Definition

Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahållande av bestämd och beställd tjänst sker. Det förekommer att man säger deposition i stället för förskott men den momsmässiga hanteringen är ändå densamma. Om en deposition däremot betalas utan någon som helst koppling till en bestämd och beställd vara/tjänst så uppstår normalt inga momskonsekvenser med anledning av själva depositionen. Skulle depositionen i ett senare skede utgöra ersättning för en utpekad och beställd vara/tjänst så måste momsreglerna beaktas vid det tillfället.

Lagrum

7 kap. 7, 14, 24, 31, 38 §§ 17. kap. 14, 24 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 3 §, 13 kap. 6 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

För den som tillämpar bokslutsmetoden innebär förskotten normalt inga problem då denna metod är en kontantmetod. Företag som tillämpar bokslutsmetoden redovisar moms löpande under året i den redovisningsperiod då in- och utbetalningar sker. Först vid årets utgång redovisas momsen även på obetalda fakturor.

För den som tillämpar faktureringsmetoden är huvudprincipen att utgående och ingående moms redovisas när en faktura enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Vad gäller förskott eller à conto gäller däremot att betalningen är avgörande för när redovisningen av momsen ska ske. För tjänster som sträcker sig över tiden måste avgöras om någon del utgör förskott för tjänsten.

Hyra är ett exempel på en tjänst som sträcker sig över tiden. Det normala är att en hyra betalas i förskott. Det medför att utgående moms ska redovisas i den redovisningsperiod som förskottet har mottagits. Bilden nedan visar när utgående momsen på hyran för kvartalet januari-mars ska redovisas beroende på när betalning har mottagits. Om betalning har mottagits i december (pil 1) ska momsen redovisas i december-deklarationen. Har hyran mottagits i januari (pil 2) ska momsen redovisas senast i januari-deklarationen. Slutligen ska momsredovisning göras senast i mars-deklarationen om betalning har mottagits i mars (pil 3) eller senare.

Forskott-01

Presentkort (voucher)

Vid olika former av presentkort uppkommer frågan om när momsen ska redovisas? EU-gemensamma regler infördes 2019 med begreppen enfunktions- och flerfunktionsvoucher. Momslagen ändrades med tillämpning från 1 januari 2019. I förarbeten (prop. 2017/18:213 s. 23, 25) anges att man inte bedömer detta medföra stora förändringar av svensk tillämpning. Samtidigt anges att fler vouchrar kan bli bedömda som enfunktionsvouchrar vilket medför att momsen ska tas ut tidigare än vad som gällt innan. Skatteverket har i ett ställningstagande (181126, dnr: 202 488720-18/111) redogjort för hur vouchrar ska hanteras. Så snart man säljer en enfunktionsvoucher ska momsen redovisas vid försäljning av själva vouchern.

Se vidare ordet presentkort.

Bokföring

Vid faktureringsmetoden kan bokföringen ske antingen med sidoordnad redovisning (reskontra) eller med löpande eller periodiskt förda förteckningar. Metoden innebär att momsen normalt redovisas och dras av i den redovisningsperiod då fakturorna bokförs eller borde ha bokförts. Skatt- och redovisningsskyldighet avseende förskott inträder först vid betalningstillfället vilket medför att vilande momskonton måste användas.

Forskott-02

Kommentar

Förskott är vanliga och ställer ofta till praktiska problem vid den löpande hanteringen av momsen för företag som tillämpar den normala metoden som är faktureringsmetoden. Användning av vilande momskonton underlättar hanteringen.

Om exempelvis ett företag hyr ut lokaler som omfattas av frivillig beskattning. Hyran faktureras månadsvis i förskott. Redovisningsskyldigheten för utgående och ingående moms inträder vid betalning av förskott. I januari har en hyresavi ställts ut på 3 000 kronor exklusive moms (25 %, dvs. 750 kronor) avseende februari månad och betalning har inte erhållits förrän i februari. I samma månad har en faktura erhållits på 1 000 kronor exklusive moms (25 %, dvs. 250 kronor) avseende hyra av kopieringsapparat. Även denna hyra faktureras månadsvis i förskott och betalning av fakturan har skett först i februari. Bokföring måste ske på vilande konton för att redovisningen ska ske i rätt period.

Forskott-03

Skatteverket har i ett ställningstagande (140213, dnr: 131 754656-13/111) kommenterat hur man ser på avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (s.k. no show). Skatteverket lägger avgörande vikt vid om köparen får avboka tjänsten och vilken ersättning som då ska utgå. Skatteverket anser dock att om köparen uteblir utan att ha avbokat tjänsten (s.k. no show) så ska säljaren redovisa moms då en tjänst anses ha tillhandahållits. Skatteverkets ställningstagande innehåller flera exempel med förklaring hur Skatteverket anser att momsen ska hanteras.

Förskott som avser varuhandel inom EU ska inte beskattas i Sverige om det klart framgår att en beställd vara ska hanteras som en undantagen varuförsäljning inom EU (unionsinternt förvärv, UIF).