Om en förseningsavgift ska ingå i beskattningsunderlaget eller inte är en fråga som uppkommer. Enligt Skatteverket utgör sådan ersättning inte beskattningsbar transaktion i momshänseende. Se vidare ordet beskattningsunderlag.

Om skattedeklaration lämnas försent påförs en förseningsavgift. Denna är 625 kronor men kan vara 1 250 kronor om Skatteverket begärt att deklaration ska lämnas och detta inte skett inom föreskriven tid. Om en periodisk sammanställning lämnas försent är förseningsavgiften 1 250 kronor.

Lagrum

48 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)