Lagrum

2 kap. 16 §, 10 kap. 69-77, 14 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 13 a §, 3 kap. 21a-b, 22 §§ och 10 kap. 11-12 §§, 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Det finns ett särskilt momsundantag vid försäljning av vissa fartyg och luftfartyg. Momsundantag gäller även utrustning och varor för förbrukning och försäljning ombord, tjänster avseende fartyget och flygbränsle. Det finns även särskilda regler kring beskattningsland för varor och tjänster avseende dessa specifika transaktioner.

Skatteverket har i Rättslig vägledning redogjort för alla de detaljerade krav som verket uppställer för att momsundantaget ska anses vara tillämpligt, om det kan tillämpas i flera led och reglerna om beskattningsland. Då detta momsundantag är ett av så kallade kvalificerade undantag som medför möjlighet till momsavdrag får reglerna stor ekonomisk effekt och särskilda gränsdragningar kan förekomma.

Momsundantaget vid försäljning gäller följande fartyg:

  • fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet

  • fartyg som används för sjöräddning, assistans eller för kustfiske

  • luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

En förutsättning för att kunna tillämpa undantaget enligt första punkten, är att fartyget används på öppna havet. Skatteverket har i ställningstagande (230609, dnr: 8-2376811) redogjort för vad som avses med ett fartyg som färdas över öppna havet. Ställningstagandet togs fram med anledning av ändrade regler i momslagen som tillämpas från och med 1 juli 2023 (2023:200). Skatteverkets uppfattning är att ett fartyg till övervägande del färdas på öppna havet om mer än 50 % av det totala antalet resor som fartyget genomför under ett kalenderår går på öppna havet. Fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske behöver däremot inte användas på öppna havet för att undantaget ska vara tillämpligt.

Skatteverket anger i Rättslig vägledning att med internationell flygtrafik menas att flygbolaget flyger mellan olika länder. Undantaget omfattar flygbolag som utför reguljärflygningar och charterflyg och kan även omfatta flygbolag som hyr ut bemannade luftfartyg, så kallad wet lease. Ett företag vars verksamhet består i att hyra ut obemannade luftfartyg, t.ex. genom avtal om dry lease, är däremot inte ett flygbolag som bedriver flygtrafik mot betalning.

I momslagen (1994:200) som tillämpades till och med juni 2023 saknades ett momsundantag som motsvarar undantaget för bunkring, tankning och proviantering av krigsfartyg, i momsdirektivet. Skatteverket uttalade dock att så kallad direkt effekt, medförde att undantaget ändå kunde tillämpas. Undantaget har införts i momslagen som infördes 1 juli 2023 (2023:200).

En förutsättning för att undantaget ska gälla är att fartyget inte alls eller bara i ringa omfattning används i annan verksamhet. Skatteverket anser att undantaget kan tillämpas i högst två led och kommenterar försäljning av fartyg i flera led i Rättslig vägledning. I förarbeten till momslagen (s. 275 prop. 2022/23:46) anges följande:

”En tillämpning av EU-domstolens praxis avseende undantagen från skatteplikt för fartyg och luftfartyg kan genom anpassningen till mervärdesskattedirektivet få till följd att undantagen i vissa fall kan tillämpas i färre handelsled än vad som gäller vid tillämpning av ML (jfr. C-185/89 Velker, Förenade målen C-181/04 till C-183/04 Elmeka, C-33/11 A, C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda och C-33/16 A). De företag som förvärvar varor eller tjänster avseende de aktuella luftfartygen kan dock antas ha avdragsrätt för mervärdesskatten.”

Denna förändring kan komma att medföra svårigheter vilket återstår att se när momslagens förändrade utformning prövas.

Deklaration

När ett företag har försäljning av dessa momsfria varor och tjänster ska dessa omsättningar redovisas på raden 42 i skattedeklarationen och avdragsgill ingående moms redovisas på rad 48.