Innehåll

En management fee utgör ersättning för en tjänst i momshänseenden. Beskattningslandet bestäms enligt huvudreglerna för tjänster som säljs till en beskattningsbar person (B2B) och till annan än en beskattningsbar person (B2C). Mellan företag B2B innebär beskattningstekniken att det är köparen som redovisar förvärvsmoms på inköpet i sitt hemland. Se vidare tabellerna nedan där den praktiska hanteringen beskrivs.

Definition

Den ersättning som utgår för koncerngemensamma tjänster benämns vanligtvis management fee. Det kan vara fråga om ersättning för företagsledning, administration och liknande men även t.ex. marknadsrelaterade tjänster och redovisningstjänster.

Lagrum

5 kap. 5-6 §§ och 17-18 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

Försäljning av en managementjänst är en momspliktig försäljning, dvs. villkoren i de två första punkterna ovan är uppfyllda. Om säljaren är en beskattningsbar person återstår att ta ställning till om försäljningen anses ske ”inom landet”, dvs. ska svensk moms redovisas?

En management fee är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker enligt huvudreglerna för försäljning till en beskattningsbar person respektive konsument. Därutöver finns beskattningsregler i vissa situationer, t.ex. försäljning till privatperson i land utanför EU (se tabellen nedan).

Tjänstegrupp

Lagrum

Beskattning och exempel

Huvudregel B2B

- försäljning av tjänst till beskattningsbar person.

5 kap. 5 §

Huvudregeln innebär att tjänsten momsbeskattas i köparens land. I praktiken innebär det följande:

- Om både säljare och köpare finns i Sverige debiterar säljaren moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i annat EU-land debiteras inte moms i fakturan utan köparen redovisar förvärvsmoms i sitt land. Försäljningen redovisas på rad 39 i skattedeklarationen och specificeras i en periodisk sammanställning.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i land utanför EU debiteras inte moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 40 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns utomlands och köparen i Sverige redovisar den svenska köparen förvärvsmoms. Inköp från säljare inom EU redovisas på rad 21 och från säljare från land utanför EU på rad 22 i skattedeklarationen.

Om köpet görs för privat nyttjande anses företaget inte agera i egenskap av beskattningsbar person och beskattning ska i stället ske enligt reglerna för konsumenter (B2C) nedan.

Huvudregel B2C

- försäljning av tjänst till annan än en beskattningsbar person.

5 kap. 6 §

Denna huvudregel innebär att tjänsten momsbeskattas i säljarens land. I praktiken innebär det följande:

Om säljaren är svensk debiteras svensk moms i fakturan till köpare i Sverige, inom EU och utanför EU. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen. Vissa tjänster är specialreglerade när köparen är någon annan än en beskattningsbar person, t.ex. en privatperson eller ett holdingbolag.

En managementtjänst omfattas t.ex. av reglerna i 5 kap. 17 §. Därmed ska inte svensk moms redovisas vid försäljning B2C till någon som är etablerad utanför EU och där tjänsten inte används och nyttjas i Sverige. Se vidare nedan.

Om köparen är svensk och säljaren finns inom EU debiterar säljaren sitt lands moms i fakturan.

Avser tjänster som t.ex. jurist-, konsult-, och informationstjänster som köps av andra än beskattningsbara personer, t.ex. en privatperson, och denne är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i land utanför EU.

5 kap. 17 §

Om köparen är beskattningsbar person, beskattas tjänsten enligt huvudregeln B2B ovan.

Tjänster som räknas upp i paragrafen ska inte beskattas i Sverige när köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. ett holdingbolag som inte driver verksamhet. Dock kan beskattning komma att ske i Sverige om tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Bestämmelsen reglerar följande tjänster:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter

2. reklam- och annonseringstjänster

3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information,

4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

5. tillhandahållande av arbetskraft,

6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,

7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

8. tillträde till och överföring eller distribution genom naturgassystem, elsystem eller nät för värme och kyla,

9. tjänster direkt kopplade till tjänster uppräknade under 8.

I paragrafen regleras tjänster som räknas upp i 5 kap. 17 § som säljs från ett land utanför EU och som köps av en icke beskattningsbar person, t.ex. ett holdingbolag utan verksamhet i Sverige.

5 kap. 18 §

Om köparen är beskattningsbar person, beskattas tjänsten enligt huvudregeln B2B ovan.

Om köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. en privatperson, ska svensk moms redovisas även om säljaren finns utanför EU om:

1. köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och

2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Tabellerna nedan visar på ett enkelt sätt om beskattning ska ske i Sverige eller inte, och i så fall vem som är skyldig att redovisa momsen. Välj tabell beroende på om köparen är en beskattningsbar person eller inte. Med ”utlandet” avses både länder inom och utanför EU.

I vilket land beskattas en managementtjänst?

5 kap. 5 § ML

 

 

 

Säljaren finns i:

Köparen är beskattningsbar person finns i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Utlandet

Sverige

Sverige

Köparen

Sverige

Utlandet

Ej Sverige

Ingen

5 kap. 6, 16-18 §§ ML

 

 

 

Säljaren finns i:

Köparen är INTE beskattningsbar person och är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Sverige

EU-land

Sverige

Säljaren

Sverige

Land utanför EU

Ej Sverige (förutsätter att tjänsten inte används/utnyttjas i Sverige)

Ingen

EU-land

Sverige

Ej Sverige

Ingen

Land utanför EU

Sverige

Sverige (förutsätter att tjänsten används/utnyttjas i Sverige)

Säljaren