Innehåll

Med export menas att ett företag omsätter (t.ex. säljer och levererar) varor eller tjänster utanför EU:s momsområde. Vid export tas moms inte ut då Sverige inte är beskattningsland. Däremot kan företaget behöva betala eventuell tull och moms i mottagarlandet. I vissa fall kan momsreglerna för varor och tjänster innebära att ett svenskt företag måste vara registrerat till moms i ett annat land och debitera detta lands moms.

Definition

Med export menas att ett företag omsätter (t.ex. säljer och levererar) varor eller tjänster utanför EU:s momsområde. Vid försäljning av tjänster måste beskattningslandet för tjänster bestämmas (tjänstebeskattning) och tjänsterna ska anses vara omsatta utanför EU. Det väsentliga vid export av varor är att varan passerar gränsen för EU: s momsområde och in till ett land utanför EU (tredje land). Alternativt att varan hela tiden finns utanför EU. Den köps t.ex. i Asien och säljs till USA. Det exporterande företaget kan t.ex. själv leverera varan, låta en speditör utföra leveransen eller köparen kan hämta varan. Transaktioner utanför Sverige, men i eller till ett annat EU-land, anses därför inte utgöra export utan är en EU-transaktion. Se exempel på exporttransaktion i bilden nedan.

Export_01

Lagrum

1 kap. 10 § och 5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Vid export tar företaget inte ut moms eftersom Sverige inte är beskattningsland. Däremot kan företaget behöva betala eventuell moms och tull i mottagarlandet. När en vara levereras till ett land utanför EU ska normalt varorna deklareras till tullmyndighet i det mottagande landet. Detta lands tullmyndighet kan påföra eventuell tull och importmoms. Vad gäller tjänster måste, som sagt, beskattningsland bestämmas, dvs. i vilket land ska en viss typ av tjänst beskattas. I vissa fall kan ovanstående regler för varor och tjänster innebära att ett svenskt företag måste vara registrerat till moms i ett annat land och debitera detta lands moms.

Deklaration

I den svenska skattedeklarationen ska export redovisas på rad 36 avseende varor och på rad 40 avseende tjänster.

Export_02

Kommentar

Ett vanligt misstag är att ett företag utgår ifrån faktureringen och inte debiterar moms för att köparens adress är i utlandet. Observera att detta är felaktigt då det inte är faktureringen som styr momsbeskattningen. Det väsentliga för momsbeskattningen är vart en vara levereras och vilket land som är beskattningsland för en viss typ av tjänst. Se bild nedan som visar exempel på transaktion då moms ska faktureras. Detta är inte en exporttransaktion.

Det är vidare viktigt att ett företag som exporterar varor kan visa eller göra sannolikt för Skatteverket att varorna har levererats till en plats utanför EU. Tulldokument, speditions- eller frakthandling är exempel på sådana handlingar. För att säljaren ska kunna visa att varor förts ut ur EU, i fall där köparen själv hämtar varorna hos säljaren, kräver Skatteverket ofta ett intyg utställt av köparen. Intyget ska innehålla uppgifter om vilka varor som utförts, när, vart och på vilket sätt transporten skett. Observera att enligt praxis kan säljaren aldrig hänvisa till god tro när det gäller den fysiska leveransen av varor ut ur Sverige. Det innebär att det är säljaren som står risken om det i efterhand visar sig att varan inte har transporterats ut ur landet. Påförd utgående moms och skattetillägg på 20 % kan då bli följden. Det kan tilläggas att EU-domstolen öppnar upp för en mer positiv inställning till begreppet god tro i en dom från 27 september 2007 (C-409/04 Teleos plc m.fl.). EU-domstolen slår fast att det är väsentligt för rättssäkerheten inom EU att en säljare som vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa sin rätt att tillämpa ett undantag från moms, ska kunna förlita sig på att inte vid ett senare tillfälle åläggas att redovisa moms till staten. Skatteverket uttrycker liknande uppfattning i en skrivelse (071205, dnr: 131 600012-07/111).

Skatteverket har i en skrivelse (220118, Dnr: 8-1428838) uttalat sig om vad som gäller vid försäljning i flera led. Skatteverket uttalar följande:

”För att export ska föreligga ska det normalt finnas en transport av varan ut ur EU. När en vara omsätts i flera led och transporteras från Sverige till ett land utanför EU direkt från första säljaren i kedjan till slutkunden kan transporten hänföras till endast en av omsättningarna.

För att avgöra till vilken omsättning transporten ut ur EU ska hänföras, anser Skatteverket att en bedömning ska göras på följande sätt:

När den första säljaren i transaktionskedjan ansvarar för transporten ut ur EU ska transporten hänföras till den första omsättningen i transaktionskedjan. Det gäller oavsett om säljaren med egna transportmedel transporterar varan ut ur EU eller anlitar en fristående fraktförare.

När den sista köparen i transaktionskedjan ansvarar för transporten ut ur EU ska transporten hänföras till den sista omsättningen i transaktionskedjan. Om köparen anlitar en fristående fraktförare som hämtar varan hos den första säljaren i kedjan kan transporten, om parterna vill det, hänföras till ett tidigare omsättningsled om säljaren för den omsättningen har t.ex. transporthandlingar som styrker att varorna transporterats ut ur EU.

När någon av övriga säljare i transaktionskedjan ansvarar för transporten ut ur EU presumerar Skatteverket att transporten ska hänföras till den säljarens omsättning i transaktionskedjan. Om säljaren anlitar en fristående fraktförare som hämtar varan hos den första säljaren i kedjan kan transporten, om parterna vill det, hänföras till ett tidigare omsättningsled om säljaren för den omsättningen har t.ex. transporthandlingar som styrker att varorna transporterats ut ur EU.”

Reglerna om export gäller även i de fall en säljare levererar varorna inom Sverige för bearbetning, innan utförsel sker till ett land utanför EU. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för momshanteringen vid exportförsäljning av varor som ska genomgå bearbetning (091208, dnr: 131 808280-09/111).

Skatteverket har i ställningstagande (211210, dnr: 8-1355876) förändrat sin syn vid export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU. I ställningstagandet redogör Skatteverket dels för olika bedömningar när varor exporteras och köparen anlitar en självständig transportör för direkt utförsel av varan ut ur EU, dels när det kan ses som export när varorna tas med i köparens personliga bagage.