Försäljning av periodiska publikationer är normalt momspliktig exempelvis dagspress, veckopress och de flesta tidskrifter. Det finns vissa särskilda momsundantag som avser periodiska publikationer.

Undantagna periodiska publikationer delas upp i:

medlemsblad och personaltidningar organisationstidskrifter.

Momsundantag gäller även annonsering i och framställning av ovanstående angivna publikationer.

Momsundantaget ett så kallat kvalificerat undantag som innebär att momsavdrag får göras även om försäljningen omfattas av ett undantag. Momsavdrag får göras avseende bland annat framställning och distribution av periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter när tjänsterna tillhandahålls en utgivare.

Lagrum

10 kap. 20-24 §§, 26 § och 13 kap. 10 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

3 kap. 13, 14, 16, 19 §§ och 10 kap. 11 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Periodiska publikationer är momsfria under vissa förhållanden och viktiga gränsdragningsfrågor behöver besvaras innan man fullt ut kan bestämma momsplikten. Skatteverket har förtydligat skrivningar i den Rättsliga vägledningen och utfärdat ställningstaganden för att klargöra verkets syn på hur momsreglerna ska tillämpas.

Datum

Dnr

Avser

200123

8-26534

Bilagor i tryckta publikationer.

231211

8-2656869

Framställnings av periodiska publikationer och kringtjänster.

Nedanstående ställningstaganden har Skatteverket upphävt och i stället överfört förtydliganden till Skatteverkets Rättsliga vägledning. Även upphävda ställningstaganden finns fortsatt sökbara på Skatteverkets webbplats och dessa kan innehålla exempel eller uttalanden som kan vara till nytta vid bedömning av beskattningen.

Datum

Dnr

Avser

100709

131 355983-10/111

Framställning av tryckta produkter.

101213

131 729629-10/111

Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar.

110518

131 309413-11/111

Periodisk publikation - minst fyra nummer per år.

Som periodisk publikation räknas en svensk eller utländsk publikation, som enligt utgivningsplanen utkommer med minst fyra nummer om året. Den bör framställas genom tryck.

De momsfria periodiska publikationerna indelas i:

 • medlemsblad och personaltidning

 • organisationstidskrift.

De periodiska publikationerna har olika syften och olika målgrupper. Gemensamt är att dessa är momsfria under vissa förutsättningar och att även annonsering, annonsförmedling, framställningstjänster och distributionstjänster är momsfria.

Medlemsblad och personaltidning

En periodisk publikation får anses som ett periodiskt medlemsblad när det ges ut av en sammanslutning eller en organisation och den är avsedd för dess medlemmar, medlemmarnas anställda eller till medlemmarna direkt eller indirekt anslutna organisationer. Det spelar ingen roll att publikationen ges ut av ett servicebolag till en sammanslutning eller ett helt fristående bolag, vilket framgår av Rättslig vägledning på Skatteverkets webbplats. Utgivare är den som är registrerad som ägare till publikationen hos Patent- och Registreringsverket.

Syftet med det periodiska medlemsbladet och den periodiska personaltidningen ska vara att lämna information och meddelanden inom områden eller ändamål som sammanslutningen eller organisationen ska främja. Det finns inget krav på att en viss del ska avse text utan den periodiska publikationen kan även bestå av information om olika arrangemang, resultat eller prisnoteringar. Den får dock inte huvudsakligen bestå av annonser. Försäljning av periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar är undantagna från moms i följande situationer:

 • när publikationen ges bort gratis

 • när publikationen säljs till utgivaren, dvs. tillhandahålls mot ersättning eller

 • när publikationen säljs till medlem eller anställd, dvs. tillhandahålls mot ersättning.

Även när publikationen förs in till Sverige från utlandet så görs det momsfritt om införseln sker för att säljas eller ges bort enligt något av alternativen ovan.

Om försäljningen av publikationen inte omfattas av momsfrihet enligt punkterna ovan måste beskattningslandet fastställas, dvs. om Sverige eller något annat land har rätt till momsen. Se vidare ordet varubeskattning.

När försäljningen av det periodiska medlemsbladet och den periodiska personaltidningen är momsbefriad så får moms på kostnader inte dras av. Den ingående momsen blir i stället en kostnad.

Organisationstidskrift

En organisationstidskrift är en publikation som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och som har till syfte att föra ut en organisations budskap. Budskapet ska vara religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt, försvarsfrämjande, eller ha till syfte att företräda medlemmar med funktionshinder.

En periodisk organisationstidskrift är momsfri när den säljs eller förs in till Sverige från utlandet. För momsfrihet gäller att organisationen som ger ut tidskriften har ett visst syfte och att tidskriften framstår som ett organ för organisationen. Eftersom försäljningen av organisationstidskriften är momsbefriad så får moms på kostnader inte dras av. Den ingående momsen blir i stället en kostnad.

Bilaga

Skatteverket har i ett ställningstagande (200123, dnr: 8-26534) uttalat vad som gäller för bilagor i tryckta publikationer.

”Följande är exempel på omständigheter som kan tala för att en bilaga är en del av publikationen:

 • Utformning och innehåll i bilagan bestäms av utgivaren.

 • Bilagan framställs av eller på uppdrag av utgivaren.

 • Bilagan ska bara bifogas i publikationens upplaga eller del av upplagan.

 • Något särskilt pris för bilagan ska inte tas ut.

 • Bilagan har anknytning till publikationens innehåll.

Följande är exempel på omständigheter som kan tala för att bilagan är en separat vara och/eller tjänst i förhållande till publikationen:

 • Bilagans form och innehåll bestäms av annan än utgivaren.

 • Bilagan paketeras i eget emballage.

 • Bilagan framställs i fler exemplar än de som bifogas publikationen.

 • Särskilt pris för bilagan ska tas ut.

 • Bilagan har ingen anknytning till publikationens innehåll.”

Framställning och distribution

Försäljning av tjänster som avser framställning och distribution av skattefria periodiska publikationer är undantagna från moms. Skatteverket kommenterar i sitt ställningstagande (231211, dnr: 8-2656869) framställning av periodiska publikationer och kringtjänster. Skatteverket tydliggör att med framställning avses mångfaldigandet av en periodisk publikation, dvs. en tjänst tillhandahålls. Med framställning avses även de tekniska tjänster som är förknippade med framställningen, s.k. kringtjänster som t.ex. falsning, skärning, häftning, kuvertering, sortering samt transport av upplagan. Andra tjänster såsom t.ex. administration, redaktionellt arbete och förmedling av text och bild utgör inte framställningstjänster. Andra exempel på tjänster och varor som ska momsbeskattas är journalisters och fotografers verk. Om försäljningen av en tjänst är momspliktig måste beskattningslandet fastställas, dvs. om Sverige eller något annat land har rätt till momsen. Se vidare ordet tjänstebeskattning.

EU-domstolen har i ett mål (100211, mal: C-88/09, Graphic Procede) ansett att kopieringsverksamhet utgör leverans av varor. Skatteverket anser dock inte att detta påverkar den svenska tolkningen av momsfrihet för framställning av periodiska publikationer. Det framgår av Rättslig vägledning.

Som framställare räknas den som själv mångfaldigar en publikation men även ett företag som upphandlar dessa tjänster för att sedan sälja dem vidare (s.k. spindel).

Även om framställaren inte fakturerar sina tjänster avseende framställning och distribution med moms så har denne rätt till återbetalning för moms på sina kostnader.

”Spindel”

Den som samordnar tjänster för att producera en periodisk publikation och som sitter som en ”spindel” mellan underleverantörer och utgivaren är också momsfri. Momsfriheten gäller endast de tekniska framställningstjänsterna och dess kringtjänster. På ersättning till en journalist för en artikel ska det utgå moms med 6 %.

Annonsering

Annonsering i en periodisk publikation är momsbefriad. Även den som tar betalt för att anskaffa och förmedla annonser till en periodisk publikation är momsbefriad. Detta gäller även för en del av en upplaga av ett medlemsblad eller av en personaltidning som säljs till utomstående.

Den som säljer annonser eller förmedlar annonser i en periodisk publikation har inte rätt att dra av moms på sina kostnader. Skattesituationen är med andra ord inte lika förmånlig som för framställaren som säljer framställningstjänster och distribution.

Avdrag för ingående moms

Momsundantaget är ett så kallat kvalificerat undantag som innebär att momsavdrag får göras även om försäljningen omfattas av ett undantag. Momsavdrag får göras avseende bland annat framställning och distribution av periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter när tjänsterna tillhandahålls en utgivare.