Beskattning

Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Momsreglerna avseende finansiella tjänster är komplexa och det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Idag förekommer det att länderna inom EU bedömer samma tjänst på olika sätt. Det leder till att en tjänst kan vara momspliktig i ett land och momsfri enligt bedömningen i ett annat land. Det ställer särskilda krav på företagen som verkar inom dessa branscher. Olika bedömningar kan EU-länderna göra avseende betaltjänster.

Skatteverket har i ställningstagande (200113, dnr: 8-5507) uttalat sig om moms på betaltjänster och gränsdragningen mellan momspliktiga och undantagna momsfria betaltjänster. Ställningstagandet ersätter ett tidigare uttalande från Skatteverket och innebär att färre tjänster numera ses som momsfria betaltjänster. De betaltjänster som Skatteverket numer anser är momsfria är endast sådana som innebär att den som tillhandahåller tjänsten själv ser till att medel överförs. Skatteverket sammanfattar sin bedömning enligt följande:

”Betaltjänster som avser transaktioner som rör spar- och transaktionskonton, betalningar, överföringar, fordringar, checkar och andra överlåtbara skuldebrev är sådana tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Enligt Skatteverkets bedömning är det fråga om betaltjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt, när den som tillhandahåller tjänsten själv ser till att medel överförs mellan betalaren och mottagaren eller mellan dessa och deras respektive bank.

Det är inte fråga om en betaltjänst som omfattas av undantaget från skatteplikt när tjänsten endast består i att ta emot, behandla och vidarebefordra betalningsinstruktioner eller motsvarande information så att ett konto debiteras eller krediteras. En sådan tjänst är en administrativ tjänst och den kännetecknar inte i sig de rättsliga och ekonomiska förändringar som utmärker en överföring av ett penningbelopp.”

Vidare uttalar Skatteverket särskilt i ställningstagandet vad som är förmedling av en betaltjänst.

”Förmedling av en betaltjänst omfattas också av undantaget från skatteplikt. För att det ska vara fråga om förmedling av en betaltjänst, ska det vara en sådan tjänst som vid en helhetsbedömning framstår som en förmedlingstjänst.

Det ska vara fråga om en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denna utger ersättning såsom för fristående förmedlingsverksamhet. Det ska således vara fråga om verksamhet som består i att underrätta betalföretaget om tillfällen att överföra medel, att ta kontakt med den som vill överföra medel eller att i betalföretagets namn och för dennes räkning förhandla om detaljerna i prestationerna och motprestationerna eller i övrigt göra det som är nödvändigt för att betalföretaget och den som vill överföra medel ska ingå ett avtal om att överföra medel.

Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda är det enligt Skatteverkets bedömning en sådan förmedling av en betaltjänst som omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster.”

Högsta förvaltningsdomstolen (mål 4610-21, 220107) har klarlagt att rättsförhållandet mellan en kortutgivare och en nätverksoperatör är ett ömsesidigt utbyte av prestationer vilket innebär beskattningsbara transaktioner i momshänseende. Utöver att hänvisa till ställningstagande om betaltjänster (200113, dnr: 8-5507) förtydligar Skatteverket på Rättslig vägledning att följande avgifter är beskattningsbara transaktioner för betaltjänster som är momsfria:

  • när kortinnehavare får tillgång till ett kort av en kortutgivare och betalar en ersättning för det (vanligtvis som en årsavgift)

  • ersättningen som en kortinlösare får av betalningsmottagaren för sin inlösentjänst.

Kommentar

En vanlig fråga är momshanteringen vid betalning via Swish. Oavsett hur betalning sker måste bedömning göras om transaktionen som betalningen avser omfattas av betalningsskyldighet till moms eller inte. Se ordet betalningsskyldighet. Vidare är det viktigt att avgöra om en faktura eller kvitto enligt momslagen måste vara utställd. Se ordet faktura.