Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Ompröva

Definition

Momsredovisning som lämnats kan Skatteverket ändra och ompröva. Skatteverket ska ompröva ett beslut kring ett företags momsredovisning om företaget begär det eller om det finns andra skäl.

Lagrum

66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Beskattning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och ha kommit till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut. Ett företag kan ändra sin momsredovisning sex år tillbaka i tiden vilket innebär att under år 2021 kan även momsredovisningen för åren 2015-2020 ändras.

Skattemyndigheten får däremot inte ompröva en fråga som har avgjorts genom en s.k. lagakraftvunnet beslut av allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är då redan avgjord (res judicata) och kan inte omprövas på nytt. Om ny rättstillämpning uppkommer genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen får däremot en fråga omprövas trots dom i förvaltningsrätt eller kammarrätt. Hinder mot omprövning föreligger också i de fall då det redan pågår en domstolsprocess om samma sak (litis pendens).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...