Innehåll

Beskattning

Sjukvård vid allmänna sjukhus är momsfri men det är även sjukvård som ges av någon med legitimation. Exempel på yrkeskategorier som kan inneha legitimation är läkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, logoped, psykolog, psykoterapeut, kiropraktor, naprapat och arbetsterapeut. Däremot är inte en utbildad massör legitimerad i den här meningen. Det medför att det företag som köper tjänster av en massör ska bli fakturerad 25 % moms.

Företagshälsovård utgör i princip inte momsfri sjukvård. Skatteverket sammanfattar sin syn om företagshälsovård i rättslig vägledning:

”Företagshälsovård utgör i princip inte sjukvård enligt ML. Företagshälsovården grundar sig på avtal mellan arbetsmarknadens parter och syftar till att förbättra arbetsmiljön. Inom företagshälsovården arbetar inte bara sjukvårdsutbildad personal utan även t.ex. skyddsingenjörer. Till företagshälsovårdens uppgifter räknas bl.a. att medverka i skyddsarbetet, att kartlägga rådande arbetsmiljöförhållanden och att genom olika former av hälsouppföljning medverka till en förbättrad arbetsmiljö.

Arbetsmiljörelaterade åtgärder, t.ex. försäljning av ergonomiska hjälpmedel, asbestanalyser och andra tekniska mätningar avseende arbetsmiljön, medför i sin helhet skattskyldighet.”

Företag som säljer företagshälsovård bedriver blandad verksamhet, dvs. momspliktig och momsfri verksamhet. Dels säljer företaget momsfri sjukvård men den del som avser förebyggande hälsovård är till stor del momspliktig. Exempel på momspliktig hälsovård är föreläsningar om stress och förebyggande åtgärder om hur man ska sitta vid sin arbetsplats (även försäljning av ergonomiska hjälpmedel). Att vaccinera anställda på ett företag och att utföra hälsoundersökningar är däremot momsfria sjukvårdstjänster. Det är vårdföretaget som säljer företagshälsovård som ska bedöma vad som är momspliktigt och inte.

Företagshälsovården prissätter i huvudsak verksamheten genom avgifter, grundade på avtal eller abonnemang. Skatteverket anser då att avgifterna är ersättning för företagshälsovård gentemot företagen och dess anställda. Dessa tjänster är i princip momspliktiga. För att någon del ska vara momsfri sjukvård måste en bedömning göras att någon del, t.ex. att vaccination, kan köpas efter fritt val och med separat prissättning. Om det både finns momspliktiga och momsfria inslag i tjänsten som säljs till ett pris och utan möjlighet att dela på tjänsterna, då är det en enda momspliktig tjänst som tillhandahålls.

Som köpare lägger man normalt den faktura som kommer från vårdföretaget till grund för sitt momsavdrag. Skatteverket kan påföra skattetillägg som straff för felaktiga avdrag. Det är därför viktigt att företag som gör inköp kontrollerar den ingående momsen och i tveksamma fall ifrågasätter påförd moms även i sina inköpsfakturor. Det är säljaren som har det huvudsakliga ansvaret för att en moms är korrekt debiterad men i egenskap av köpare har man även en viss skyldighet att reagera på fakturor med moms som ser uppenbart felaktig ut.

Se även

sjukvård