Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omsättningsgräns

Skattskyldighet till moms har till och med 2016 inträtt från första kronan vilket medför stor administrativ börda för de allra minsta aktörerna. Enligt EU:s momsdirektiv finns en möjlighet att momsbefria aktörer med en liten omsättning, en möjlighet som 25 av 27 medlemsstater inom EU har utnyttjat. Olika länder har däremot olika omsättningsgränser, se vidare tröskelvärde.

Från och med 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader.

Lagrum

9 d kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • omsättning görs av varor eller tjänster

 • omsättningen är momspliktig

 • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

 • omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

omsattningsgrans_01

Den som betraktas vara en beskattningsbar person men som har en omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret som understiger 30 000 kronor exklusive moms får under vissa förutsättningar befrias från moms. Momsbefrielsen förutsätter att omsättningen inte heller har överstigit 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren.

Hur beräknas 30 000-kronorsgränsen?

Beloppet 30 000 kronor ska jämföras med begreppet beskattningsunderlag i momslagen. Det är beskattningsunderlaget som ska uppgå till högst 30 000 kronor. Ovanpå beskattningsunderlag beräknas momsen (påläggsprocent). Det leder till att man kan fakturera beskattningsunderlaget med tillägg för momsbeloppet och ändå anses ha en omsättning på 30 000 kronor. Om man säljer tjänster som normalt beskattas med 25 %, så blir 25 % x 30 000 = 7 500 kronor. Det kan även beskrivas som att med ett pris på 37 500 kronor för varor som beskattas med 25 % så är beskattningsunderlaget 30 000 kronor. Sammanfattningsvis innebär detta att fakturering kan ske med upp till 37 500 kronor utan att man behöver momsregistrera sig när det som faktureras normalt beskattas med 25 %. Om skattesatsen är 12 % blir maxbeloppet 33 600 kronor och vid en skattesats på 6 % blir det 31 800 kronor.

Omsättningsgränsen får betydelse för exempelvis privatpersoner, små föreningar, säsongs-, hobby- och nystartad verksamhet. En avgörande anledning till införandet av regeln är att tusentals privatpersoner med solpaneler ansetts vara en beskattningsbar person och därmed skattskyldiga för moms vid mikroproduktion av förnybar energi.

Om den beskattningsbara personen inte är momsregistrerad gäller befrielsen utan att man behöver göra en ansökan hos Skatteverket. Om däremot den beskattningsbara personen redan är momsregistrerad måste denne ansöka om befrielse hos Skatteverket (blankett SKV 4639). Det gäller exempelvis alla de privatpersoner som behövt momsregistrera sig de senaste åren för t.ex. mikroproduktion av el. Då gäller befrielsen tidigast från och med dagen för Skatteverkets beslut.

Den som istället ansökt om att bli skattskyldig till moms och momsregistrerad, men vill bli momsbefriad igen, kan tidigast bli det från ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då beslutet om beskattning fattades.

När man beräknar omsättningsgränsen ska beskattningsunderlaget från momspliktiga omsättningar av varor och tjänster inom landet inräknas. Även vissa andra transaktioner ska inräknas.

Sammanfattningsvis ska följande ingå när man beräknar omsättningsgränsen:

Ersättning, exkl. moms, från momspliktig omsättning inom landet

+ Ersättning från följande momsfria (undantagna) omsättningar:

• 3 kap. 2 §, fastighetstransaktioner som inte har karaktär av bitransaktioner,

• 3 kap. 9 eller 10 §, bank-, finansieringstjänster, värdepappershandel, försäkringstjänster som inte har karaktär av bitransaktioner,

• 3 kap. 19 § 2, framställning avseende vissa publikationer,

• 3 kap. 21, 21 a eller 22 §, transaktioner avseende fartyg, luftfartyg etc.,

• 3 kap. 23 § 2, vissa läkemedel,

• 3 kap. 23 § 4, flygbensin och flygfotogen,

• 3 kap. 23 § 7, guld som levereras till Sveriges riksbank,

• 3 kap. 26 a §, omsättning av motorfordon till utländska beskickningar m.fl. som har återbetalningsrätt enligt 10 kap. 6-7 §§,

• 3 kap. 30 c, 31 och 32 §§ omsättning till konsulat, beskickningar, vissa väpnade styrkor.

+ Ersättning från omsättning som enligt svensk rätt ses som omsatt utomlands men som enligt momsdirektivet är undantagen:

• 5 kap. 3 a § första stycket 1-3, 7 och 8, export och försäljning till turister i tredje land,

• 5 kap. 19 § 2 a, 2 b, 3 och 4, tjänster i samband med import eller export.

Däremot ska ersättning som erhålls när man säljer anläggningstillgångar inte ingå.

Följande kan inte använda regeln om momsbefrielse:

 • utländska beskattningsbara personer,

 • den som är frivilligt skattskyldig för omsättning av investeringsguld,

 • upphovsmän som omsatt vissa konstverk,

 • den som är frivilligt skattskyldig för vissa fastighetsupplåtelser.

Skattebefrielsen kan inte heller användas vid omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder eller uttag av varor för eget eller personalens bruk.

Den som omfattas av momsbefrielse har inte rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms som hör ihop med de momsbefriade omsättningarna. Vidare inträder jämkning av tidigare avdragen moms (återbetalning) om man övergår från att vara skattskyldig och momsregistrerad till att omfattas av momsbefrielsen. Vid en sådan övergång måste en jämkning ske vid ett enda tillfälle och avseende återstoden av jämkningstiden. Möjlighet finns att tillämpa vanliga jämkningsregler om det finns särskilda skäl som talar för det.

Om en omsättning omfattas av momsbefrielse enligt omsättningsgränsen på 30 000 kronor i 9 d kap. ML ska moms inte anges i fakturan. Om en beskattningsbar person omfattas av momsbefrielsen är utgångspunkten att ingen momsdeklaration, särskild skattedeklaration eller periodisk sammanställning ska lämnas.

Man kan vara skyldig att vara momsregistrerad trots att man är momsbefriad. Om ett företag/person är befriat från moms för sina egna försäljningar på grund av liten omsättning, måste en momsregistring ändå finnas om företaget/personen:

 • ska redovisa moms på inköp från annat EU-land,

 • ska lämna periodisk sammanställning för försäljning av tjänster till annat EU-land,

 • köper byggtjänster med omvänd skattskyldighet,

 • har gjort uttag ur verksamheten,

 • har rätt till återbetalning, eller

 • ska jämka ingående moms.

Skatteverket har i ställningstagande (170110, dnr 131 8961-17/111) besvarat följande frågor:

 • Vilka omständigheter ska ligga till grund för företagarens beräkning av sina framtida omsättningar?

 • Måste ett nystartat företag ta ut mervärdesskatt på hela omsättningen om gränsen 30 000 kronor överskrids?

Skatteverket anger att beräkningen av omsättningens storlek ska vara rimlig utifrån verksamhetens art och omfattning där hänsyn ska tas till olika objektiva omständigheter. Ett företag som har tillämpat omsättningsgränsen får ta ut moms först från och med den omsättning som innebär att 30 000 kronor överskrids om omsättningen på ett rimligt sätt har beräknats inte överstiga 30 000 kronor. Om det visar sig att den initiala beräkningen inte var rimlig så anser Skatteverket att det inte funnits grund för skattebefrielse. I sådana fall ska moms tas ut på all omsättning och inte bara från och med den omsättning som innebär att omsättningen överstiger 30 000 kronor.

Observera att det även finns regler om gränsöverskridande trösklar som bestämmer vilket land som är rätt beskattningsland. Se vidare ordet tröskelvärde.