Enligt våra EU-gemensamma regler som finns införda i momslagen undantas beskattningsbara transaktioner av vissa interna tjänster från moms. Problemet i Sverige är att reglerna har fått en sådan strikt tillämpning att de i princip inte går att tillämpa. Syftet med bestämmelsen är att tjänster ska kunna tillhandahållas momsfritt när man samarbetar med andra och försöker skapa en gemensam organisation som övertar den verksamhet som är nödvändig för att tillhandahålla interna tjänster.

Inom den ideella sektorn skulle exempelvis föreningar kunna dela kanslipersonal och utföra administrativa tjänster mellan föreningarna utan ytterligare momskonsekvenser. I exemplet nedan skulle det inte uppstå momskostnader hos de momsfria föreningarna 2 och 3 om Förening 1 kan utföra tjänster utan fakturering med moms. Det blir ett sätt att kostnadsdela genom att utföra tjänster mellan varandra utan momskonsekvenser. Inom andra sektorer som exempelvis bank, finans och försäkring finns möjlighet att bilda s.k. momsgrupp för att uppnå liknande effekt. Regelverket kring momsgrupper går inte att tillämpa på ideell sektor.

Lagrum

10 kap. 19 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Reglerna omfattar tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer. För momsfrihet krävs att:

  • verksamheten i övrigt inte medför betalningsskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna

  • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten

  • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande

  • förutsatt att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen.

Observera att inköpta tjänster med moms från leverantör utanför gruppen, och som skulle kunna delas mellan föreningar, fortfarande innebär att föreningen får bära momsen som en kostnad. Det är endast de interna tjänsterna som skulle kunna undantas för att undvika en ytterligare momskostnad.

Skatteverket anser att följande fem rekvisit ska vara uppfyllda för att momsfrihet ska gälla:

  1. Det ska vara fråga om en fristående grupp.

  2. Medlemmarna ska bedriva verksamhet som undantas från mervärdesskatt med hänsyn till allmänintresset.

  3. Tjänsterna som tillhandahålls medlemmarna ska vara direkt nödvändiga för den undantagna verksamheten.

  4. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnadspris.

  5. Undantaget från skatteplikt får inte i sig medföra snedvridning av konkurrensen.

Undantaget tolkas restriktivt men ska inte tolkas så strikt att undantaget förlorar sin effekt. Skatteverket själv uttrycker på Rättslig vägledning att tolkningen inte får medföra att bestämmelsen nästan aldrig kan tillämpas i praktiken och hänvisar till EU-praxis som C-8/01 Taksatorringen och C-407/07 Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing.

Sett till praxis och Skatteverkets uttalanden kan konstateras att reglerna för interna tjänster har en allt för snäv tillämpning i Sverige. I en nyligen avgjord dom från kammarrätten (mål nr 1551-21) står det klart att administrativa tjänster som Medborgarskolans riksorganisation tillhandahåller till dess regionmedlemmar ska momsbeskattas. En av frågorna som besvarades nekande var om just reglerna för interna tjänster skulle kunna omfattas. Det finns flera förslag från organisationer och även en politisk vilja att förändra reglerna för att underlätta för ideell sektor det återstår att se om detta kommer att ske. I och med att den nya mervärdesskattelagen trädde i kraft 1 juli 2023, har de svenska reglerna avseende interna tjänster anpassats till EU:s momsdirektiv. Det återstår att se den rättsliga prövningen i domstol om förändrad lag innebär en utökad tillämpning.