Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Bil

De flesta företag drabbas av avdragsförbud och avdragsbegränsningar vad gäller momsen på inköp och leasing av personbilar. Däremot får exempelvis företag som bedriver taxirörelse, biluthyrning, körkortsutbildning och transport av avlidna göra momsavdrag. Avdragsförbudet gäller inköp av en personbil och avdragsbegränsningen innebär att 50 % av momsen vid billeasing är avdragsgill. Ett företag som inte har fått dra av momsen vid inköpet av en personbil ska inte heller redovisa moms vid försäljning av fordonet. Privata nyttjande och bilförmåner medför att momsen kan behöva korrigeras om företaget har haft rätt att dra av moms vid inköpet eller leasingen av bilen.

Tabellerna ger en överblick av gällande momsregler för personbilar.

 

Taxi

Bilhandel

Biluthyrning

Trafikskola

Begravningsbyrå

Övriga

Inköp

100 % Avdrag 1

100 % Avdrag

100 % Avdrag

Ej avdrag

Hyra (leasing)

100 % Avdrag 1

50 % Avdrag 2

100 % Avdrag

50 % Avdrag 2

Drift

100 % Avdrag

100 % Avdrag

100 % Avdrag

100 % Avdrag

1) Om bilen används för transport av varor så ska avdragsrätten begränsas.

2) Bilen måste köras mer än 100 mil/år i momspliktig verksamhet.

 

Taxi

Bilhandel

Biluthyrning

Trafikskola

Begravningsbyrå

Övriga

Uttagsbeskattning:

 

 

 

 

Egen bil

Ja

Ja

Ja

Nej

Hyrd (leasad) bil

Ja

Nej

Ja

Nej

Definition

Momsen har en egen definition av begreppet personbil. Vägtrafikförfattningarna ligger till grund för hur begreppet personbil ska tolkas i momshänseende. Därutöver säger momslagen bland annat följande:

”Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.”

Anledningen till att det är viktigt att skilja personbilar från andra fordon är den avdragsbegränsning för ingående moms som finns för personbilar. Genom att en personbil i stor utsträckning kan användas för privat bruk har det införts regler som begränsar rätten till avdrag för ingående moms på personbilar.

Mot bakgrund av definitionen av personbil i vägtrafikförfattningarna och regleringen i momslagen utgör följande en personbil i momshänseende:

 • Fordon som enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utgör personbil. Av 2 § framgår att en bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller moped. Vidare avses med personbil en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen.

 • Lastbilsregistrerade bilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt och med en totalvikt om högst 3 500 kg.

 • Buss (minibuss) med totalvikt om högst 3 500 kg.

Vissa bilar med skåpkarosseri är registrerade som lastbilar i bilregistret, men räknas som personbilar i momssammanhang. Det som avgör är bilens vikt och om förarhytten utgör en s.k. separat karosserienhet. Om lastbilen väger högst 3 500 kg krävs att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet för att den ska betraktas som lastbil i momshänseende. I annat fall betraktas bilen som en personbil. En bil med flak och löstagbar kåpa räknas inte som personbil i momshänseende. Det framgår av en skrivelse från Skatteverket (060118, dnr: 131 25302-06/111).

Husbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, där fordonets förarhytt inte utgör en separat karosserienhet betraktas som en personbil i momshänseende.

Utöver begreppen bil och personbil finns ytterligare benämningar och definitioner som kan medföra att momsen hanteras på olika sätt, se tabellen nedan.

Benämning

Definition

Förmånsbil

En anställd som har tillgång till fri bil, med eller utan fritt drivmedel, förmånsbeskattas enligt gällande regler. För att undgå förmånsbeskattning ska bilen i princip uteslutande användas i tjänsten (bilen ska användas privat mindre än 10 gånger per år eller mindre än 100 mil per år). För mer information se t.ex. Rätt Lön.

Skillnaden mot en så kallad personalbil är att personalbilen blir helt kostnadsneutral för arbetsgivaren, dvs. den anställde betalar allt själv genom ett bruttolöneavdrag.

Oavsett hur bilen benämns är det i förmånshänseende avgörande om bilen används privat eller inte.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Nya transportmedel

Som exempel på ett nytt transportmedel kan nämnas en personbil som har körts högst 600 mil eller varit i drift högst 6 månader före köpet. Bakgrunden till reglerna om ”nya transportmedel” är att dessa fordon alltid ska beskattas i köparens land enligt den s.k. destinationsprincipen.

Personalbil

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en personalbil. Det är en för arbetsgivaren kostnadsneutral förmån som bekostas fullt ut av den anställde genom ett bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren står som leasingtagare och betalar i sin tur till leasinggivaren. De anställda betalar personalbilen genom bruttolönavdrag och arbetsgivaren står som garant gentemot leasinggivaren. Personalbilar lyfts av bilindustrin bland annat fram som ett sätt för arbetsgivaren att profilera sig och ge de anställda en förmån att ha tillgång till en ny bil. För den anställde pekar man på positiva effekter av att få tillgång till företagets mer förmånliga upphandlingsvillkor, slippa kontantinsatser, effekter av värdeminskning m.m.

Den anställde beskattas för värdet av förmånen med personalbilen enligt gällande regler för bilförmån. För mer information se t.ex. Rätt Lön.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Tjänstebil

Begreppet tjänstebil används många gånger lite slarvigt för olika typer av bilar till anställda. Till skillnad från en förmånsbil eller en personalbil används tjänstebilen endast i tjänsten. Den som i sitt arbete har tillgång till en tjänstebil får inte utan beskattningskonsekvenser använda den privat. Används endast bilen i arbetet blir inte den anställde förmånsbeskattad för ett privat nyttjande. Bilen förvaras ofta med få undantag på arbetsplatsen när den inte används i arbetet. En tjänstebil är ofta försedd med företagets logo. Oavsett hur bilen benämns är det i förmånshänseende avgörande om bilen används privat eller inte.

Oavsett hur bilen benämns är det i förmånshänseende avgörande om bilen används privat eller inte. För att undgå förmånsbeskattning ska bilen i princip uteslutande användas i tjänsten. Den privata användningen ska vara mindre än 10 gånger per år eller mindre än 100 mil per år. För mer information se t.ex. Rätt Lön.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Lagrum

1 kap. 13-13 a §§, 3 kap. 24 §, 8 kap. 3 §, 8 kap. 15-16 §§, 9 a kap. och 11 kap. 8-9 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Inköp

De flesta företag får inte dra av momsen på inköp av personbilar. Ett företag som får dra av momsen använder bilen för:

 • taxitrafik (personbefordran men inte godsbefordran)

 • återförsäljning i bilhandel

 • uthyrning i uthyrningsverksamhet

 • körkortsutbildning

 • transport av avlidna.

Tillval som görs i samband med bilinköpet ingår i anskaffningskostnaden för bilen. Som tillval räknas sådant som normalt fabriksmonteras t.ex. klädsel, lack, taklucka, klimatanläggning och säkerhetsutrustning. Detta innebär att om avdragsförbud gäller för inköp av personbilen, omfattas även tillvalet av avdragsförbud även om det har fakturerats separat.

Leasing

Den som bedriver taxirörelse (personbefordran), biluthyrning, körkortsutbildning, transport av avlidna får dra av all ingående moms avseende leasingkostnad. Med leasing avses här både kort- och långtidshyra. Övriga verksamheter som t.ex. bilåterförsäljare får dra av 50 % av den ingående momsen om bilen i mer än ringa omfattning (minst 100 mil/år) används i momspliktig verksamhet. Det gäller även den som har s.k. blandad verksamhet, dvs. bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet. Används bilen i mindre omfattning än 100 mil per år medges inget avdrag överhuvudtaget. Skatteverket har under Rättslig vägledning på hemsidan kommenterat att när man bedriver blandad verksamhet så får man endast tillgodoräkna sig mil som körs i den momspliktiga verksamheten. Skatteverket anger följande:

”Om en och samma körning med en leasad personbil avser två olika verksamhetsgrenar, varav endast den ena medför skattskyldighet, får endast de mil som kan hänföras till verksamhet som medför skattskyldighet beaktas. Detsamma gäller när en körning, i en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, avser både omsättningar som är skattepliktiga och omsättningar som är undantagna från skatteplikt.

Det är den som begär avdragsrätt som ska visa att villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. Antal körda mil i verksamheten kan till exempel visas med en fullständig körjournal.”

Oavsett om ett företag har förmånsbilar, personalbilar eller tjänstebilar får 50 % av momsen på leasingkostnaden dras av om bilen i mer än ringa omfattning (100 mil/år) används i momspliktig verksamhet. I avtal för personalbilar kan det stå att bilen måste köras minst 100 mil i tjänsten eftersom arbetsgivaren annars inte har rätt att dra av 50 % av momsen på leasingavgiften. För det fall bilen inte körs i tjänsten kommer även hela momsen på leasingavgiften att övervältras på den anställde via bruttolöneavdraget.

Observera att om en leasingbil köps ut gäller reglerna för inköp av bil, dvs. de flesta företag får då inte dra av någon moms vid utköpstillfället.

Under sökordet tjänstebeskattning återfinns reglerna om beskattningsland vid kort- respektive långtidsuthyrning till beskattningsbar person och privatperson.

Extrautrustning

Med extrautrustning avses t.ex. vinterdäck, dragkrok, extraljus, motorvärmare, takbox och bilstereo. Inköp av extrautrustning ska inte bedömas som bilinköp utan istället gäller allmänna momsregler. Det innebär att den som t.ex. köper vinterdäck får dra av den ingående momsen i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av moms på sina inköp av extrautrustning.

Driftkostnad - drivmedel - bensin

Som driftkostnad anses kostnad för bl.a. bensin, service, reparation (även av utrustning och tillbehör), underhåll samt besiktning eller test. Om bilen utgör en anläggningstillgång (inventarium) eller leasas för användning i en momspliktig verksamhet föreligger avdragsrätt för ingående moms på driftkostnader. Avdragsrätt föreligger oavsett om företaget har avdragsrätt för moms vid inköp av en bil eller full avdragsrätt för moms vid leasing av bil. Även ett företag som bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) får göra fullt momsavdrag vid inköp av t.ex. bensin, så länge personbilen utgör ett inventarium i företaget eller leasas för att användas i momspliktig verksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning ska inte avdragsrätten begränsas för det fall att driftkostnaderna endast till viss del är avsedda att förbrukas i verksamheten (se vidare skrivelse 060213, dnr: 131 62021-06/111).

Observera att om företaget inte äger bilen och inte heller hyr den för verksamheten eller om den är en omsättningstillgång (dvs. avsedd att säljas) får man endast göra avdrag för momsen på driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. För avdragsrätt krävs ett kvitto eller en faktura som uppfyller de krav som ställs på en verifikation.

Om en anställd har tjänstebil, dvs. har bilförmån, så gäller generellt att en anställd ska betala bensinen själv för att därefter få kostnadsersättning (milersättning) för tjänstekörningen. Under dessa förutsättningar har arbetsgivaren inte avdragsrätt för moms eftersom det är den anställde som gör inköpet av bensinen. När arbetsgivaren lämnar kostnadsersättning (milersättning) går det alltså inte att göra något momsavdrag.

Om en arbetsgivare trots allt betalar drivmedel för privat körning avseende en bil som arbetsgivaren står för, uppkommer en skattepliktig förmån utöver bilförmånen. Förutsatt att företaget bedriver momspliktig verksamhet föreligger avdragsrätt för momsen på drivmedlet. Drivmedelsförmånen medför inte uttagsbeskattning enligt Skatteverket eftersom det finns en generell avdragsrätt för driftkostnader för personbilar enligt 8 kap. 16 § ML.

Privat bil - drivmedel

Om en anställd använder sin privata bil i tjänsten kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar få dra av momsen på bensinkostnaden. Den anställde anses ha gjort ett utlägg för arbetsgivarens räkning. För detta krävs enligt Skatteverket något av följande:

 • Bensinen har betalats med ett kontokort som är utställt på arbetsgivaren, eller

 • den anställde överlämnar i anslutning till inköpet kvittot avseende inköpet till arbetsgivaren (utlägg).

Det kvitto på inköp av bensin som överlämnas till arbetsgivaren behöver inte innehålla samtliga uppgifter som krävs av en fullständig faktura enligt momslagen. Enligt Skatteverkets föreskrifter om förenklad faktura (SKVFS 2005:14 och SKVFS 2018:11) så är försäljning av motorbränsle genom betalautomat en transaktion som omfattas av reglerna om förenklad faktura.

Det är viktigt att komma ihåg att om ett företag har begränsad avdragsrätt för moms på grund av att man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även momsen på inköp av bensin begränsas när det gäller privatbilar som används i tjänsten. Utgör bilen istället ett inventarium i verksamheten så gäller inte denna begränsning om man bedriver blandad verksamhet. Då har man full avdragsrätt för moms förutsatt att det bedrivs någon momspliktig verksamhet i företaget.

Försäljning av personbil

Ett företag som inte har fått dra av momsen vid inköpet av en personbil ska inte heller redovisa moms vid försäljning av fordonet. En förutsättning är att personbilen utgör en anläggningstillgång (inventarium) i verksamheten. Det företag som däremot har fått dra av moms vid inköpet ska även redovisa moms vid försäljningstillfället, förutsatt att bilen säljs och levereras i Sverige.

En bilhandlare redovisar i princip alltid moms på försäljning av bilar som säljs och levereras i Sverige. Vid handel med nya transportmedel och vid bilhandel med utlandet gäller särskilda regler (EU-vara till privatperson, EU-vara till kund med VAT-nummer, EU-vara till kund utan VAT-nummer samt Export). Vid försäljning av begagnade bilar som köpts in från privatpersoner kan momsen redovisas enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning. Det innebär att det endast redovisas moms på vinsten. Se ordet begagnade varor.

För den som hyr ut bilar finns regler om i vilket land tjänsten ska beskattas, se vidare om korttidsuthyrning av transportmedel (biluthyrning) under ordet Tjänstebeskattning.

Vid försäljning av bilar och andra motorfordon till utländska beskickningar kan en bilhandlare låta bli att redovisa moms. Det förutsätter att köparen har ett intyg från Utrikesdepartementet (UD).

Bilförmån

Om en anställd för privat bruk använder en personbil som arbetsgivaren står för ska normalt en bilförmån beräknas enligt inkomstskattelagen. Enligt Skatteverket blir det fallet om bilen används vid fler än tio tillfällen eller körs en sammanlagd körsträcka på mer än 100 mil per år. Det privata nyttjandet leder även till att momsen ska korrigeras om företaget har haft rätt att dra av moms vid inköpet eller leasingen av bilen. Det leder till att dessa företag ska redovisa utgående moms (uttagsbeskattning), om bilen används privat. I det här avseendet gäller samma begränsning som för bilförmån i allmänhet, dvs. bilen ska användas vid fler än tio tillfällen eller köra en sammanlagd körsträcka på mer än 100 mil per år, för att det ska bli aktuellt att redovisa moms för det privata nyttjandet.

Momsen avseende det privata nyttjandet ska beräknas på följande sätt:

 • För personbilar redovisas utgående moms med 20 % av bilförmånsvärdet. Skattesatsen är 25 % men eftersom bilförmånen inkluderar moms sker ”baklängesräkning” med den lägre procentsatsen. Momsen redovisas i årets sista skattedeklaration, eller i inkomstdeklarationen om det är där som momsen redovisas.

 • För andra fordon än personbilar (t.ex. lätta lastbilar med flak) ska moms redovisas enligt reglerna för uttag av tjänst. Det innebär att moms ska redovisas på fordonets rörliga och fasta kostnader till den del fordonet har använts privat. Redovisning av momsen ska ske i den takt som fordonet används för privat bruk.

Läs mer om bilförmåner i Redovisa Rätt, Rätt Skatt och Rätt Lön.

Kommentar

Tänk på att vid leasing av bilar sker fakturering ofta i förskott. För att den ingående moms en på en förskottsfaktura ska få dras av måste betalning ha skett. Om en förskottsfaktura avseende leasingavgift för februari, mottas i januari, så får den ingående momsen redovisas i skattedeklarationen för januari förutsatt att fakturan betalas i januari. Sker betalning först i februari ska den ingående momsen redovisas i skattedeklarationen för februari. Detsamma gäller om betalning sker först i mars, eftersom leasingen avser februari.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...