Innehåll

Definition

När ett företag köper tjänster ska beskattning som huvudregel ske i Sverige om företaget har sätet för sin ekonomiska verksamhet här. Även om ett företag inte har säte i Sverige kan beskattning komma att ske i Sverige om företaget har ett fast etableringsställe i Sverige och den aktuella tjänsten köps in till detta etableringsställe. Det blir därför viktigt att fastställa när ett företag anses ha ett fast etableringsställe i ett land.

Begreppet fast etableringsställe finns inte definierat i momslagen eller i mervärdesskattedirektivet. Däremot har EU-domstolen tolkat begreppet i flera avgöranden och uttalat att det bland annat ska finnas en varaktighet och lämplig struktur vad avser personella och tekniska resurser. Skatteverket har enligt sitt ställningstagande (110323, dnr: 131 171031-11/111), följande uppfattning om begreppet fast etablering:

”Med fast etableringsställe avses en etablering som är tillräckligt stadigvarande i fråga om nödvändiga personella och tekniska resurser. Etableringsstället ska dessutom vara så självständigt att det har potential att kunna tillhandahålla eller konsumera varor eller tjänster.

Skatteverket anser att följande tre förutsättningar krävs för att ett fast etableringsställe ska föreligga:

  • Det ska finnas en etablering som drivs av människor, dvs. personella resurser.

  • Det ska finnas tekniska resurser, t.ex. lokal eller maskiner, som kan hänföras till etableringen.

  • Den ifrågavarande etableringen ska vara så pass stadigvarande att etableringen har potential att kunna tillhandahålla eller konsumera varor eller tjänster.

Vid en bedömning i det enskilda fallet ska samtliga dessa tre kriterier vara uppfyllda för att ett fast etableringsställe ska anses föreligga.

När det är klarlagt att det finns ett fast etableringsställe här i landet ska en separat bedömning göras om de enskilda tjänsterna eller varorna som bolaget omsätter eller förvärvar är att hänföra till en etablering här i landet eller till en etablering utomlands.”

Med ovan nämnda ställningstagande inräknat har Skatteverket kommenterat fast etableringsställe och globala kontrakt m.m. även i följande ställningstaganden:

Datum

Dnr

Avser

110323

131 171031-11/111

Fast etableringsställe

110323

131 171037-11/111

Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe

110504

131 252439-11/111

Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal

EU-domstolen har i två mål med svensk anknytning (C-318/11, C-319/11) bedömt att de utländska företagen inte har fast etableringsställe i Sverige. Det ena målet avsåg ett tyskt företag som utför vintertester av bilar vid testanläggningar i norra Sverige. Det andra målet avser ett danskt företag som bedriver viss forskningsverksamhet i Sverige. I båda fallen hade Skatteverket beslutat att inte medge återbetalning av moms som företagen betalat i Sverige med hänvisning till att företagen har en fast etablering i Sverige och i stället borde vara momsregistrerade. EU-domstolen höll inte med det svenska Skatteverket utan ansåg att denna beskattningsbara person, med säte i en annan medlemsstat inte kan anses ha ett ”fast etableringsställe från vilket affärstransaktioner genomförts” i den mening som avses EU:s momsdirektiv. Tolkningen påverkas inte heller av om den beskattningsbara personen i Sverige har ett helägt dotterbolag, vars syfte nästan uteslutande är att tillhandahålla olika tjänster för testverksamheten. Uthyrning av fastighet där det saknas personella resurser som kan agera självständigt är inte ett fast etableringsställe, enligt EU-domstolen (C-931-19).