån betalningspåminnelse, inkassoavgifter till rättegångskostnader.