Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Museum

Definition

Skatteverket anser att begreppet museiverksamhet i momslagen ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Den definitionen har utformats utifrån International Council of Museums (ICOM) definition.

Gemensamt för museiverksamheter är att de omfattar systematiskt sammanförda och ordnade samlingar av föremål som visas upp för allmänheten. Ett museum är en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Den ska existera långsiktigt.

Lagrum

3 kap. 11 § 4 p och 7 kap 1 § 3 st. 6p mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Ett skattskyldigt företag måste fastställa vilken skattesats som gäller för en transaktion. Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser.

Museiverksamhet är momsfri om den bedrivs av eller understöds i mer än ringa omfattning (till minst 10 %) av det allmänna. Med museiverksamhet menas utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar.

Momsfriheten omfattar t.ex. ett museums inträdesavgifter, guideavgifter och ersättningar för vandringsutställningar. En avgift för en elektronisk tjänst i form av ett virtuellt besök i museet och dess utställningar omfattas inte av undantaget från skatteplikt eller den lägre skattesatsen. Vidare omfattas inte uppdragsverksamhet i form av utfärdande av t.ex. äkthetsintyg eller värderingsintyg avseende konst, konservatorsarbeten, renoveringar av skulpturer eller byggnadsfasader av momsfriheten. Försäljning av reproduktioner, böcker, souvenirer eller vykort ses som vanlig varuförsäljning och är därför inte heller momsfri utan för bedömas utifrån momslagens övriga bestämmelser.

Museum - inträde

Moms

Skattesats

a) bedrivs med bidrag från det allmänna till minst 10 %

Nej

 

b) bedrivs inte på sätt som beskrivs enligt a)

Ja

6 %

Kommentar

Vad som utgör museum i momshänseende har varit föremål för en stor mängd bedömningar i domstol och uttalanden från Skatteverket. Någon klar definition saknas i lagtext och i förarbeten. Skatteverket har uttalat följande i ett ställningstagande (190410, dnr: 202 165975-19/111):

”Ett museum är en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Att ett museum ska vara öppet för allmänheten innebär inte något krav på särskilda öppettider. Det är tillräckligt att museet är tillgängligt för allmänheten på förfrågan. Alla ska vara välkomna att besöka institutionen och dess verksamhet.

Ett museum är en institution som existerar långsiktigt. Centralt för en museiverksamhet är att den innefattar ett bevarande av samlingar av förvärvade objekt. Den som bedriver verksamheten måste alltså ha ett ansvar för att bevara sådana samlingar för framtiden. Med förvärv avses inköp, gåvor eller t.ex. egen insamling. Ett museum ska ha en plan för förvaltning av samlingarna.

Kunskapssökande och kunskapsuppbyggnad kopplad till samlingar och ämnesområden är också en viktig del i museiverksamhet. Det finns dock inte något krav på forskning eller andra mer avancerade former av kunskapsuppbyggnad. Ett museum tillgängliggör och för en kommunikation kring samlingar och kunskaper.

Museernas verksamhetsområden kan vara av olika slag och de objekt de hanterar kan vara av kulturarvskaraktär eller helt samtida. Ett museum kan också förvärva och bevara immateriella vittnesbörd och behöver inte ha fysiska föremål i sina samlingar. Immateriella vittnesbörd kan vara samlingar som avser arbetsmetoder, tekniker, berättelser, överförd kunskap med mera.

En verksamhet som enbart innebär att föremål tillverkas för att illustrera olika företeelser och händelser i en utställning för allmänheten, utgör inte museiverksamhet. Uppbyggnad av ett bibliotek om t.ex. en historisk epok kan inte i sig anses utgöra museiverksamhet. Enbart tillhandahållanden av en guidning i en historisk miljö utan egna samlingar utgör inte museiverksamhet, t.ex. en historisk guidning som avser en stadsdel eller ett naturområde.

Botaniska och zoologiska parker, vetenskapscenter, planetarier, vaxkabinett, konsthallar och gallerier är exempel på verksamheter som inte är museiverksamheter. Med konsthallar och gallerier menas här att någon anordnar utställning av konst i egna lokaler för allmänheten, där verksamheten inte bygger på några egna samlingar av konstverk eller konstföremål.”

En sammanställning av rättspraxis på området återfinns även i detta ställningstagande från Skatteverket.