Momsen är en statlig skatt på konsumtion. Det är den slutlige konsumenten som ska bära kostnaden för momsen. Betalningsskyldigheten för moms har dock lagts på företagen som till exempel tillverkare, tjänsteföretag, återförsäljare och butiker som ska se till att momsen redovisas och betalas in till staten.

Definition

I mervärdesskattelagen (1994:200) som var tillämplig till och med 30 juni 2023 var skattskyldighet ett centralt begrepp. Det innebar att det förelåg en skyldighet att redovisa moms när det gjordes en omsättning av varor eller tjänster som var momspliktig och den gjordes av en beskattningsbar person. Den som skulle betala momsen benämndes skattskyldig.

Begreppet skattskyldig har efter införandet av nya mervärdesskattelagen 1 juli 2023 ersatts av begreppen betalningsskyldig i betydelsen skyldig att betala skatt och beskattningsbar person i betydelsen subjekt. I Rätt Moms används betalningsskyldighet som begrepp när någon är betalningsskyldig för moms. De tidigare begreppet skattskyldighet är viktigt att känna till då det förekommer i rättsfall och i Skatteverkets ställningstaganden som fortsatt kan vara vägledande vid olika bedömningar. Se vidare ordet skattskyldighet.

Det kan nämnas att den gamla mervärdesskattelagen (1994:200) fortsatt gäller för redovisningsperioder till och med 30 juni 2023.

Lagrum

16 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 1 § och 2-5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

För att en beskattningsbar person ska vara betalningsskyldig för moms ska det finnas en:

  • beskattningsbar transaktion

  • som är momspliktig och

  • görs inom landet.

Beskattningsbar person

Med beskattningsbar person menas den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat. Detta begrepp skiljer sig jämfört med vad som utgör näringsverksamhet i inkomstskattehänseende, vilket medför att betalningsskyldighet till moms kan uppkomma innan någon anses bedriva näringsverksamhet. Se vidare ordet beskattningsbar person.

Beskattningsbar transaktion

Med beskattningsbara transaktioner avses huvudsakligen leverans av varor, unionsinternt förvärv av varor, tillhandahållande av tjänster och import av varor.

En beskattningsbar transaktion är en transaktion som kan momsbeskattas. För att den ska beskattas krävs att transaktionen sker mot ersättning. Som exempel ska en leverans av en vara ske mot ersättning för att moms ska redovisas. Det finns dock andra transaktioner som inte sker mot ersättning men som i lagen likställs med en varuleverans mot ersättning och därför anses utgöra beskattningsbara transaktioner. Det är till exempel uttag av varor och tjänster, överföring av varor mellan EU-länder och möjliggörande av försäljning av varor genom ett elektroniskt gränssnitt (plattform). För mer information om olika beskattningsbara transaktioner som kan medföra betalningsskyldighet hänvisas till ordet beskattningsbar transaktion.

Momspliktig

Utgångspunkten i momslagen är att alla beskattningsbara transaktioner, dvs. leverans av varor och tillhandahållande av tjänster med mera är momspliktiga. I annat fall krävs det ett undantag i momslagen som säger att transaktionen är momsfri. Det finns en stor mängd undantag från moms. Som exempel kan nämnas sjukvårdstjänster. Se vidare ordet momsfri.

Inom landet

Om den beskattningsbara transaktionen är momspliktig och den görs av en beskattningsbar person krävs det slutligen att Sverige är beskattningsland. Med det förstår vi att Sverige har rätt att få in momsen och inte något annat land. Om en vara finns i Sverige och ska levereras inom Sverige då ska momsen tillfalla Sverige. Tjänster beskattas på olika sätt. Därför är det viktigt att identifiera vilken typ av tjänst som ska omsättas (se vidare ordet tjänstebeskattning) och om köparen är ett företag eller en privatperson. Är det en konsulttjänst eller en tjänst i form av ett inträde till en fotbollsmatch? I det första fallet beskattas tjänsten normalt i köparens land om köparen är en beskattningsbar person. När det gäller inträdet beskattas det normalt i Sverige om fotbollsmatchen äger rum i Sverige. Se vidare beskattningsland.

Beskattningsbar person köper in momspliktiga varor från EU

Det företag som gör inköp av varor från EU ska redovisa moms på sitt förvärv i Sverige. EU har en beskattningsmodell där köparen blir skyldig att redovisa moms på sitt förvärv i sitt hemland i stället för att säljaren fakturerar sitt lands moms. Köparen gör ett s.k. unionsinternt förvärv. Se vidare orden unionsinternt förvärv och förvärvsmoms.

Import av momspliktiga varor till Sverige från ett land utanför EU

När varor importeras till Sverige från ett land utanför EU redovisas normalt moms. Det finns vissa undantag från importmoms. Skatteverket är beskattningsmyndighet vid import för den som är momsregistrerad. För privatpersoner och juridiska personer som inte är momsregistrerade är Tullverket beskattningsmyndighet. Se vidare ordet import.

Felaktigt debiterad moms i faktura

Den som ställer ut en faktura eller liknanden handling med moms är betalningsskyldig för beloppet. Det kan finnas olika anledningar till att momsen är felaktigt debiterad. Det kan vara en privatperson som säljer en vara och som utan att tänka sig för sätter upp ett belopp som moms på fakturan. Motsvarande betalningsskyldighet finns t.ex. för företag som debiterar moms på en momsfri tjänst. Den som öppet debiterar momsen är betalningsskyldig så länge inte momsbeloppet krediteras. Däremot har köparen aldrig avdragsrätt för ett felaktigt fakturerat momsbelopp.

Kommentar

I tabellen nedan följer en uppräkning av beskattningsbara personer som kan vara betalningsskyldiga för moms.

Dödsbo

Om ett dödsbo fortsätter att bedriva momspliktig verksamhet så är dödsboet en betalningsskyldig.

Enkla bolag

Delägarna i det enkla bolaget är betalningsskyldiga i förhållande till sin andel i bolaget. En av delägarna kan efter beslut av Skatteverket få redovisa skatten för samtliga delägare.

Förmedlare i eget namn

Den som i eget namn förmedlar en vara i enlighet med kommissionsavtal om köp eller försäljning kan vara betalningsskyldig för moms. Det kan även den beskattningsbara person vara som i eget namn men för annans räkning tillhandahåller tjänster.

Handelsbolag

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett handelsbolag så är det handelsbolaget som är den betalningsskyldiga personen.

Kommanditbolag

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett kommanditbolag så är det kommanditbolaget som är den betalningsskyldiga personen.

Koncerner

Varje enskilt bolag i en koncern är en beskattningsbar person och därmed betalningsskyldig för moms. Observera att det finns regler om mervärdeskattegrupper.

Konkursbo

Om ett konkursbo fortsätter att bedriva momspliktig verksamhet så är konkursboet betalningsskyldigt för moms.

Mervärdesskattegrupp

Företag inom den finansiella sektorn och företag med inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden kan efter beslut om gruppregistrering hos Skatteverket få redovisa moms som en enda beskattningsbar person. Gruppen lämnar då en gemensam skattedeklaration.

Plattformsföretag

Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt (plattformsföretag) möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, kan plattformsföretaget bli skattskyldigt. Detsamma gäller om plattformsföretaget möjliggör försäljning av varor B2C från någon som inte är etablerad i EU. Även vid försäljning av e-/tele-/sändningstjänster presumeras plattformen förmedla tjänsterna i eget namn.

Sedan 2017 finns en årsomsättningsgräns i Sverige. Den som kan tillämpa årsomsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen från 30 000 till 80 000 kronor. Det finns ett förslag om att höja beloppet till 120 000 kronor per 1 januari 2025. Se vidare ordet omsättningsgräns.