Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en felaktig bild då momsfritt inte är fritt från moms utan är belastat med så kallad dold moms som uppstår när den som säljer undantagna transaktioner inte får göra momsavdrag på sina kostnader. Det finns även undantag från undantaget, dvs. transaktioner som ska momsbeläggas exempelvis inom fastighetsområdet.

Definition

Momssystemet syftar till att låta slutkonsumenten bära kostnaden. Företagens avdragsrätt medför att mervärdet i varje led beskattas och att skattebördan skjuts framåt till den slutlige konsumenten. Om ett försäljningsled bedriver undantagen (momsfri) verksamhet och därmed saknar avdragsrätt blir momsen en kostnad och dold moms uppstår. Kostnaden blir 6-25% högre om momsavdrag inte kan göras på inköp i verksamheten. Man kan säga att det uppstår ett brott i momskedjan och den grundläggande neutraliteten som systemet är byggt på rubbas.

Om dold moms uppstår i flera mellanled som saknar avdragsrätt uppstår en kaskad- eller kumulativ effekt. Om det i senare led kommer in ett företag med avdragsrätt kan detta företag inte tillgodogöra sig momsen (göra avdrag) i tidigare led, då denna är dold bland kostnaderna och inte återfinns öppet debiterad i fakturor eller kvitton. På så sätt momsbeskattas inte bara mervärdet i transaktionerna utan det kan även bli moms på momsen. Hur stor denna dolda moms är beror på i vilket led den uppkommer och vilken typ av kostnader som just denna verksamhet har.

momsfri_01

Lagrum

3 kap. och 9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • omsättning görs av varor eller tjänster

 • omsättningen är momspliktig

 • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

 • omsättningen görs inom landet.

Vilka varor och tjänster är då momspliktiga och vilka är undantagna (momsfria)? Undantagen finns uppräknade i momslagen och som exempel kan nämnas:

 • undantag avseende fastigheter

 • undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

 • undantag för utbildning

 • undantag för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel (finansiell tjänst)

 • undantag för försäkringstjänster

 • undantag för investeringsguld

 • undantag inom kultur

 • undantag inom idrott

 • undantag inom massmedia, t.ex. periodiska publikationer, radio och tv

 • undantag för posttjänster och frimärken (postmoms)

 • undantag för fartyg och luftfartyg

 • undantag vissa andra varor och tjänster (t.ex. sedlar, mynt, läkemedel, organ, flygbensin, lotteri, kyrkogårdsförvaltning)

 • undantag vissa interna tjänster (användbar endast i ett fåtal fall t.ex. för fackföreningars förhandlingar)

 • undantag för överlåtelse av vissa tillgångar (t.ex. försäljning av en anläggningstillgång typ en bil, när avdrag inte erhölls vid inköpet av tillgången)

 • undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar (diplomater) m.fl.

 • undantag för viss import

 • undantag för omsättning till och förvärv från andra EU-länder (EU-handel)

 • undantag för viss omsättning i samband med import.

Utöver ovanstående momsfria områden finns även undantag för viss lagring av varor (skatteupplag) enligt ett särskilt 9 c kapitel.

Skälen till undantagen kan skifta. Försäkrings- och finansiella tjänster har historiskt undantagits då det ansetts svårt att fastställa ett beskattningsunderlag. Vissa transaktioner har undantagits av fördelningspolitiska skäl eller på grund av att de utförs av offentlig sektor (utbildning, sjukvård, post). Ett antal undantag har sina rötter i traditionen (fastigheter, mark och byggnader).

Deklaration

När ett företag har försäljning av momsfria varor och tjänster ska dessa omsättningar redovisas på raden 42 i skattedeklarationen. EU-handel med varor redovisas på rad 35.

momsfri_02

Kommentar

Säljaren är skyldig att undersöka om försäljningen är momspliktig eller momsfri. Om företaget felaktigt behandlar en transaktion som momsfri kan Skatteverket påföra straffavgifter i form av skattetillägg.

Vidare är säljaren skyldig att tillämpa undantagen, dvs. att behandla en transaktion som momsfri. Ett företag kan inte välja att ta ut moms när det säljer momsfria transaktioner. I något enstaka fall finns en valfrihet, s.k. frivillig skattskyldighet. Frivillig skattskyldighet kan t.ex. tillämpas under vissa förutsättningar dels avseende uthyrning av fastighet och dels vid försäljning av konstverk och guld. Varför skulle ett företag vilja behandla en transaktion som momspliktig om den kan vara momsfri? Anledningen är, som nämnts ovan, möjligheten att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader och undvika dold moms. Det är normalt endast företag som är skattskyldiga och säljer momspliktiga varor och tjänster som har avdragsrätt för ingående moms.