Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en felaktig bild då momsfritt inte är fritt från moms utan är belastat med så kallad dold moms som uppstår när den som säljer undantagna transaktioner inte får göra momsavdrag på sina kostnader. Det finns även undantag från undantaget, dvs. transaktioner som ska momsbeläggas exempelvis inom fastighetsområdet.

Definition

Man brukar kalla undantagna transaktioner för momsfria vilket egentligen ger en felaktig bild då en momsfri transaktion är belastad med dold moms eftersom säljaren inte kan göra momsavdrag på sina kostnader. Momssystemet syftar till att låta slutkonsumenten bära kostnaden. Företagens avdragsrätt medför att mervärdet i varje led beskattas och att skattebördan skjuts framåt till den slutlige konsumenten. Om ett försäljningsled bedriver undantagen (momsfri) verksamhet och därmed saknar avdragsrätt blir momsen en kostnad och dold moms uppstår. Kostnaden blir 6-25% högre om momsavdrag inte kan göras på inköp i verksamheten. Man kan säga att det uppstår ett brott i momskedjan och den grundläggande neutraliteten som systemet är byggt på rubbas.

Om dold moms uppstår i flera mellanled som saknar avdragsrätt uppstår en kaskad- eller kumulativ effekt. Om det i senare led kommer in ett företag med avdragsrätt kan detta företag inte tillgodogöra sig momsen (göra avdrag) i tidigare led, då denna är dold bland kostnaderna och inte återfinns öppet debiterad i fakturor eller kvitton. På så sätt momsbeskattas inte bara mervärdet i transaktionerna utan det kan även bli moms på momsen. Hur stor denna dolda moms är beror på i vilket led den uppkommer och vilken typ av kostnader som just denna verksamhet har.

momsfri_01

Lagrum

3 kap. och 9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • omsättning görs av varor eller tjänster

 • omsättningen är momspliktig

 • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

 • omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

momsfri_02

Vilka varor och tjänster är då momspliktiga och vilka är undantagna (momsfria)? Undantagen finns framförallt uppräknade i momslagens 3:e kapitel och som exempel kan nämnas:

 • undantag avseende fastigheter

 • undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

 • undantag för utbildning

 • undantag för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel (finansiell tjänst)

 • undantag för försäkringstjänster

 • undantag för investeringsguld

 • undantag inom kultur

 • undantag inom idrott

 • undantag inom massmedia, t.ex. periodiska publikationer, radio och tv

 • undantag för posttjänster och frimärken (postmoms)

 • undantag för fartyg och luftfartyg

 • undantag vissa andra varor och tjänster (t.ex. sedlar, mynt, läkemedel, organ, flygbensin, lotteri, kyrkogårdsförvaltning)

 • undantag vissa interna tjänster (användbar endast i ett fåtal fall t.ex. för fackföreningars förhandlingar)

 • undantag för överlåtelse av vissa tillgångar (t.ex. försäljning av en anläggningstillgång typ en bil, när avdrag inte erhölls vid inköpet av tillgången)

 • undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar (diplomater) m.fl.

 • undantag för viss import

 • undantag för omsättning till och förvärv från andra EU-länder (EU-handel)

 • undantag för viss omsättning i samband med import.

Utöver ovanstående momsfria områden finns även undantag för viss lagring av varor (skatteupplag) enligt ett särskilt 9 c kapitel.

Skälen till undantagen kan skifta. Försäkrings- och finansiella tjänster har historiskt undantagits då det ansetts svårt att fastställa ett beskattningsunderlag. Vissa transaktioner har undantagits av fördelningspolitiska skäl eller på grund av att de utförs av offentlig sektor (utbildning, sjukvård, post). Ett antal undantag har sina rötter i traditionen (fastigheter, mark och byggnader).

Deklaration

När ett företag har försäljning av momsfria varor och tjänster ska dessa omsättningar redovisas på raden 42 i skattedeklarationen. EU-handel med varor redovisas på rad 35.

Kommentar

Säljaren är skyldig att undersöka om försäljningen är momspliktig eller momsfri. Om företaget felaktigt behandlar en transaktion som momsfri kan Skatteverket påföra straffavgifter i form av skattetillägg.

Vidare är säljaren skyldig att tillämpa undantagen, dvs. att behandla en transaktion som momsfri. Ett företag kan inte välja att ta ut moms när det säljer momsfria transaktioner. I något enstaka fall finns en valfrihet, s.k. frivillig skattskyldighet. Frivillig skattskyldighet kan t.ex. tillämpas under vissa förutsättningar dels avseende uthyrning av fastighet och dels vid försäljning av konstverk och guld. Varför skulle ett företag vilja behandla en transaktion som momspliktig om den kan vara momsfri? Anledningen är, som nämnts ovan, möjligheten att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader och undvika dold moms. Det är normalt endast företag som är skattskyldiga och säljer momspliktiga varor och tjänster som har avdragsrätt för ingående moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...