Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kommission

Definition

Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och uppbär betalning för varan eller tjänsten, anses som säljare och är därför skattskyldig för moms. Detta förutsätter naturligtvis att försäljningen medför skattskyldighet, dvs. att det handlar om att momspliktiga varor och tjänster omsätts i en yrkesmässig verksamhet inom landet.

Kommission_01

Observera att den som förmedlar en vara eller tjänst men gör det i annans namn benämns på momsområdet för agent. Agenten sammanför endast säljare och köpare utan att själv vara part i själva försäljningen av varan eller tjänsten. Till skillnad från kommissionären kan därför agenten inte jämställas med en återförsäljare och bli skattskyldig för försäljningen. Agenten är endast skattskyldig för sin provision.

Kommission_02

Den som förmedlar i eget namn jämställs med en återförsäljare i momshänseende. Momsredovisningen fungerar därför på samma sätt för en återförsäljare som för någon som förmedlar i eget namn. Det innebär i klartext att den som förmedlar i eget namn gör ett inköp och en vidareförsäljning. Om verksamheten är fullt momspliktig, dvs. medför skattskyldighet, får förmedlaren redovisa ingående moms avseende det som ”köps in” och utgående moms avseende faktura till den slutlige köparen.

Oäkta kommissionärsföretag

Det finns skattemässigt även ett annat slags kommissionärsförhållande. Det regleras i 36 kap. 3 § inkomstskattelagen. Med kommissionärsföretag i det avseendet förstås att ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening driver verksamhet i eget namn uteslutande för ett eller flera andra bolags eller föreningars räkning. Ofta är detta en struktur som används mellan huvudföretag och dess osjälvständiga dotterföretag. Inkomsten från kommissionärsföretagets verksamhet redovisas under vissa förutsättningar hos kommittentföretaget, dvs. huvudmannen.

Tidigare fanns en möjlighet vid dessa s.k. oäkta kommissionärsförhållanden att låta skattskyldighet för moms för ett kommissionärsföretag övergå till kommittentföretaget. Numera går det inte. Kommissionärsföretaget blir därför skattskyldigt, vilket får till följd att den samordning som tidigare fanns mellan reglerna på mervärdesskatteområdet och inkomstskatteområdet inte längre finns kvar. En lösning för att bl.a. få en praktisk momshantering är att företagen ansöker om att få bli betraktade som en enda skattskyldig, dvs. en mervärdesskattegrupp (gruppregistrering).

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. Som säljare eller köpare av en tjänst måste ett svenskt företag ställa sig ett antal frågor:

  • Är det en tjänst som säljs eller köps?

  • Vilken typ av tjänst är det fråga om?

  • Vem är köpare av tjänsten, ett företag eller en privatperson?

  • Beskattas tjänsten enligt huvudregeln eller finns det en specialregel för den aktuella tjänsten?

Förmedling i eget namn (kommission)

Den som förmedlar i eget namn, kommissionären, anses i momshänseende sälja själva den förmedlade varan eller tjänsten precis som en återförsäljare. Kommissionären säljer därför ingen förmedlingstjänst utan är istället hänvisad till beskattningsreglerna som gäller vid försäljning av t.ex. vara (EU-vara till kund med VAT-nummer, EU-vara till kund utan VAT-nummer) eller tjänst (tjänstebeskattning).

Förmedling i annans namn (agent)

Den som förmedlar i annans namn säljer en förmedlingstjänst. Den ersättning (provision) förmedlaren uppbär, utgör beskattningsunderlaget för tjänsten och det är på den som eventuell moms ska beräknas.

Lagrum

6 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Kommission som den är reglerad enligt mervärdesskattelagens regler, kan åskådliggöras med bilden nedan. Huvudmannen, eller kommittenten är den som äger varorna och som vill sälja dessa till slutkunden. För att få tillstånd detta använder huvudmannen sig av en förmedlare i eget namn (kommissionär). Förmedlaren får en faktura från huvudmannen och ställer själv ut en faktura till slutkunden i sitt namn (det förekommer även att förmedlaren ställer ut en självfaktura till huvudmannen). Slutkunden upplever förmedlaren som säljare. I det här exemplet förutsätts alla parter vara skattskyldiga, dvs. man bedriver momspliktig verksamhet och har därmed full avdragsrätt för ingående moms. Förmedlaren ska redovisa 25 som ingående moms och 37,50 som utgående moms i sin skattedeklaration. Mellanskillnaden 150 minus 100, dvs. 50 är förmedlarens vinst (kommissionsersättning).

Kommission_03

Oäkta kommissionärsföretag

Det finns skattemässigt även ett annat slags kommissionärsförhållande. Det regleras i 36 kap. 3 § inkomstskattelagen. Med kommissionärsföretag i det avseendet förstås att ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening driver verksamhet i eget namn uteslutande för ett eller flera andra bolags eller föreningars räkning. Se vidare Rätt Skatt.

Tidigare fanns en möjlighet vid dessa s.k. oäkta kommissionärsförhållanden att låta skattskyldighet för moms för ett kommissionärsföretag övergå till kommittentföretaget. Numera går det inte. Kommissionärsföretaget blir därför skattskyldigt, vilket får till följd att den samordning som tidigare fanns mellan reglerna på mervärdesskatteområdet och inkomstskatteområdet inte längre finns kvar. En lösning för att bl.a. få en praktisk momshantering är att företagen ansöker om att få bli betraktade som en enda skattskyldig, dvs. en mervärdesskattegrupp, se ordet gruppregistrering.

För att kunna avgöra momsbeskattningen behöver säljare och köpare avgöra om en förmedlare är skattskyldig för hela försäljningen (i eget namn) eller bara förmedlingsprovisionen (i annans namn för dennes räkning). Se vidare ordet förmedling.