Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktionerna kan vara undantagna från moms (momsfri), omfattas av olika skattesatser (6, 12 eller 25 %) och omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning.

Definition

Någon definition av begreppen konsert, cirkusföreställning osv. finns inte i lagtexten eller i förarbeten till lagen. Enligt förarbeten framgår däremot att med jämförliga föreställningar avses t.ex. revy-, operett- eller musikalföreställningar.

Lagrum

9 kap. 6 kap. 45-47 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

7 kap. 1 § 3 st. och 5 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Utgående moms

För tillträde till konserter, cirkus, teatrar, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar är skattesatsen 6 % och momsplikten omfattar såväl verksamheter som bedrivs med stöd av det allmänna (dvs. staten, region eller kommun) som verksamheter som bedrivs utan sådant stöd.

Exempel:

  • Som konsert med skattesats 6 % räknas inträde till en musikfestival som ska pågå under en helg. Den huvudsakliga tyngdpunkten anses vara artistframträdanden.

  • När tyngdpunkten i stället är möjlighet till dans är skattesatsen 25 %.

  • Konsert med middag där biljettpriset varierar beroende på om gästen ska äta middag eller endast se konserten. Konsert och middag anses var för sig ha ett självständigt värde för en genomsnittlig köpare. Middagen beskattas med 12 % och tillträdet till konserten med 6 %.

  • Tillträde till tv-sänd musikgala ska beskattas med 6 %.

  • Tillträde till tv-sänd idrottsgala ska beskattas med 25 % då artistframträdandena inte anses utgöra tyngdpunkten i evenemanget.

  • Skattesatsen 25 % gäller när en artist ger en konsert på internet.

Det är endast arrangören av föreställningen, den som utåt gentemot publiken inbjuder till föreställningen, som ses som skattskyldig och därmed ska debitera 6 % moms på entréintäkter. Skatteverket har uttalat att för t.ex. en artist som säljer sin föreställning till en skola och framför den i skolans matsal ses detta som ett momsfritt gage och den som ses som arrangör är i stället skolan. Om skolan däremot köper hela föreställningar (jämförbart med samtliga biljetter) som artisten visar i egna eller hyrda lokaler är det artisten som är arrangör och skattskyldig och ska debitera 6 % moms avseende entrén.

Skattesatsen 6 % gäller även vid omsättning av program och kataloger för konserter och övriga föreställningar som omfattas av den reducerade skattesatsen 6 %. En förutsättning för den reducerade skattesatsen är att programmen eller katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Ett eller flera tillhandahållanden?

För en konsert är skattesatsen normalt 6 % men frågan är hur momsen ska hanteras när det ingår mer än en konsert i biljettpriset? Skatteverket anser att det är fråga om ett (1) tillhandahållande när ett enda inträde ger tillgång till en anläggning eller ett evenemang även om olika delar ingår i inträdet. Då ska beskattningsunderlaget inte delas upp. Det framgår av Skatteverkets ställningstagande 150518 (dnr: 131 280584-15/111) i vilket det ges exempel på nöjesanläggningar där inträdesbiljetten i mer eller mindre omfattning ger besökaren möjlighet att se en konsert. Skatteverket ger den här vägledningen.

”När ett inträde utgör ett enda tillhandahållande ska den tillhandahållna tjänsten bedömas utifrån vad som utgör den huvudsakliga delen av de olika delar som ingår i inträdet. Vad som utgör den huvudsakliga delen ska bedömas utifrån hur den genomsnittlige köparen uppfattar inträdet. När det är fråga om inträde till ett evenemang så ska en bedömning göras utifrån vad som är den huvudsakliga tyngdpunkten i evenemanget. När det är fråga om inträde till en anläggning så ska en helhetsbedömning göras av samtliga objektiva omständigheter.”

Ingående moms

Tidigare fanns en särskild avdragsbegränsning för ingående moms vid inköp eller import som gjordes i verksamhet som består av anordnande av konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. Denna avdragsbegränsning innebar att avdrag inte fick göras till den del intäkten i verksamheten utgjordes av bidrag eller stöd från det allmänna. Avdragsbegränsningen liknade den begränsning av avdragsrätten som gäller vid s.k. blandad verksamhet, dvs. verksamhet som omfattar både momspliktig och momsfri omsättning. Ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen (060626, RÅ 2006 ref. 47, RÅ 2006 not. 106 och mål nr 3980-03) konstaterade att en sådan begränsningsregel inte var förenlig med EU-rätten. Numera är därför den särskilda begränsningsregeln för ingående moms borttagen och momslagens vanliga regler för avdragsrätt ska tillämpas.

En artist som både erhåller momsfritt gage och erhåller momspliktiga ersättningar exempelvis royalty har blandad verksamhet som medför att momsavdraget på kostnader begränsas. Se vidare orden avdrag och blandad verksamhet.

Beskattningsland

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller biljetter till konserter anses det normalt som ett tillträde till ett evenemang. Ett tillträde till ett evenemang beskattas i det land där evenemanget genomförs oavsett om köparen är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C). Bakgrunden till det är att säljaren ofta har svårt att fastställa köparens identitet inför evenemanget. Skatteverket har kommenterat reglerna för tillträde till olika evenemang i ett ställningstagande (190613, dnr: 202 261982-19/111). Det förekommer att t.ex. olika sportevenemang äger rum i flera länder. Då ska tillhandahållandet delas upp och beskattas var för sig i de olika länderna. Om det är så att det huvudsakliga syftet med evenemanget uppfylls i ett land ska däremot tillhandahållandet i sin helhet beskattas i det landet. Detta framgår av EU-rätten och har kommenterats av Skatteverket på Rättslig vägledning.

Kommentar

Den lägre skattesatsen gäller tillträde till konserter men inte för restaurangunderhållning. Detta har vållat en hel del debatt i massmedia där skillnaden i beskattning har medfört diskussioner kring orättvis skillnad mellan låg moms på ”finkultur” och den höga ”dansbandsmomsen”. Om däremot rena musikframträdanden sker i en restauranglokal kan detta anses som konserter som beskattas till den lägre skattesatsen. I förarbeten till lagen understryks detta genom ett uttalande om att den reducerade skattesatsen ska förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet. Skatteverket uttalar att avgörande för om det är fråga om restaurangunderhållning (25 % moms) eller konsert (6 % moms) är framträdandets karaktär.