Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Bifirma

Definition

Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldigt enligt momslagen måste fakturan innehålla viss information. I vissa fall kan det räcka med en förenklad faktura och i övriga fall ska en fullständig faktura ställas ut. Se vidare faktura.

Den fullständiga fakturan ska bl.a. innehålla ”säljarens och köparens namn och adress. Om det räcker att ange registrerad bifirma i en faktura är en vanlig fråga. Skatteverket anger som svar på fråga 5 i en skrivelse (040723, dnr: 130 477317-04/1153) att det inte räcker att enbart ange bifirman i fakturan utan att även den registrerade firman måste anges. Motiveringen till detta svar återges nedan. Med förkortningen ML nedan menas momslagen.

”Enligt 1 § firmalagen (1974:156) är firma den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Drivs del av verksamheten under särskild benämning utgör denna bifirma. Samma lagbestämmelser såsom rätt till namnet, registrering och avregistrering gäller för både firma och bifirma.

Någon särskild reglering i ML vilka namnkrav som gäller i faktureringssammanhang för bifirmor finns inte. Däremot sägs i 16 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) att i ett aktiebolags fakturor m.m. ska anges bolagets firma. Enligt 1 § nämnda kapitel förstås härmed det namn under vilket bolaget är inregistrerat. I sammanhanget bör nämnas att vad gäller namn för bifirmor får inte orden aktiebolag eller förkortningen AB tas med. Beträffande namnuppgifter gäller motsvarande för bifirmor till ekonomiska föreningar enligt 14 kap. lag (1987:667) om ekonomiska föreningar och för handelsbolag eller kommanditbolag enligt 6 § handelsregisterlag (1974:157).

Med stöd av ovanstående anser Skatteverket att det i en faktura inte är tillräckligt med att endast ange namnet på den registrerade bifirman utan uppgift måste även lämnas på den registrerade firman. Däremot kan uppgift underlåtas vad gäller namn på bifirman.”

Det finns inga särskilda sanktioner i momslagen i de fall säljaren inte följer momslagens fakturakrav. Däremot måste en köpare som gör avdrag för ingående moms ha en faktura som uppfyller momslagens samtliga innehållskrav för att få avdragsrätt. Om köparen inte har fått en komplett faktura ska den vända sig till säljaren som är skyldig att komplettera tidigare utställd handling.

Se även

faktura