Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Betaltjänst

Beskattning

Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Momsreglerna avseende finansiella tjänster är komplexa och det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Idag förekommer det att länderna inom EU bedömer samma tjänst på olika sätt. Det leder till att en tjänst kan vara momspliktig i ett land och momsfri enligt bedömningen i ett annat land. Det ställer särskilda krav på företagen som verkar inom dessa branscher. Olika bedömningar kan EU-länderna göra avseende betaltjänster.

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (190123, 16-18/I) har ett företags tjänster avseende hantering av betalningar varit uppe till bedömning. Hanteringen innebar inte att företaget självt utförde överföringarna eller registreringarna på bankkontona. Skatteverket ansåg att tjänsterna var momsfria men Skatterättsnämnden ansåg att tjänsten var en administrativ tjänst som var momspliktig. Förhandsbeskedet är fastställt av Högsta förvaltningsdomstolen (191014, målnr: 876-19). Detta mål ändrade Skatteverkets ställningstagande i frågan.

Skatteverket har i ställningstagande (200113, dnr: 8-5507) uttalat sig om moms på betaltjänster och gränsdragningen mellan momspliktiga och undantagna momsfria betaltjänster. Ställningstagandet från 2020 ersätter det tidigare från 2017 (dnr: 131 32881-17/111) och innebär att färre tjänster ses som momsfria betaltjänster. De betaltjänster som Skatteverket numer anser är momsfria är endast sådana som innebär att den som tillhandahåller tjänsten själv ser till att medel överförs. Skatteverket sammanfattar sin bedömning enligt följande.

”Betaltjänster som avser transaktioner som rör spar- och transaktionskonton, betalningar, överföringar, fordringar, checkar och andra överlåtbara skuldebrev är sådana tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Enligt Skatteverkets bedömning är det fråga om betaltjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt, när den som tillhandahåller tjänsten själv ser till att medel överförs mellan betalaren och mottagaren eller mellan dessa och deras respektive bank.

Det är inte fråga om en betaltjänst som omfattas av undantaget från skatteplikt när tjänsten endast består i att ta emot, behandla och vidarebefordra betalningsinstruktioner eller motsvarande information så att ett konto debiteras eller krediteras. En sådan tjänst är en administrativ tjänst och den kännetecknar inte i sig de rättsliga och ekonomiska förändringar som utmärker en överföring av ett penningbelopp.”

Vidare uttalar Skatteverket särskilt i ställningstagandet vad som är förmedling av en betaltjänst.

”Förmedling av en betaltjänst omfattas också av undantaget från skatteplikt. För att det ska vara fråga om förmedling av en betaltjänst, ska det vara en sådan tjänst som vid en helhetsbedömning framstår som en förmedlingstjänst.

Det ska vara fråga om en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denna utger ersättning såsom för fristående förmedlingsverksamhet. Det ska således vara fråga om verksamhet som består i att underrätta betalföretaget om tillfällen att överföra medel, att ta kontakt med den som vill överföra medel eller att i betalföretagets namn och för dennes räkning förhandla om detaljerna i prestationerna och motprestationerna eller i övrigt göra det som är nödvändigt för att betalföretaget och den som vill överföra medel ska ingå ett avtal om att överföra medel.

Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda är det enligt Skatteverkets bedömning en sådan förmedling av en betaltjänst som omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster.”

Skatteverket har i ett annat ställningstagande (171027, dnr: 202 428288-17/111) uttalat hur avgifter vid kortbetalning ska hanteras. Den kortavgift som kortinnehavaren betalar till kortutgivaren för att få tillgång till ett kort (vanligtvis kallad årsavgift) utgör en momsfri tjänst. Den ersättning som kortinlösaren får för sin inlösentjänst av betalningsmottagaren ska även hanteras som en momsfri tjänst. Däremot utgör den så kallade mellanbanksavgiften, som betalas mellan kortutgivare och kortinlösare, inte omsättning överhuvudtaget. Det medför att det inte kan bli moms på en sådan avgift.

Kommentar

En vanlig fråga är momshanteringen vid betalning via Swish. Oavsett hur betalning sker måste bedömning göras om transaktionen som betalningen avser omfattas av skattskyldighet till moms eller inte. Se ordet skattskyldighet. Vidare är det viktigt att avgöra om en faktura eller kvitto enligt momslagen måste vara utställd. Se ordet faktura.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...