Definition

Enligt momslagen och EU:s mervärdesskattedirektiv avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i momslagen, mervärdesskattedirektivet eller ett annat EU-lands momslag. Detta innebär att även en elektronisk faktura utgör en faktura i momssammanhang, vilket är en viktig definition för att kunna använda e-fakturor. Vidare så avses enligt momslagen med en elektronisk faktura en faktura som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format. Inom EU pågår diskussioner om harmoniserade regler kring digital rapportering som bland annat kan innebära obligatorisk e-fakturering. Flera medlemsländer har redan eller kommer att införa sådana krav.

Lagrum

2 kap. 9-10 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 17-17a §§ respektive 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Kommentar

Om faktureringsskyldighet enligt momslagen föreligger kan fakturan vara i elektronisk form om mottagaren godkänner det.

Se även

faktura