Den ersättning som utgår för koncerngemensamma tjänster

benämns vanligtvis management fee. Det kan vara fråga om

ersättning för företagsledning, administration och liknande

men även t.ex. marknadsrelaterade tjänster och redovisningstjänster. Beskattningslandet för en management fee bestäms enligt huvudreglerna för tjänster som säljs till en beskattningsbar person (B2B) och till annan än en beskattningsbar person (B2C). Mellan företag B2B innebär beskattningstekniken att det är köparen som redovisar förvärvsmoms på inköpet i sitt hemland. Se vidare tabellerna nedan där den praktiska hanteringen beskrivs.

Lagrum

6 kap. 33-36 §§ och 58 §-60 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

5 kap. 5-6 §§ och 17-18 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

För att en beskattningsbar person ska vara betalningsskyldig för moms ska det finnas en:

  • beskattningsbar transaktion

  • som är momspliktig och

  • görs inom landet.

Försäljning av en managementjänst är en momspliktig beskattningsbar transaktion, dvs. villkoren i de två första punkterna ovan är uppfyllda. När säljaren är en beskattningsbar person återstår att ta ställning till om försäljningen anses ske ”inom landet”, dvs. ska svensk moms redovisas?

Tabellen nedan visar på ett enkelt sätt om beskattning ska ske i Sverige eller inte, och i så fall vem som är skyldig att redovisa momsen. Det kan antas att det framför allt är mellan företag som en management fee tillhandahålls. Om en management fee tillhandahålls mellan länder till en beskattningsbar person som inte är momsregistrerad, kan en sådan registrering krävas. Med ”utlandet” avses både länder inom och utanför EU.

I vilket land beskattas en managementtjänst?

Säljaren finns i:

Köparen är beskattningsbar person finns i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Utlandet

Sverige

Sverige

Köparen

Sverige

Utlandet

Ej Sverige

Ingen