Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kommission

Definition

Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och uppbär betalning för varan eller tjänsten, anses som säljare och är därför skattskyldig för moms. Detta förutsätter naturligtvis att försäljningen medför skattskyldighet, dvs. att det handlar om att momspliktiga varor och tjänster omsätts i en yrkesmässig verksamhet inom landet.

Kommission_01NY

Observera att den som förmedlar en vara eller tjänst men gör det i annans namn benämns på momsområdet för agent. Agenten sammanför endast säljare och köpare utan att själv vara part i själva försäljningen av varan eller tjänsten. Till skillnad från kommissionären kan därför agenten inte jämställas med en återförsäljare och bli skattskyldig för försäljningen. Agenten är endast skattskyldig för sin provision.

Kommission_02NY

Den som förmedlar i eget namn jämställs med en återförsäljare i momshänseende. Momsredovisningen fungerar därför på samma sätt för en återförsäljare som för någon som förmedlar i eget namn. Det innebär i klartext att den som förmedlar i eget namn gör ett inköp och en vidareförsäljning. Om verksamheten är fullt momspliktig, dvs. medför skattskyldighet, får förmedlaren redovisa ingående moms avseende det som ”köps in” och utgående moms avseende faktura till den slutlige köparen.

Lagrum

6 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Kommission som den är reglerad enligt mervärdesskattelagens regler, kan åskådliggöras med bilden nedan. Huvudmannen, eller kommittenten är den som äger varorna och som vill sälja dessa till slutkunden. För att få tillstånd detta använder huvudmannen sig av en förmedlare i eget namn (kommissionär). Förmedlaren får en faktura från huvudmannen och ställer själv ut en faktura till slutkunden i sitt namn (det förekommer även att förmedlaren ställer ut en självfaktura till huvudmannen). Slutkunden upplever förmedlaren som säljare. I det här exemplet förutsätts alla parter vara skattskyldiga, dvs. man bedriver momspliktig verksamhet och har därmed full avdragsrätt för ingående moms. Förmedlaren ska redovisa 25 som ingående moms och 37,50 som utgående moms i sin skattedeklaration. Mellanskillnaden 150 minus 100, dvs. 50 är förmedlarens vinst (kommissionsersättning).

Kommission_03

Oäkta kommissionärsföretag

Det finns skattemässigt även ett annat slags kommissionärsförhållande. Det regleras i 36 kap. 3 § inkomstskattelagen. Med kommissionärsföretag i det avseendet förstås att ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening driver verksamhet i eget namn uteslutande för ett eller flera andra bolags eller föreningars räkning. Se vidare Rätt Skatt.

Tidigare fanns en möjlighet vid dessa s.k. oäkta kommissionärsförhållanden att låta skattskyldighet för moms för ett kommissionärsföretag övergå till kommittentföretaget. Numera går det inte. Kommissionärsföretaget blir därför skattskyldigt, vilket får till följd att den samordning som tidigare fanns mellan reglerna på mervärdesskatteområdet och inkomstskatteområdet inte längre finns kvar. En lösning för att bl.a. få en praktisk momshantering är att företagen ansöker om att få bli betraktade som en enda skattskyldig, dvs. en mervärdesskattegrupp, se ordet gruppregistrering.

För att kunna avgöra momsbeskattningen behöver säljare och köpare avgöra om en förmedlare är skattskyldig för hela försäljningen (i eget namn) eller bara förmedlingsprovisionen (i annans namn för dennes räkning). Se vidare ordet förmedling.

E-handel

Observera att förändringarna i och med EU:s e-handelspaket tillför nya bedömningar. En stor del av all distansförsäljning av varor till privatperson sker via olika plattformar (elektroniska marknadsplatser). Från och med 1 juli 2021 kan en plattform som möjliggör försäljning, bli skyldig att redovisa momsen till rätt EU-land. Se vidare ordet e-handel.