Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Bokslutsmetoden

Definition

Det finns två redovisningsmetoder för moms, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Därutöver finns en s.k. fakturadatummetod för bygg- och anläggningstjänster m.m.

Faktureringsmetoden används av företag som löpande bokför kontanta affärer samt utgående och ingående fakturor. Bokslutsmetoden som är en kontantmetod får tillämpas av den som enligt bokföringslagen har rätt att först vid räkenskapsårets utgång bokföra obetalda fakturor.

Beskattning

Bokslutsmetoden innebär att ett företag löpande under året redovisar moms i den redovisningsperiod då in- och utbetalningar sker. Först vid årets utgång redovisas momsen även på obetalda fakturor. Bokslutsmetoden får tillämpas av den som har en årlig omsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor om året.

Skatteverket beslutar om bokslutsmetoden får användas. Den som under löpande år överstiger gränsen för när bokslutsmetoden får användas ska kontakta Skatteverket för att diskutera när omläggning till faktureringsmetoden ska ske.

Bokslutsmetoden

Löpande år

Utgående och ingående moms redovisas avseende betalda fakturor.

Vid bokslut

Utgående och ingående moms redovisas avseende betalda fakturor och moms redovisas även på utestående ej betalda kund och leverantörsfakturor.

Skatteverket har i ett ställningstagande (200403, dnr: 8-165567) meddelat att spridningen av coronaviruset är en sådan extraordinär omständighet som innebär att byte av redovisningsmetod kan ske. Byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden (kontantmetoden) kan t.ex. göras av företag som idag tillämpar faktureringsmetoden och vars omsättning inom landet beräknas uppgå till högst 3 miljoner kronor under beskattningsåret.

Skatteverket har i ställningstagande (220420, Dnr: 8-1620351) redogjort för hur man ska beräkna omsättningsgränsen på tre miljoner kronor för redovisning enligt bokslutsmetoden. Skatteverket anser att beräkningen ska omfatta värdet av den momspliktiga omsättningen, värdet av den omsättning som är undantagen från skatteplikt (momsfri) och värdet av exportomsättningen.

Lagrum

13 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Bokföring

Bokföring när ett företag tillämpar bokslutsmetoden kan se ut på följande sätt. Angivna kontonummer är hämtad från BAS-kontoplanen.

Bokforing-12