Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Leveransvillkor

Beskattning

En omsättning uppstår när en vara överlåts mot ersättning och då rätten att förfoga över varan som ägare övergår till någon annan. Det innebär att omsättning av vara och leverans inträffar vid samma tidpunkt. Förutom att den rättsliga förfoganderätten ska överföras på köparen genom avtal ska också den faktiska förfoganderätten och den ekonomiska risken övergå till köparen. Det civilrättsliga avtalet är inte avgörande men kan ge vägledning vid bedömning av om en transaktion innebär en sådan överföring av förfoganderätten som avses i momshänseende inom EU-rätten.

INCOTERMS är olika leveransklausuler som har definierats av den Internationella Handelskammaren för att reglera när en vara ska anses vara avlämnad vid handel av mer betydande omfattning. Leveransvillkoren enligt INCOTERMS framgår av följande länk:www.incoterms.se.

Begreppet leverans kommenteras tillsammans med begreppet omsättning i ett ställningstagande från Skatteverket (190115, dnr: 202 398393-18/111).

Se även

omsättning