Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Konstverk

Definition

Konstnärliga verk kan indelas i musikaliska verk, sceniska verk, filmverk och konstverk. Konstverk indelas enligt upphovsrättslagen därefter i bildkonstverk, byggnadskonst och brukskonst.

Byggnadskonst

Byggnadskonst utgör ritningar, hela byggnader, byggnadsdetaljer, skeppsbyggen, brobyggen och trädgårdsarkitektur. Ritningar är i allmänhet skyddade medan byggnader sällan är föremål för upphovsrättsligt skydd. Skyddet kan i sådant fall omfatta hel byggnad men kan även avse viss del därav.

Brukskonst

Till brukskonst hänförs produkter som utformats för att ha en praktisk funktion t.ex. glas, porslin, möbler, keramik, armatur, mattor, textilier, tapetmönster, bilar och telefoner. Det är den konstnärliga utformningen av produkten som ibland kan erhålla skydd.

Bildkonst

Enligt förarbetena till upphovsrättslagen är bildkonst en framställning där bilden, som för åskådaren är synligt i två eller tre dimensioner, utgör framställningens egentliga syfte. Det får inte ingå ett nyttosyfte som i arkitektur eller annan nyttokonst. Med bildkonst avses bl.a. målningar, teckningar, originallitografier, originaletsningar, grafik, originalskulpturer och textil bildkonst som gobelänger och liknande.

Enligt uttalande från Skatteverket bör definitionen ovan av bildkonstverk enligt Upphovsrättslagen inrymmas i den definition av begreppet konstverk som finns i 9 a kap. 5 § momslagen. Med konstverk enligt denna paragraf avses följande:

 • tavlor och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nr 9701 eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEU) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

 • skulpturer enligt KN-nr 9703 00 00 och avgjutningar av skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar,

 • och handvävda tapisserier och väggbonader enligt KN-nr 5805 00 00 respektive 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

Lagrum

1 kap. 2 a §, 1 kap. 2 b §, 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Ett skattskyldigt företag ska undersöka vilken skattesats som gäller för transaktionen. Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktioner avseende konstverk kan omfattas av olikaskattesatser (0, 6, 12 eller 25%), omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning och dessutom finns även s.k. frivillig skattskyldighet vid försäljning av konstverk. Beskattningen av konstverk inom kulturområdet kan sammanfattas på följande sätt.

Kulturtjänst

Moms

Skattesats

1

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende konstnärliga verk t.ex. royalty avseende bildkonstverk

Ja

6 %

2

Momsfri försäljning av upphovsmans eller dennes dödsbos konstverk, om beskattningsunderlaget inte uppgår till 300 000 kr för beskattningsåret

Nej

3

Frivillig skattskyldighet vid försäljning av ovanstående konstverk innan gränsbeloppet 300 000 kr är uppnått

Ja

12 %

4

Momspliktig försäljning av konstverk, skattesats 12 %, när beskattningsunderlaget uppgår till 300 000 kr för beskattningsåret

Ja

12 %

5

Momspliktig försäljning av konstverk, skattesats 25 %, när försäljning sker i bolagsform

Ja

25 %

6

Import av konstverk

Ja

12 %

7

Momspliktig försäljning av begagnade konstverk enligt s.k. vinstmarginalbeskattning

Ja

VMB

8

Förmedling av konstverk

Ja

25 %

1. Överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrättighet till ett konstverk

Bildkonstverk

Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheten till ett bildkonstverk omfattas av skattesatsen 6 %. I dessa fall är det själva upphovsrätten som överlåts eller upplåts och inte själva konstverket i sig. Ett exempel är när en konstnär upplåter rätten att reproducera ett konstverk till ett tryckeri för produktion av vykort.

Byggnadskonst

Skatteverket har uttalat att ett tillhandahållande av byggnadskonstverk, dvs. byggnaden som sådan, normalt inte innebär någon överlåtelse av en rättighet. Detta uttalande bör därför innebära att en sådan överlåtelse ses som en fastighetstjänst. Försäljning och uthyrning av fastighet är normalt momsfri, uthyrning av fastighet kan under vissa omständigheter omfattas av s.k. frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Skatteverket har uttalat att försäljningar av ritningar eller andra tjänster avseende en fastighet normalt inte är en rättighetsupplåtelser även om de utmynnar i vad som utgör byggnadskonst. Detta uttalande innebär därför att sådana tjänster beskattas med 25 % moms om Sverige är beskattningsland enligt beskrivningen nedan.

Brukskonst

Vid försäljning av brukskonst är det viktigt att avgöra om överlåtelsen innebär rätten att tillverka föremålet eller försäljning av föremålet. I det första fallet beskattas transaktionen efter skattesatsen 6 %, medan det andra fallet innebär en beskattning till skattesatsen 25 %.

2. Momsfri försäljning av konstverk

Försäljning av konstverk som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo är momsfri om beskattningsunderlagen för beskattningsåret inte uppgår till 300 000 kronor exklusive moms.

Om denna gräns för skattskyldighet överskrids medför detta att all omsättning ska beskattas, beloppsgränsen utgör inte ett fribelopp.

Observera att en konstnär som säljer sina konstverk i bolag (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag) inte omfattas av denna regel. Rättspraxis har fastställt att ”upphovsman” kan endast en fysisk person vara. Därför kan försäljning genom ett bolag inte omfattas av momsfriheten.

3. Frivillig skattskyldighet vid försäljning av konstverk

Enligt ovan framgår att försäljning av konstverk som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo är momsfri om beskattningsunderlagen för beskattningsåret inte uppgår till 300 000 kronor exklusive moms. Det finns möjlighet att genom ansökan hos Skatteverket, bli s.k. frivillig skattskyldig redan innan denna omsättningsgräns uppnåtts. Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet gäller från dagen för beslutet eller från den tidpunkt som den skattskyldige begär och till utgången av andra året efter året för beslutet. Detta kan exempelvis vara intressant med hänsyn till avdragsrätten då momsfri omsättning normalt inte medför avdrag för ingående moms.

I ställningstagande (170530, dnr: 131 237079-17/111) har skatteverket redogjort för och givit exempel på hur beräkningen av 300 000-kronorsgränsen ska göras. Sammanfattningsvis anger verket följande:

”Vid beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse ska all skattepliktig försäljning av varor och tjänster inom landet räknas in utom försäljning av anläggningstillgångar. Försäljningar av konstverk är skattepliktiga omsättningar. En sådan försäljning ska därför räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse även om konstnären inte är skattskyldig för försäljning av konstverk på grund av att beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret.”

4. Momspliktig försäljning av konstverk, skattesats 12 %

Försäljning av konstverk som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo är momspliktig till skattesatsen 12 % om beskattningsunderlagen för beskattningsåret uppgår till 300 000 kronor exklusive moms. Som nämnts ovan omfattas inte en konstnär som säljer sina konstverk i bolag (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag) av denna regel. Rättspraxis har fastställt att ”upphovsman” kan endast en fysisk person vara. Därför kan inte försäljning genom ett bolag omfattas av vare sig momsfrihet eller skattesatsen 12 % utan istället beskattas försäljningen med 25 %.

5. Momspliktig försäljning av konstverk, skattesats 25 %

Försäljning av konstverk genom bolag (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag) kan inte omfattas av momsfrihet eller av skattesatsen 12 % vilket omnämnts ovan. Därför ska skattesatsen 25 % tillämpas.

6. Import av konstverk

Moms tas ut med 12 % vid import av konstverk, samlarföremål och antikviteter, dvs. inköp från ett land utanför EU. Vid import finns ingen beloppsgräns vad gäller beskattningen och inte heller påverkar om importen görs av en fysisk person eller ett bolag. Tullverket är beskattningsmyndighet och påför moms avseende inköp från tredje land. Det är också Tullverket som gör bedömningen om en vara ska klassificeras som konstverk, samlarföremål eller antikvitet.

7. Momspliktig försäljning av konstverk enligt s.k. vinstmarginalbeskattning (vmb)

För handel med begagnade varor finns ett system med vinstmarginalbeskattning (s.k. vmb). Anledningen är att återförsäljare av begagnade varor ofta gör inköp från privatpersoner som inte är skattskyldiga till moms och därför finns ingen debiterad moms på en faktura när privatpersonen säljer till återförsäljaren. I och med att ingen moms finns debiterad i en faktura så finns ingen möjlighet för återförsäljaren att göra avdrag för ingående moms. När privatperson däremot köpte varan fick denne i normalfallet betala moms, så man kan säga att det finns en inbyggd moms i varan som ingen part har kunnat dra av. Utan särskilda regler om vinstmarginalbeskattning kommer varan eller tjänsten delvis ha beskattats dubbelt. Av detta skäl har systemet med att endast beskatta marginalen vid försäljning av begagnade varor uppkommit. För att tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning krävs följande. Det ska vara fråga om:

 • en skattskyldig återförsäljare som säljer

 • begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som

 • levererats till en återförsäljare inom EU

Den skattskyldige återförsäljarens vinstmarginal utgör beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är vinstmarginalen minskad med momsen på vinstmarginalen. Vid en skattesats på 25 % uppgår beskattningsunderlaget till 80 % av skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman för den sålda varan. Vinstmarginalen kan vidare beräknas enligt två olika principer, antingen enligt normal marginalbeskattning eller enligt förenklad marginalbeskattning.

8. Förmedling av konstverk och droit de suite

Rättslig prövning har fastställt att vid ett galleris förmedling av konstverk i eget namn ska hela försäljningssumman beskattas med 25 %.

Vidare finns en rätt till ersättning för en konstnär när dennes konstverk säljs vidare, denna ersättning kallas ”droit de suite”. Upphovsmannen har även rätt till ersättning när försäljningen förmedlas av en beskattningsbar person i dennes yrkesmässiga verksamhet. Rättslig prövning har lett fram till att ersättning för droit de suite ska ingå i säljarens eller förmedlarens beskattningsunderlag i de fall försäljningen av konstverket sker genom en förmedlare (t.ex. ett auktionsföretag). Den rättsliga prövningen fastslog att ersättning avseende droit de suite ska ingå i beskattningsunderlaget för konstverket och inte i beskattningsunderlaget för en tillhandahållen förmedlingstjänst. Detta medförde att ett auktionsbolag inte ansågs skattskyldigt till moms för ersättning avseende droit de suite.

I det aktuella fallet förmedlande auktionsföretaget inte i eget namn.

Beskattningsland

Förutom ovanstående regler om momsfrihet, momsplikt och skattesats måste en säljare av konstverk även kontrollera vilket land som har rätt att beskatta transaktionen. För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland inom EU.

I praktiken medför dessa principer en mängd olika beskattningsregler framförallt i följande situationer:

 • försäljning och inköp av tjänster (tjänstebeskattning)

 • försäljning av varor till privatpersoner (EU-vara till privatperson)

 • försäljning och inköp av varor till företag med VAT-nummer (EU-vara till kund med VAT-nummer)

 • försäljning av varor till företag utan VAT-nummer (EU-vara till kund utan VAT-nummer)

 • vinstmarginalbeskattad försäljning (begagnade varor).

Kommentar

Redogörelsen ovan visar på att uttrycket ”kulturmoms 6 %” är mycket vilseledande. Vad gäller konstverk finns en mängd regler och rättsfall att beakta vars resultat blir allt annat än en skattesats på 6 %. Det är viktig att påpeka vikten av vald företagsform då det påverkar möjligheten att utnyttja momsfriheten upp till omsättningsgränsen 300 000 kronor och skattesatsen 12 %.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...