Definition

Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldigt enligt momslagen måste fakturan innehålla viss information. I vissa fall kan det räcka med en förenklad faktura och i övriga fall ska en fullständig faktura ställas ut. Se vidare faktura.

Den fullständiga fakturan ska bl.a. innehålla ”säljarens och köparens namn och adress. Om det räcker att ange registrerad bifirma i en faktura är en vanlig fråga. Skatteverket har i ett ställningstagande (220916, dnr: 8-1832503) kommenterat kravet på att nämna företagsnamnet även om företaget har ett särskilt företagsnamn för en viss avgränsad del av verksamheten.

”Att en faktura ska innehålla uppgift om säljarens namn innebär att fakturan måste innehålla uppgift om företagets riktiga namn, d.v.s. företagsnamnet, för att företaget säkert ska kunna identifieras. Det är frivilligt att uppge det särskilda företagsnamnet.”

Det finns inga särskilda sanktioner i momslagen i de fall säljaren inte följer momslagens fakturakrav. Däremot måste en köpare som gör avdrag för ingående moms ha en faktura som uppfyller momslagens samtliga innehållskrav för att få avdragsrätt. Om köparen inte har mottagit en komplett faktura bör man sig till säljaren som är skyldig att komplettera tidigare utställd handling.

Se även

faktura