Byten är en beskattningsbar transaktion i momshänseende då det i dessa fall utgår en ersättning i form av en bytesvara eller en bytestjänst.

Beskattning

Ett av kraven för betalningsskyldighet är att en vara eller tjänst ska levereras eller tillhandahållas. Med beskattningsbar transaktion enligt momslagen menas bl.a. att någon överlåter en vara eller utför en tjänst mot ersättning, dvs. det vi vanligen kallar försäljning. När någon överlåter en vara eller utför en tjänst krävs det att detta sker mot någon form av ersättning. Byten eller barter som det också kallas, är en beskattningsbar transaktion då det i dessa fall utgår en ersättning i form av en bytesvara eller en bytestjänst.

Skatteverket har i ett ställningstagande (191219, dnr: 202 516960-19/111) beskrivet hur värdet på bytet ska beräknas för att man ska kunna fastställa rätt beskattningsunderlag, dvs. det värde som momsen ska beräknas på varan eller tjänsten som byts bort. Skatteverket uttalar följande:

”När två parter byter varor eller tjänster med varandra ska mervärdesskattekonsekvenserna bedömas för varje parts transaktion för sig. Det ska för varje part bedömas om denne gör en skattepliktig omsättning av en vara eller tjänst inom landet i egenskap av beskattningsbar person för vilken skattskyldighet föreligger.

Vid en bytestransaktion där en vara byts mot en tjänst utgör tjänsten ersättning för varan vid bedömning av överlåtelsen av varan medan varan utgör ersättning för tjänsten vid bedömning av tillhandahållandet av tjänsten. Det är alltså fråga om två separata tillhandahållanden som ska bedömas var för sig.

Ersättningen är det subjektiva värdet, dvs. det värde som säljaren faktiskt har fått. Vid en bytestransaktion ska det subjektiva värdet beräknas utifrån vad köparen av varan eller tjänsten är beredd att betala för den. Det är det subjektiva värdet som ska ligga till grund för beräkning av beskattningsunderlaget för varan eller tjänsten i samband med bytestransaktionen. Beskattningsunderlaget är detta subjektiva värde minskat med mervärdesskatten.”

Kommentar

Ett vanligt misstag är att en faktura som innehåller en inbytesvara eller en inbytestjänst endast momsbeskattas på nettobeloppet, dvs. skillnaden mellan värdet på bytestjänsterna eller bytesvarorna. Betalningen kan naturligtvis regleras på detta sätt men i momshänseende utgörs ett byte eller en barter av två olika beskattningsbara transaktioner som ska momsbeskattas till respektive bruttovärde. En nettobeskattning är endast tillåtet om reglerna om vinstmarginalbeskattning tillämpas.

I nedanstående exempel tillämpas inte vinstmarginalsystemet. Vid försäljning av begagnade varor och resetjänster finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen i stället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet, se vidare detta ord.

Ett annonsföretag byter ett annonsutrymme värt 2 000 kronor med ett reklamföretag och erhåller som inbytestjänst en reklamtjänst värd 1 500 kronor. I detta fall uppkommer en försäljning på 2 000 kronor som annonsföretaget ska redovisa utgående moms på. Vidare uppkommer även ett inköp på 1 500 kronor av en reklamtjänst som reklamföretaget ska redovisa utgående moms på och därmed utgör ingående moms för annonsföretaget. Betalningen kan regleras till nettovärdet 500 kronor men de båda transaktionerna ska momsbeskattas till bruttovärdena. Om annonsföretaget ställer ut en faktura som både innehåller en försäljning och ett inköp så måste reglerna om självfaktura följas till den del fakturan avser inköpet av reklamtjänsten.

Byte_01