Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Ompröva

Definition

Momsredovisning som lämnats kan Skatteverket ändra och ompröva. Skatteverket ska ompröva ett beslut kring ett företags momsredovisning om företaget begär det eller om det finns andra skäl.

Lagrum

66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Beskattning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och ha kommit till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut. Ett företag kan ändra sin momsredovisning sex år tillbaka i tiden vilket innebär att under år 2021 kan även momsredovisningen för åren 2015-2020 ändras.

Skattemyndigheten får däremot inte ompröva en fråga som har avgjorts genom en s.k. lagakraftvunnet beslut av allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är då redan avgjord (res judicata) och kan inte omprövas på nytt. Om ny rättstillämpning uppkommer genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen får däremot en fråga omprövas trots dom i förvaltningsrätt eller kammarrätt. Hinder mot omprövning föreligger också i de fall då det redan pågår en domstolsprocess om samma sak (litis pendens).