Under coronapandemin, covid-19, infördes lagstiftning som skulle underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket införde både på sin webbplats,www.skatteverket.seoch på Rättslig vägledning särskild coronainformation. Nedan framgår i korthet några områden som särskilt har påverkat momsen under pandemin.

Observera att de flesta av åtgärderna inte längre är tillämpliga! För mer information hänvisas till Skatteverkets webbplats.

Anstånd med inbetalning av moms

Alla företag som redovisar moms, oavsett företagsform, kan få så kallat tillfälligt anstånd med betalningen på grund av pandemin. Företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har skatteskulder beviljas inte anstånd. I ett första led kan anstånd erhållas upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar anstånd men som längst till den 12 september 2023 (17 januari 2024 för helårsredovisning). Därefter finns möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader. Anståndstiden kan variera beroende på när ansökan görs. Efter maximal anståndstid i första ledet kan en förlängning ske med maximalt 12 månader. Den bortre tidsgränsen blir då 12 september 2024 (17 januari 2025 för helårsredovisning). Därefter kan förlängning ske med ytterligare 36 månader under förutsättning att det är kopplat till en avbetalningsplan som löper parallellt med anståndet.

Såväl avgifter som kostnadsränta tas ut. Aktuell ränta och avgift framgår på www.skatteverket.se. Varken räntan eller avgiften är avdragsgill. För att kunna få anstånd måste deklaration ha lämnats för perioden, enklast är därför att söka anstånd i samband med inlämning av deklarationen.

Vid byte mellan redovisningsperioder redogör Skatteverket i ställningstagande (210205, dnr: 8-730499) för möjlighet att bevilja anstånd.

Arbete i hemmet leder inte till fast etableringsställe

Skatteverket anser inte att arbete i hemmet under pandemin leder till att fast etableringsställe föreligger. Som exempel nämns ett danskt företag som har anställda som bor i Sverige och normalt arbetspendlar till Danmark. Att anställda nu arbetar från Sverige påverkar inte det danska företaget i momshänseende. Företaget anses inte ha en stadigvarande plats i Sverige från vilket det finns potential att tillhandahålla eller förvärva varor och tjänster.

Byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod

Pandemin var en sådan extraordinär omständighet som innebar att byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod kunde ske (ställningstagande 200403, dnr: 8-165567 har upphört).

Företrädaransvar

Skatteverket har i ett ställningstagande (210205, dnr: 8-723825) meddelat att företrädaransvar inte gäller skatter och avgifter som omfattas av så kallat tillfälligt anstånd, det gäller även anståndsavgiften. Undantag gäller om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheten att medges tillfälligt anstånd. I övriga fall, det vill säga anstånd som inte ges inom ramen för lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, gäller fortfarande reglerna som tidigare.

Hyresfritt

Skatteverket har på Rättslig vägledning uttalat att en hyresvärd får medge sin hyresgäst hyresfrihet under en tid. Hyresfriheten är inte en ändrad användning om det finns affärsmässiga skäl till hyresnedsättningen. Det påverkar då inte den frivilliga beskattningen om avsikten är att hyresgästen ska återgå till att betala hyra framöver. Hyresnedsättning se nedan.

Gåvor

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängdes till att gälla för perioden 1 januari-31 december 2021. Gåvornas värde fick inte överstiga 2 000 kronor per anställd och skattefriheten gällde utöver de skattefria gåvor som redan fanns, som exempelvis julgåvor. Skatteverket anser att någon begränsning av avdragsrätten för ingående moms på grund av privat konsumtion inte behöver ske om förmånen är skattefri för de anställda vid inkomstbeskattningen.

Inköp och import som görs av EU-organ för att hantera covid-19

Sedan den 1 januari 2022 finns ett undantag för moms vid EU-organs inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19. Bestämmelserna gällde retroaktivt från 1 januari 2021.

Kontorsutrustning i hemmet

Inköp av lös egendom till hemmet omfattas av det avdragsförbud för moms för stadigvarande bostad som finns i momslagen. Med anledning av corona uttalade Skatteverket att inköp av lös egendom som t.ex. kontorsutrustning, skrivbord, stolar etc. inte ska omfattas av avdragsförbudet om avsikten med inköpet är att kontorsutrustningen ska användas i arbetsgivarens verksamhetslokaler efter pandemin. Inköp av kontorsutrustning som köptes in under pandemin och ställdes i hemmet har prövats av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen. Se vidare ordet stadigvarande bostad.

Kundförlust

För att återfå moms från Skatteverket krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Så är normalt fallet om köparen har gått i konkurs. Med den situationen jämställs att säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som i sin tur har upprättat en utredningsrapport. Av den rapporten ska det framgå att köparen saknar tillgångar och därför inte kan betala skulden. Skatteverket anser däremot inte att olika former av ackord eller beslut om skuldsanering är att anse som en konstaterad kundförlust som ger rätt till nedsättning av momsen. Skatteverket har i ett ställningstagande (210330, dnr: 8-873834) redogjort för när statens fordran uppkommer på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord (se vidare kundförlust).

Däremot finns ett undantag för fordringar som är så små att fler indrivningsåtgärder kostar mer än själva fordran är på.

På grund av den rådande coronasituationen gällde förmildrande omständigheter. Skatteverket har i ett ställningstagande (210120, dnr: 8-704665, har upphört) meddelat att det under pandemin kan presumeras att en köpare inte kan betala sin skuld om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Anledningen var att företag i många branscher påverkades ekonomiskt av pandemin och därmed fick betalningssvårigheter.

Se vidare ordet kundförlust.

Lån eller bidrags påverkan på momsen

Om lån togs med anledning av pandemin påverkades inte avdragsrätten för moms i verksamheten. Har bidrag i stället mottagits, kan det ha påverkat om moms ska tas ut eller inte, samt om avdragsrätt påverkas eller inte. Det är typen av bidrag som är avgörande, ett oberoende bidrag eller ett bidrag med koppling till priset på vara eller tjänst. Se vidare ordet bidrag.

Momspliktig uthyrning av vårdpersonal trots pandemin

Utgångspunkten vid uthyrning av vårdpersonal är att momsplikt råder då det inte är en tjänst gällande sjukvård eller som har en nära anknytning till vård. Skatteverket har på Rättslig vägledning meddelat att uthyrning av vårdpersonal enligt klausulen om ändrat beredskapsläge i avtal mellan vårdföretag och regioner inte är undantaget utan momspliktigt. Motiveringen är att det grundläggande syftet inte är något annat än att vinna intäkter.

Samma bedömning görs för sjuk- och tandvårdspersonal som hyrs ut till andra vårdmottagningar på grund av ojämn arbetsbelastning som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Pandemin anses därmed inte vara en omständighet som satt konkurrensen ur spel enligt Skatteverket och därför ska moms redovisas om personal ställs till förfogande. Se vidare ordet sjukvård.

Parkering

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen var tillfälligt skattefri med anledning av pandemin. Skattefriheten gällde från 1 april till 30 juni 2022. Skatteverket ansåg att någon begränsning av momsavdraget på grund av privat konsumtion inte behövde ske för personalvårdskostnader och gåvor av personalvårdskaraktär om förmånen var skattefri för den anställda vid inkomstbeskattningen.

Provtagning

Provtagning för covid-19 och antikroppstester kan vara undantagen sjukvård. Det medför att moms inte debiteras för tjänsten vid provtagning av ett företags medarbetare. Hälsoundersökningar och provtagningar som görs i syfte att utfärda ett intyg för tredje part exempelvis ett reseintyg, är inte undantaget utan momspliktigt.

Det svenska vaccinbeviset kallas Covidbevis. Det är en digital tjänst som ger svenskar ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19 och kan underlätta resande inom EU.

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten Covidbevis och utfärdar vaccinationsbeviset. Covidbeviset är kostnadsfritt varför tillhandahållandet av Covidbeviset inte blir föremål för moms. Däremot är annat reseintyg mot ersättning momspliktigt.

När provtagning görs via tjänsten Covidbevis efterfrågar den enskilde ett intyg om negativt covid-19-test som är avsett att användas vid resor. Det huvudsakliga syftet med provtagningen är i så fall inte att tillvarata den enskilda personens hälsa och provtagningen omfattas därför av skatteplikt. Denna bedömning ersätter Skatteverkets tidigare syn och gäller från publiceringsdatum (230322).

Skyddsutrustning får skänkas bort

Om skyddsutrustning, handsprit och material för provtagning skänktes för att bistå under pandemin anser Skatteverket att den särskilda befrielsen från betalningsskyldighet som finns i 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) kan användas för att undvika uttagsbeskattning under tiden mars 2020 till och med september 2020. Under vilka förutsättningar denna dispensregel kunde användas framgår av ställningstagande (201005, dnr: 8-492402), har upphört. Observera att befrielsen gäller betalningsskyldigheten men att uttagsmoms ska redovisas i skattedeklarationen sedan får en ansökan om befrielse lämnas in till Skatteverket i varje enskilt fall.

Tillfälliga hyresrabatter för utsatta branscher

Hyresvärdar som sänkte den fasta hyran för vissa hyresgäster har under perioden april-juni 2020 och januari-juni 2021 kunnat ansöka om kompensation för nedsättningen genom ett statligt stöd.

Vilka hyresgäster som är berättigade till stödet bedöms utifrån SNI-kod och berör utsatta branscher. Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset vilket innebär att stödet ska räknas in i det underlag som används för att beräkna momsen. För mer information se Boverket och Skatteverkets coronainformation www.skatteverket.se.

Tillfällig tull- och momsbefrielse vid import av varor för att bekämpa covid-19

EU kommission beslutade om tillfällig befrielse från tull- och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19. Det gäller import som gjordes av eller på uppdrag av statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade samt av katastrofhjälporganisationer och andra organisationer som har godkänts av Tullverket. Möjligheten att ansöka om tullfrihet och därmed även befrielse från moms gällde för perioden 30 januari till 31 december 2021.

Om en organisation fått tullfrihet vid importen men inte använder varorna för det tänka ändamålet ska anmälan om detta ske till Tullverket och moms och tull ska då eventuellt betalas. Se vidare respektive myndighets coronainformation www.skatteverket.se och www.tullverket.se.

Uppehåll i verksamheten och påverkan på momsen

Den som tvingades pausa sin verksamhet på grund av att försäljning t.ex. uteblev men som hade för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet skulle vara kvar som momsregistrerad. Momsdeklarationer ska lämnas som vanligt för varje redovisningsperiod så länge man är registrerad, även om ingen moms redovisas. Men en så kallad nolldeklaration ska alltid lämnas. Den som däremot upphörde med verksamhet och därmed inte hade någon försäljning saknar avdragsrätt för moms. Upphör verksamheten så ska avregistrering från moms ske och ändras verksamheten till en annan typ av verksamhet så ska det anmälas till Skatteverket.

Uthyrning av lokaler och hotellrum under pandemin

Under pandemin har användningen av lokaler tillfälligt ändras. Exempelvis kunde lokaler tillfälligt nyttjas som fältsjukhus, vaccinationslokal och hotellrum kunde tillfälligt används för evakueringsboende, kontor eller restauranger mm. Detta kunde få momseffekter. För att hyra ut lokaler med moms finns särskilda regler om s.k. frivillig beskattning. Därutöver är det obligatorisk moms för uthyrning av lokaler i viss verksamhet som t.ex. i hotellverksamhet.

När det gäller frivillig beskattning krävs bland annat att hyresgästen finns stadigvarande i lokalen och att denne be- driver momspliktig verksamhet i någon omfattning. Skatteverket uttalade att många av kraven kvarstod trots pandemin men det fanns mer generösa möjligheter att hyra ut på kortare kontrakt till någon som bedrev momspliktig verksamhet om avsikten var att lokalerna även fortsättningsvis skulle komma att användas för momspliktig verksamhet. Den lokal som där- emot aldrig hade omfattats av frivillig beskattning kunde inte komma in i systemet om inte alla krav var uppfyllda, dvs. då krävdes en stadigvarande hyresgäst med momspliktig verksamhet till någon del m.m. Se vidare Skatteverkets coronainformation och ordet frivillig beskattning vid lokaluthyrning.

Lokaler som omfattas av frivillig beskattning kan enligt gällande regler stå tomma utan att t.ex. avdragsrätten för ingående moms påverkas. Det viktiga är framför allt att lokalen inte tas i anspråk av en hyresgäst som bedriver fullt ut momsfri verksamhet. Det kan medföra att tidigare avdragen moms ska återföras, s.k. justering (jämkning). Skatteverket påtalar att om momspliktig uthyrning påbörjas före utgången av räkenskapsåret blir det inga konsekvenser avseende justering (jämkning). Se vidare Skatteverkets coronainformation och ordet jämkning.

Inom hotellverksamhet är det viktigt att uppmärksamma vad som gäller. Tillfällig uthyrning av hotellrum för längre tid än normalt kunde ske under pandemin och verksamheten fortsatte som momspliktig. Att varaktigt hyra ut hotellrum med längre uthyrningstider eller att hyra ut för annat än logi exempelvis kontor, kan däremot innebära att uthyrning övergår till momsfri uthyrning av fastighet. Det kan medföra att tidigare avdragen moms ska återföras, s.k. justering (jämkning). Se vidare Skatteverkets coronainformation och ordet justering.