Innehåll

Definition

Enligt momslagen och EU:s mervärdesskattedirektiv avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen eller mervärdesskattedirektivet. En e-faktura enligt ett annat EU-lands momslag, om faktureringsreglerna i det landet är tillämpliga, är också en faktura. Detta innebär att även en elektronisk faktura utgör en faktura i momssammanhang, vilket är en viktig definition för att kunna använda e-fakturor. Vidare så avses enligt momslagen med en elektronisk faktura en faktura som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format.

Lagrum

1 kap. 17-17a §§ respektive 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Om faktureringsskyldighet enligt momslagen föreligger kan fakturan vara i elektronisk form om mottagaren godkänner det. Sverige ställer inte några särskilda tekniska krav på den elektroniska fakturan varför även en faktura som bifogas ett e-mail kan accepteras.

Se även

faktura