De flesta företag drabbas av avdragsförbud och avdragsbegränsningar vad gäller momsen på inköp och leasing av personbilar. Däremot får exempelvis företag som bedriver taxirörelse, biluthyrning, körkortsutbildning och transport av avlidna göra momsavdrag.

Tabellerna ger en överblick av gällande momsregler för personbilar.

 

Taxi

Bilhandel

Biluthyrning

Trafikskola

Begravningsbyrå

Övriga

Inköp

100 % Avdrag 1

100 % Avdrag

100 % Avdrag

Ej avdrag

Hyra (leasing)

100 % Avdrag 1

50 % Avdrag 2

100 % Avdrag

50 % Avdrag 2

Drift

100 % Avdrag

100 % Avdrag

100 % Avdrag

100 % Avdrag

1) Om bilen används för transport av varor så ska avdragsrätten begränsas.

2) Bilen måste köras mer än 100 mil/år i momspliktig verksamhet.

 

Taxi

Bilhandel

Biluthyrning

Trafikskola

Begravningsbyrå

Övriga

Uttagsbeskattning:

 

 

 

 

Egen bil

Ja

Ja

Ja

Nej

Hyrd (leasad) bil

Ja

Nej

Ja

Nej

Definition

Momsen har en egen definition av begreppet personbil. Vägtrafikförfattningarna ligger till grund för hur begreppet personbil ska tolkas i momshänseende. Därutöver säger momslagen bland annat följande:

”Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.”

Anledningen till att det är viktigt att skilja personbilar från andra fordon är den avdragsbegränsning för ingående moms som finns för personbilar.

Mot bakgrund av definitionen av personbil i vägtrafikförfattningarna och regleringen i momslagen utgör följande en personbil i momshänseende:

 • fordon som enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utgör personbil

 • lastbil med skåpkarosseri utan separat förarhytt och med en totalvikt om högst 3 500 kg

 • buss med totalvikt om högst 3 500 kg.

Om lastbilen väger högst 3 500 kg krävs att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet för att den ska betraktas som lastbil i momshänseende. Förarhytten utgör en separat karosserienhet. I annat fall betraktas bilen som en personbil. En bil med flak och löstagbar kåpa räknas inte som personbil i momshänseende. Det framgår av en skrivelse från Skatteverket (060118, dnr: 131 25302-06/111).

Husbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, där fordonets förarhytt inte utgör en separat karosserienhet betraktas som en personbil i momshänseende.

Utöver begreppen bil och personbil finns ytterligare benämningar och definitioner som kan medföra att momsen hanteras på olika sätt, se tabellen nedan.

Benämning

Definition

Förmånsbil

En anställd som har tillgång till fri bil, med eller utan fritt drivmedel, förmånsbeskattas enligt gällande regler. För mer information se t.ex. Rätt Lön.

Skillnaden mot en så kallad personalbil är att personalbilen blir helt kostnadsneutral för arbetsgivaren, dvs. den anställde betalar allt själv genom ett bruttolöneavdrag.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Nya transportmedel

Som exempel på ett nytt transportmedel kan nämnas en personbil som har körts högst 600 mil eller varit i drift högst 6 månader före köpet. Bakgrunden till reglerna om ”nya transportmedel” är att dessa fordon alltid ska beskattas i köparens land enligt den s.k. destinationsprincipen.

Personalbil

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en personalbil. Det är en för arbetsgivaren kostnadsneutral förmån som bekostas fullt ut av den anställde genom ett bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren står som leasingtagare och betalar i sin tur till leasinggivaren. De anställda betalar personalbilen genom bruttolönavdrag och arbetsgivaren står som garant gentemot leasinggivaren.

Den anställde beskattas för värdet av förmånen med personalbilen enligt gällande regler för bilförmån. För mer information se t.ex. Rätt Lön.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Tjänstebil

Begreppet tjänstebil används många gånger lite slarvigt för olika typer av bilar till anställda. Till skillnad från en förmånsbil eller en personalbil används tjänstebilen endast i tjänsten. Används endast bilen i arbetet blir inte den anställde förmånsbeskattad för ett privat nyttjande.

Företaget kan ha avdragsrätt för momsen på leasingavgiften, se under Leasing.

Lagrum

2 kap. 16-17 §§, 10 kap. 39 §, 13 kap. 6, 20-23 §§. 20 kap. 17 kap. 24 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 13-13 a §§, 3 kap. 24 §, 8 kap. 3 §, 8 kap. 15-16 §§, 9 a kap. och 11 kap. 8-9 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Inköp

De flesta företag får inte dra av momsen på inköp av personbilar. Företag som får dra av momsen använder bilen för:

 • taxitrafik (personbefordran men inte godsbefordran)

 • återförsäljning i bilhandel

 • uthyrning i uthyrningsverksamhet

 • körkortsutbildning

 • transport av avlidna.

Tillval som görs i samband med bilinköpet ingår i anskaffningskostnaden för bilen. Som tillval räknas sådant som normalt fabriksmonteras t.ex. klädsel, lack, taklucka, klimatanläggning och säkerhetsutrustning. Detta innebär att om avdragsförbud gäller för inköp av personbilen, omfattas även tillvalet av avdragsförbud även om det har fakturerats separat.

Leasing

Den som bedriver taxirörelse (personbefordran), biluthyrning, körkortsutbildning, transport av avlidna får dra av all ingående moms avseende leasingkostnad. Med leasing avses här både kort- och långtidshyra. Övriga verksamheter som t.ex. bilåterförsäljare får dra av 50 % av den ingående momsen om bilen i mer än ringa omfattning (minst 100 mil/år) används i momspliktig verksamhet. Det gäller även den som har s.k. blandad verksamhet, dvs. bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet. Används bilen i mindre omfattning än 100 mil per år medges inget avdrag överhuvudtaget. Skatteverket har under Rättslig vägledning på webbplatsen kommenterat att när man bedriver blandad verksamhet så får man endast tillgodoräkna sig mil som körs i den momspliktiga verksamheten. Skatteverket anger följande:

”Om en och samma körning med en leasad personbil avser två olika verksamhetsgrenar, varav endast den ena är en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt, får endast de mil som kan hänföras till verksamheten där transaktionerna medför avdragsrätt beaktas. Detsamma gäller när en körning, i en verksamhet där transaktionerna endast delvis medför avdragsrätt, avser både tillhandahållanden som är skattepliktiga och tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt.

Det är den som begär avdraget som ska visa att villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. Antal körda mil i verksamheten kan till exempel visas med en fullständig körjournal.”

Detta har också prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2021 ref. 16). I målet leasade ett bolag personbilar som användes i verksamhet som bestod av två delar, en del avsåg momspliktiga hushållstjänster den andra delen av momsfria omsorgstjänster. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att om en personbil uteslutande används i den momsfria delen saknades rätt till momsavdrag på både personbilens driftskostnader och leasingavgifter. Om en personbil används i båda delarna, så kan all ingående moms på driftkostnaderna dras av. Momsavdrag med hälften på leasingavgifterna förutsätter att personbilen i mer än ringa omfattning används i den momspliktiga delen av verksamheten.

Observera att om en leasingbil köps ut gäller reglerna för inköp av bil, dvs. de flesta företag får då inte dra av någon moms vid utköpstillfället.

Under sökordet tjänstebeskattning återfinns reglerna om beskattningsland vid kort- respektive långtidsuthyrning till beskattningsbar person och privatperson.

Extrautrustning

Med extrautrustning avses t.ex. vinterdäck, dragkrok, extraljus, motorvärmare, takbox och bilstereo. Inköp av extrautrustning ska inte bedömas som bilinköp utan i stället gäller allmänna momsregler. Det innebär att den som t.ex. köper vinterdäck får dra av den ingående momsen i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av moms på sina inköp av extrautrustning.

Driftkostnad - drivmedel - bensin

Som driftkostnad anses kostnad för bl.a. bensin, service, reparation (även av utrustning och tillbehör), underhåll samt besiktning eller test. Om bilen utgör en anläggningstillgång (inventarium) eller leasas för användning i en momspliktig verksamhet föreligger avdragsrätt för ingående moms på driftkostnader. Avdragsrätt föreligger oavsett om företaget har avdragsrätt för moms vid inköp av en bil eller full avdragsrätt för moms vid leasing av bil. Även ett företag som bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) får göra fullt momsavdrag vid inköp av t.ex. bensin, så länge personbilen utgör ett inventarium i företaget eller leasas för att användas i momspliktig verksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning ska inte avdragsrätten begränsas för det fall att driftkostnaderna endast till viss del är avsedda att förbrukas i verksamheten (se vidare skrivelse 060213, dnr: 131 62021-06/111).

Observera att om företaget inte äger bilen och inte heller hyr den för verksamheten eller om den är en omsättningstillgång (dvs. avsedd att säljas) får man endast göra avdrag för momsen på driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. För avdragsrätt krävs ett kvitto eller en faktura som uppfyller de krav som ställs på en verifikation.

Om en anställd har tjänstebil, dvs. har bilförmån, så gäller generellt att en anställd ska betala bensinen själv för att därefter få kostnadsersättning (milersättning) för tjänstekörningen. Under dessa förutsättningar har arbetsgivaren inte avdragsrätt för moms eftersom det är den anställde som gör inköpet av bensinen. När arbetsgivaren lämnar kostnadsersättning (milersättning) går det alltså inte att göra något momsavdrag.

Om en arbetsgivare trots allt betalar drivmedel för privat körning avseende en bil som arbetsgivaren står för, uppkommer en skattepliktig förmån utöver bilförmånen. Förutsatt att företaget bedriver momspliktig verksamhet föreligger avdragsrätt för momsen på drivmedlet. Drivmedelsförmånen medför inte uttagsbeskattning enligt Skatteverket eftersom det finns en generell avdragsrätt för driftkostnader för personbilar.

Privat bil - drivmedel

Om en anställd använder sin privata bil i tjänsten kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar få dra av momsen på bensinkostnaden. Den anställde anses ha gjort ett utlägg för arbetsgivarens räkning. För detta krävs enligt Skatteverket något av följande:

 • bensinen har betalats med ett kontokort som är utställt på arbetsgivaren eller

 • den anställde överlämnar i anslutning till inköpet kvittot avseende inköpet till arbetsgivaren (utlägg).

Försäljning av personbil

Ett företag som inte har fått dra av momsen vid inköpet av en personbil ska inte heller redovisa moms vid försäljning av fordonet. En förutsättning är att personbilen utgör en anläggningstillgång (inventarium) i verksamheten. Det företag som däremot har fått dra av moms vid inköpet ska även redovisa moms vid försäljningstillfället, förutsatt att bilen säljs och levereras i Sverige.

Vid försäljning av begagnade bilar som köpts in från privatpersoner kan en bilhandlare redovisa momsen enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning. Det innebär att det endast redovisas moms på vinsten. Se ordet begagnade varor.

Bilförmån

Om en anställd för privat bruk använder en personbil som arbetsgivaren står för ska normalt en bilförmån beräknas enligt inkomstskattelagen. Enligt Skatteverket blir det fallet om bilen används vid fler än tio tillfällen eller körs en sammanlagd körsträcka på mer än 100 mil per år. Det privata nyttjandet leder även till att momsen ska korrigeras om företaget har haft rätt att dra av moms vid inköpet eller leasingen av bilen. Det leder till att dessa företag ska redovisa utgående moms (uttagsbeskattning), om bilen används privat. I det här avseendet gäller samma begränsning som för bilförmån i allmänhet, dvs. bilen ska användas vid fler än tio tillfällen eller köra en sammanlagd körsträcka på mer än 100 mil per år, för att det ska bli aktuellt att redovisa moms för det privata nyttjandet.

Momsen avseende det privata nyttjandet ska beräknas på följande sätt:

 • För personbilar redovisas utgående moms med 20 % av bilförmånsvärdet. Skattesatsen är 25 % men eftersom bilförmånen inkluderar moms sker ”baklängesräkning” med den lägre procentsatsen. Momsen redovisas i årets sista skattedeklaration.

 • För andra fordon än personbilar (t.ex. lätta lastbilar med flak) ska moms redovisas enligt reglerna för uttag av tjänst. Det innebär att moms ska redovisas på fordonets rörliga och fasta kostnader till den del fordonet har använts privat. Redovisning av momsen ska ske i den takt som fordonet används för privat bruk.

Läs mer om bilförmåner i Redovisa Rätt, Rätt Skatt och Rätt Lön.

Kommentar

Tänk på att vid leasing av bilar sker fakturering ofta i förskott. För att den ingående moms en på en förskottsfaktura ska få dras av måste betalning ha skett. Om en förskottsfaktura avseende leasingavgift för februari, mottas i januari, så får den ingående momsen redovisas i skattedeklarationen för januari förutsatt att fakturan betalas i januari. Sker betalning först i februari ska den ingående momsen redovisas i skattedeklarationen för februari. Detsamma gäller om betalning sker först i mars, eftersom leasingen avser februari.

Skatteverket anser att avdragsförbudet även gäller när ett bilhandelsföretag köper in en bil i syfte att bygga om fordonet till en A-traktor och sedan sälja fordonet. För avdragsrätt krävs att ändamålet med förvärven ska vara att använda de inköpta personbilarna i återförsäljningsverksamheten av personbilar.

Skatteverket uttalar i Rättslig vägledning att inköp av bilar som sker för den momspliktiga verksamheten kan omfattas av avdragsförbudet för personbilar och ger följande exempel:

”Att en plåtverkstad köper in bilar från försäkringsbolag för att omedelbart därefter sälja dem vidare, utan pålägg, till anställda för reparation och försäljning uppfyller inte kravet på återförsäljning.”