Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Corona

 

I spåren av coronapandemin, covid-19, har lagstiftning införts som ska underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket har både på sin webbplats,www.skatteverket.seen särskild sida med coronainformation som uppdateras löpande och vidare finns mer detaljerad information på Skatteverkets Rättsliga vägledning. Nedan framgår i korthet några områden som påverkar momsen.

Anstånd med inbetalning av moms

Alla företag som redovisar moms, oavsett företagsform, kan få så kallat tillfälligt anstånd med betalningen på grund av pandemin. Företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har skatteskulder beviljas inte anstånd. De tillfälliga anstånden gäller för sex valfria månader (förslag finns om utökning till nio) fram till januari 2021. Förslag finns för anstånd även för oktober-december 2021. Anstånd lämnas som längst för 12 månader, dock längst till den 12 mars 2022 (förslag finns till förlängning till 12 februari 2023). För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023 (förslag finns om utökning till 17 januari 2024).

Såväl avgifter som kostnadsränta tas ut. Aktuell ränta och avgift framgår på www.skatteverket.se. Varken räntan eller avgiften är avdragsgill. För att kunna få anstånd måste deklaration ha lämnats för perioden, enklast är därför att söka anstånd i samband med inlämning av deklarationen.

Vid byte mellan redovisningsperioder redogör Skatteverket i ställningstagande (210205, dnr: 8-730499) för möjlighet att bevilja anstånd.

Arbete i hemmet leder inte till fast etableringsställe

Skatteverket anser inte att arbete i hemmet under pandemin leder till att fast etableringsställe föreligger. Som exempel nämns ett danskt företag som har anställda som bor i Sverige och normalt arbetspendlar till Danmark. Att anställda nu arbetar från Sverige påverkar inte det danska företaget i momshänseende. Företaget anses inte ha en stadigvarande plats i Sverige från vilket det finns potential att tillhandahålla eller förvärva varor och tjänster.

Byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod

Pandemin är en sådan extraordinär omständighet som innebär att byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod kan ske (ställningstagande 200403, dnr: 8-165567). Byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden (kontantmetoden) kan göras av företag som idag tillämpar faktureringsmetoden och vars omsättning inom landet beräknas uppgå till högst 3 miljoner kronor under beskattningsåret.

Byte av redovisningsperiod från en kortare till en längre redovisningsperiod kan ske om försäljningen minskar, från t.ex. en kalendermånad till ett kalenderkvartal om beskattningsunderlaget väntas minska till högst 40 miljoner kronor. Den som idag tillämpar redovisningsperioden ett kalenderkvartal kan byta till perioden ett kalenderår om omsättningen väntas minska till högst 1 miljon kronor.

Skatteverket anger att man kan bortse från tidskravet. Vanligen ska den kortare perioden tillämpas under minst 24 på varandra följande månader.

Företrädaransvar

Skatteverket har i ett ställningstagande (210205, dnr: 8-723825) meddelat att företrädaransvar inte gäller skatter och avgifter som omfattas av så kallat tillfälligt anstånd, det gäller även anståndsavgiften. Undantag gäller om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheten att medges tillfälligt anstånd. I övriga fall, det vill säga anstånd som inte ges inom ramen för lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, gäller fortfarande reglerna som tidigare.

Hyresfritt

Skatteverket har på Rättslig vägledning uttalat att en hyresvärd får medge sin hyresgäst hyresfrihet under en tid. Hyresfriheten är inte en ändrad användning om det finns affärsmässiga skäl till hyresnedsättningen. Det påverkar då inte den frivilliga skattskyldigheten om avsikten är att hyresgästen ska återgå till att betala hyra framöver. Hyresnedsättning se nedan.

Gåvor

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda har förlängts till att gälla för perioden 1 januari-31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kronor per anställd och skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns, som exempelvis julgåvor. Skatteverket anser att någon begränsning av avdragsrätten för ingående moms på grund av privat konsumtion inte behöver ske om förmånen är skattefri för de anställda vid inkomstbeskattningen.

Inköp och import som görs av EU-organ för att hantera covid-19

Sedan den 1 januari 2022 finns ett undantag för moms vid EU-organs inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Kontorsutrustning i hemmet

Inköp av lös egendom till hemmet omfattas av det avdragsförbud för moms för stadigvarande bostad som finns i momslagen. Med anledning av corona har Skatteverket uttalat att inköp av lös egendom som t.ex. kontorsutrustning, skrivbord, stolar etc. inte ska omfattas av avdragsförbudet om avsikten med inköpet är att kontorsutrustningen ska användas i arbetsgivarens verksamhetslokaler efter pandemin.

Kundförlust

För att återfå moms från Skatteverket krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Så är normalt fallet om köparen har gått i konkurs. Med den situationen jämställs att säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som i sin tur har upprättat en utredningsrapport. Av den rapporten ska det framgå att köparen saknar tillgångar och därför inte kan betala skulden. Skatteverket anser däremot inte att olika former av ackord eller beslut om skuldsanering är att anse som en konstaterad kundförlust som ger rätt till nedsättning av momsen. Skatteverket har i ett ställningstagande (210330, dnr: 8-873834) redogjort för när statens fordran uppkommer på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord (se vidare kundförlust).

Däremot finns ett undantag för fordringar som är så små att fler indrivningsåtgärder kostar mer än själva fordran är på.

På grund av den rådande coronasituationen gäller förmildrande omständigheter. Skatteverket har i ett ställningstagande (210120, dnr: 8-704665) meddelat att det under pandemin kan presumeras att en köpare inte kan betala sin skuld om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Anledningen är att företag i många branscher påverkas ekonomiskt av pandemin och därmed har fått eller kan komma att få betalningssvårigheter.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

Köparen är en beskattningsbar person. Fakturan för köpet ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 - den 31 december 2021. Minst tre månader ska ha förflutit efter förfallodatumet. Skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut. Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

I sådana fall kan säljaren sätta ner momsen på grund av en kundförlust.

Se vidare ordet kundförlust.

Lån eller bidrags påverkan på momsen

Har lån tagits med anledning av pandemin påverkar det inte avdragsrätten för moms i verksamheten. Har bidrag i stället mottagits, kan det påverka om moms ska tas ut eller inte, samt om avdragsrätt för ingående moms föreligger eller inte. Det är typen av bidrag som är avgörande, ett oberoende bidrag eller ett bidrag med koppling till priset på vara eller tjänst. Se vidare ordet bidrag.

Momspliktig uthyrning av vårdpersonal trots pandemin

Utgångspunkten vid uthyrning av vårdpersonal är att momsplikt råder då det inte är en tjänst gällande sjukvård eller som har en nära anknytning till vård. Skatteverket har på Rättslig vägledning meddelat att uthyrning av vårdpersonal enligt klausulen om ändrat beredskapsläge i avtal mellan vårdföretag och regioner inte är undantaget utan momspliktigt. Motiveringen är att det grundläggande syftet inte är något annat än att vinna intäkter.

Samma bedömning görs för sjuk- och tandvårdspersonal som hyrs ut till andra vårdmottagningar på grund av ojämn arbetsbelastning som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Pandemin anses därmed inte vara en omständighet som satt konkurrensen ur spel enligt Skatteverket och därför ska moms redovisas om personal ställs till förfogande.

Parkering

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen är tillfälligt skattefri med anledning av pandemin. Skattefriheten gäller från 1 april till 30 juni 2022. Skatteverket anser att någon begränsning av momsavdraget på grund av privat konsumtion inte behöver ske för personalvårdskostnader och gåvor av personalvårdskaraktär om förmånen är skattefri för den anställda vid inkomstbeskattningen.

Provtagning

Provtagning för covid-19 och antikroppstester kan vara undantagen sjukvård. Det medför att moms inte debiteras för tjänsten vid provtagning av ett företags medarbetare. Hälsoundersökningar och provtagningar som görs i syfte att utfärda ett intyg för tredje part exempelvis ett reseintyg, är inte undantaget utan momspliktigt.

Det svenska vaccinbeviset kallas Covidbevis. Det är en digital tjänst som ger svenskar ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19 och kan underlätta resande inom EU.

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten Covidbevis och utfärdar vaccinationsbeviset. Covidbeviset kommer att vara kostnadsfritt varför tillhandahållandet av Covidbeviset inte blir föremål för moms. Däremot är annat reseintyg mot ersättning momspliktigt.

När provtagning för covid-19 görs och resultatet ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret har Skatteverket särskilt uttalat följande i rättslig vägledning. Den digitala tjänsten Covidbevis ska innehålla uppgifter om ett negativt covid-19-test och bevis på genomgången sjukdom. Det innebär att Covidbevis kommer att innehålla testresultat från både regionerna och privata vårdgivare. Man kommer inte kunna göra skillnad på om provtagningen har gjorts för att utreda hälsan eller för att ligga till grund för ett beslut av tredje man, för inresa till andra EU-länder. Det är därmed svårt att se att man kan göra skillnad på vilka provtagningar som gjorts i medicinskt syfte och vilka som inte har gjorts i det syftet. Det får därför presumeras att alla provtagningar för covid-19 omfattas av undantaget. Bara i de fall personen efterfrågar ett särskilt intyg som ska ligga till grund för en tredje mans beslut om t.ex. inresa i ett visst land är omsättningen av provtagningen och intyget skattepliktigt.

Skyddsutrustning får skänkas bort

Om skyddsutrustning, handsprit och material för provtagning skänkts för att bistå under pandemin anser Skatteverket att den särskilda befrielsen från betalningsskyldighet som finns i 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) kan användas för att undvika uttagsbeskattning under tiden mars 2020 till och med september 2020. Under vilka förutsättningar denna dispensregel kan användas framgår av ställningstagande (201005, dnr: 8-492402). Observera att befrielsen gäller betalningsskyldigheten men att uttagsmoms ska redovisas i skattedeklarationen sedan får en ansökan om befrielse lämnas in till Skatteverket i varje enskilt fall.

Tillfälliga hyresrabatter för utsatta branscher

Hyresvärdar som sänkte den fasta hyran för vissa hyresgäster har under perioden april-juni 2020 och januari-juni 2021 kunnat ansöka om kompensation för nedsättningen genom ett statligt stöd.

Vilka hyresgäster som är berättigade till stödet bedöms utifrån SNI-kod och berör utsatta branscher. Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset vilket innebär att stödet ska räknas in i det underlag som används för att beräkna momsen. För mer information se Boverket och Skatteverkets coronainformation www.skatteverket.se.

Tillfällig tull- och momsbefrielse vid import av varor för att bekämpa covid-19

EU kommission har beslutat om tillfällig befrielse från tull- och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19. Det gäller import som görs av eller på uppdrag av statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade samt av katastrofhjälporganisationer och andra organisationer som har godkänts av Tullverket. Möjligheten att ansöka om tullfrihet och därmed även befrielse från moms gäller för perioden 30 januari till 31 december 2021.

Om en organisation fått tullfrihet vid importen men inte använder varorna för det tänka ändamålet ska anmälan om detta ske till Tullverket och moms och tull ska då eventuellt betalas. Se vidare respektive myndighets coronainformation www.skatteverket.se och www.tullverket.se.

Uppehåll i verksamheten och påverkan på momsen

Den som tvingas pausa sin verksamhet på grund av att försäljning t.ex. uteblir men som har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet ska vara kvar som momsregistrerad. Momsdeklarationer ska lämnas som vanligt för varje redovisningsperiod så länge man är registrerad, även om ingen moms redovisas. Men en så kallad nolldeklaration ska alltid lämnas. Den som däremot upphör med verksamhet och därmed inte har någon försäljning saknar avdragsrätt för moms. Upphör verksamheten så ska avregistrering från moms ske och ändras verksamheten till en annan typ av verksamhet så ska det anmälas till Skatteverket.

Uthyrning av lokaler och hotellrum under pandemin

Under pandemin har användningen av lokaler tillfälligt ändras. Exempelvis kan lokaler tillfälligt nyttjas som fältsjukhus, vaccinationslokal och hotellrum kan tillfälligt används för evakueringsboende, kontor eller restauranger mm. Detta kan få momseffekter. För att hyra ut lokaler med moms finns särskilda regler om s.k. frivillig skattskyldighet. Därutöver är det obligatorisk moms för uthyrning av lokaler i viss verksamhet som t.ex. i hotellverksamhet.

När det gäller frivillig skattskyldighet krävs bland annat att hyresgästen finns stadigvarande i lokalen och att denne bedriver momspliktig verksamhet i någon omfattning. Skatteverket har uttalat att många av kraven kvarstår trots pandemin men det finns nu mer generösa möjligheter att hyra ut på kortare kontrakt till någon som bedriver momspliktig verksamhet om avsikten är lokalerna även fortsättningsvis kommer att användas för momspliktig verksamhet. Den lokal som däremot aldrig har omfattats av frivillig skattskyldighet kan inte komma in i systemet om inte alla krav är uppfyllda, dvs. då krävs en stadigvarande hyresgäst med momspliktig verksamhet till någon del mm. Se vidare Skatteverkets coronainformation och ordet frivillig skattskyldighet.

Lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet kan enligt gällande regler stå tomma utan att t.ex. avdragsrätten för ingående moms påverkas. Det viktiga är framför allt att lokalen inte tas i anspråk av en hyresgäst som bedriver fullt ut momsfri verksamhet. Det kan medföra att tidigare avdragen moms ska återföras, s.k. jämkning. Skatteverket påtalar att om momspliktig uthyrning påbörjas före utgången av räkenskapsåret blir det inga jämkningskonsekvenser. Se vidare Skatteverkets coronainformation och orden frivillig skattskyldighet och jämkning.

Inom hotellverksamhet är det viktigt att uppmärksamma vad som gäller. Tillfällig uthyrning av hotellrum för längre tid än normalt kan ske under pandemin och medföra att verksamheten fortsätter som momspliktig. Att varaktigt hyra ut hotellrum med längre uthyrningstider eller att hyra ut för annat än logi exempelvis kontor, kan däremot innebära att uthyrning övergår till momsfri uthyrning av fastighet. Det kan medföra att tidigare avdragen moms ska återföras, s.k. jämkning. Se vidare Skatteverkets coronainformation och ordet jämkning.