Innehåll

Definition

Mervärdesskattedirektivet är namnet på vår ”EU-momslag”, dvs. Rådets direktiv 2006/112/EU av den 28 november 2006 - om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Direktivet är det EU-gemensamma regelverket för moms, som alla medlemsländer måste inarbeta i sin egen inhemska momslag. Mervärdesskattedirektivet trädde i kraft den 1 januari 2007. Dessförinnan gällde direktiv 67/227/EEU och direktiv 77/388/EEU (sjätte direktivet).

Mervärdesskattedirektivet är liksom Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter en del av Europeiska unionsrätten (EU-rätten).

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009 medför att benämningen EG (Europeiska Gemenskapen) ersätts av EU (Europeiska Unionen). I den svenska mervärdesskattelagen ändrades benämningen EG till EU den 15 april 2011.