Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Redovisning av moms

Att redovisa momsen i rätt period är avgörande för att t.ex. slippa straffavgifter. När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms beror på följande:

När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden? När inträder redovisningsskyldigheten för transaktionen? I vilket dokument redovisas momsen - i en skattedeklaration som omfattar 1, 3 eller 12 månader?

Lagrum

1 kap. 3-5 §§, 8 kap, 11 kap. och 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

26, 35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Beskattning

Begreppet skattedeklaration används som samlingsbegrepp i skatteförfarandelagen samtidigt som lagen även innehåller två andra begrepp, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används främst det samlade begreppet skattedeklaration.

Hur skattedeklarationen ser ut och vilka rader som ska användas, se vidare ordet skattedeklaration.

Skattskyldighetens inträde

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är viktig i momshänseende. Det är däremot i regel inte vid detta tillfälle som momsen ska redovisas, momsen ska redovisas när redovisningsskyldigheten inträder. Skattskyldighetens inträde får främst betydelse när skattesatser eller andra regler ändras. Den skattesats respektive skatteregel ska tillämpas som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Redovisningsskyldigheten kan inte inträda förrän skattskyldigheten har inträtt. Skattskyldigheten inträder normalt vid följande tidpunkter:

 • När en vara levereras.

 • När en tjänst tillhandahålls.

 • När ett uttag sker.

 • När ersättning erhålls för en bestämd och beställd momspliktig vara eller tjänst, dvs. ett förskott eller ett à conto erhålls.

 • Fr.o.m. 1 juli 2021 infördes nya regler om skattskyldighetens inträde när ett plattformsföretag anses förvärva och sälja varor vid e-handel.

 • Fr.o.m. 1 juli 2021 infördes nya regler för skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning av varor (e-handel) som importeras från land utanför EU där moms ska redovisas enligt den s.k. importordningen.

Redovisningsmetoder

Det finns två redovisningsmetoder för moms, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden används av företag som löpande bokför kontanta affärer samt utgående och ingående fakturor. Det kan ske antingen med sidoordnad redovisning (reskontra) eller med löpande eller periodiskt förda förteckningar. Faktureringsmetoden innebär att momsen huvudsakligen redovisas och dras av i den redovisningsperiod då fakturor bokförs eller borde ha bokförts. Som framgår i tabellen längre fram sker allt fler avsteg från huvudregeln i faktureringsmetoden och i stället ska momsen redovisas i enlighet med en fakturadatummetod.

Bokslutsmetoden som är en kontantmetod får tillämpas av den som enligt bokföringslagen har rätt att först vid räkenskapsårets utgång bokföra obetalda fakturor. Metoden innebär att ett företag löpande under året redovisar moms i den redovisningsperiod då in- och utbetalningar sker. Först vid årets utgång redovisas momsen även på obetalda fakturor. Bokslutsmetoden får tillämpas av den som har en årlig omsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor om året. Skatteverket beslutar om bokslutsmetoden får användas. Den som under löpande år överstiger gränsen för när bokslutsmetoden får användas ska kontakta Skatteverket för att diskutera när omläggning till faktureringsmetoden ska ske.

Den redovisningsmetod som Skatteverket tilldelat måste tillämpas för både utgående och ingående skatt.

Skatteverket har i ett ställningstagande (200402, dnr: 8-165567) meddelat att spridningen av coronaviruset är en sådan extraordinär omständighet som innebär att byte av redovisningsmetod kan ske. Byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden (kontantmetoden) kan t.ex. göras av företag som idag tillämpar faktureringsmetoden och vars omsättning inom landet beräknas uppgå till högst 3 miljoner kronor under beskattningsåret.

Redovisningsskyldighetens inträde

Bokslutsmetoden

Vid bokslutsmetoden sker redovisningen enligt en kontantmetod dvs. utgående och ingående moms redovisas när betalning av kundfakturor erhålls respektive när betalning av leverantörsfakturor sker. Endast vid bokslutet redovisas moms på utestående ej betalda kund- respektive leverantörsfakturor.

Bokslutsmetoden

Löpande år

Utgående och ingående moms redovisas avseende betalda fakturor.

Vid bokslut

Utgående och ingående moms redovisas avseende betalda fakturor och moms redovisas även på utestående ej betalda kund och leverantörsfakturor.

Faktureringsmetoden

För den som tillämpar faktureringsmetoden är huvudprincipen att utgående och ingående moms ska redovisas när en faktura enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Enligt ett antal domar (RÅ 1999 ref. 16, RR 1999-03-25 mål nr 1035-1997, RR 1999-03-25 mål nr 3572-1997 och RR 1999-03-25 mål nr 3618-1997) har Högsta förvaltningsdomstolen bedömt innebörden av god redovisningssed och fastställt att ett företag kan följa någon av de två olika principerna för momsredovisning enligt faktureringsmetoden. Se även Skatteverkets ställningstagande 1999-04-15 med dnr: 4105-99/110. Den utgående och ingående momsen kan redovisas för den redovisningsperiod under vilken:

 • fakturor ställs ut respektive tas emot (huvudprincipen), eller

 • leverans eller tillhandahållande sker (leveransmånadsprincipen).

Skatteverket anser att vald metod måste tillämpas konsekvent vilket innebär att både utgående och ingående moms måste redovisas efter samma princip. Det är alltså inte godtagbart att bara hänföra fakturor för ingående moms till en tidigare månad. Kravet på en konsekvent tillämpning innebär också att vald metod ska tillämpas på samma sätt över en längre tid. Vad gäller förskott eller à conto gäller däremot alltid att betalningen är avgörande för när redovisningen av momsen ska ske.

För tjänster som sträcker sig över tiden t.ex. för hyra måste avgöras om någon del utgör förskott för tjänsten. Det normala är att en hyra betalas i förskott. Det medför att utgående moms ska redovisas i den redovisningsperiod som förskottet betalats. Vidare finns ett antal specialregler som sammanfattas tillsammans med huvudreglerna nedan.

Som nämns ovan och som framgår i tabellen sker allt fler avsteg från huvudregeln i faktureringsmetoden och i stället redovisas momsen i enlighet med en fakturadatummetod. Dessutom finns regler som reglerar när en faktura måste utfärdas vid försäljningar av varor och tjänster inom EU (som omfattas av rapporteringsskyldighet i en periodisk sammanställning). En fakturadatummetod gäller även för bygg- och anläggningstjänster. Se vidare i tabellen nedan.

 

Faktureringsmetoden

Grundregel

Utgående och ingående moms redovisas när faktura enligt god redovisningssed bokförts eller borde ha bokförts.

Förskott

Utgående och ingående moms redovisas när förskott betalats.

 

Specialregler

A conton och förskott för byggnads- eller anläggningstjänster

Moms på a conton och förskott redovisas enligt fakturadatummetoden, när faktura utfärdas. Om betalning mottas innan fakturan ställs ut ska moms redovisas enligt allmänna regler för förskott, dvs. när beloppet mottas. Om varken faktura utställs eller betalning mottagits ska den utgående momsen redovisas i den andra kalendermånaden efter den månad då tjänsterna tillhandahållits/varorna levererats. Ingående moms får dras av när redovisning av den utgående skatten ska ske.

Avbetalningsköp och förbehåll om återtaganderätt

Mellan beskattningsbara personer gäller att säljaren redovisar utgående moms när faktura ställs ut eller rätteligen borde ha ställts ut. Ingående moms får redovisas när faktura erhållits.

Avverkningsrätt till skog

Om betalningen för avverkningsrätten delats upp på flera år utlöser själva upplåtelsen ingen skattskyldighet utan den inträder i stället i takt med att betalning tas emot. Redovisning av utgående moms sker i de perioder när betalning tas emot. Ingående moms får redovisas när betalning erlagts.

Inköp av varor från annat EU-land (unionsinterna förvärv)

Unionsinternt förvärv redovisas när fakturan är utfärdad, dock senast i perioden som omfattar den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för förvärvet har inträtt. Den ingående förvärvsmomsen dras i redovisningsperiod som den utgående förvärvsmomsen redovisas.

Försäljning av varor till annat EU-land

Sådan försäljning redovisas i den period när fakturan är utfärdad dock senast i perioden under vilken fakturan senast ska utfärdas vilket är senast den femtonde dagen i månaden efter leveransmånaden. Om faktura utfärdats före leveransen inträder redovisningsskyldigheten först vid leveransen.

Inköp av tjänster från annat EU-land (tjänstebeskattning)

Förvärvsmoms avseende tjänster redovisas när faktura enligt god redovisningssed bokförts eller borde ha bokförts. Om faktura utfärdats före leveransen inträder redovisningsskyldigheten först vid leveransen.

Försäljning av tjänster till annat EU-land enligt huvudregeln

Värdet av försäljningen redovisas i den period när tjänsten tillhandahållits. Skatteverket anser (091222, dnr: 131 915470-09/111) att om faktura utställs i nära anslutning kan fakturerings-tidpunkten läggas till grund för redovisningen.

Import- eller införselmoms

Vid import av varor när Tullverket ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto. Bestämmelsen gäller oavsett redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden.

Konkurs

Utgående och ingående moms redovisas senast vid tidpunkten för konkursutbrottet (konkursbeslut meddelas).

Kundförlust

Moms får korrigeras i den period då förlusten konstaterats.

Uttag av tjänst

Utgående skatt redovisas normalt i den period då uttaget äger rum. Vid uttag av tjänst som sträcker sig över mer än en period ska till varje period hänföras den del av tjänsten som tillhandahållits under perioden.

Uttag av tjänst för personbil/motorcykel där rätt till avdrag förelegat

Sådant uttag får vänta med att redovisas till den sista perioden under det kalenderår då bilen/motorcykeln har använts.

Uttag ur byggnadsrörelse

Vid byggnation i egen-regi som till större delen avser ny-, till- eller ombyggnad av fastighet eller lägenhet ska utgående moms avseende uttaget redovisas i perioden då fastigheten/lägenheten kunnat tas i bruk.

Överlåtelse av verksamhet

Överlåtaren ska redovisa utgående moms vid överlåtelsen på omsättning (t.ex. försäljning) eller förvärv (inköp) där skattskyldighet men inte redovisningsskyldighet inträtt tidigare (verksamhetsöverlåtelse).

Felaktigt debiterad moms

Hur beloppet ska redovisas beror på omständigheterna och olika fall kan uppstå.

- Om säljaren är momsregistrerad ska felaktig moms redovisas på samma sätt och i samma period som moms som tillhör korrekt debiterad moms och i enlighet med vald redovisningsmetod.

- Om säljaren inte är momsregistrerad ska momsen redovisas i en särskild skattedeklaration för den kalendermånad under vilken den felaktiga fakturan eller handlingen har utfärdats.

Brytdagsredovisning

I samband med bokslutsarbetet tillämpar många företag en s.k. brytdag. I samband med årsbokslut ska momsen på kundfordringar och leverantörsskulder beaktas och Skatteverket anser att de fordringar och skulder där faktura finns senast på brytdagen också bör räknas hit. Det gäller dock endast under förutsättning att den underliggande affärshändelsen inträffat under det gamla räkenskapsåret. En förutsättning är vidare att bokföring sker i bokslutet med faktura som underlag. Se Skatteverkets promemoria om momsredovisning under löpande år och i samband med årsbokslut (RSV 1995-03-02, dnr: 283-95/212).

Skatteverket anger i Rättslig vägledning att de speciella redovisningsreglerna i 13 kap. ML har normalt företräde framför brytdagsredovisningen. Reglerna om redovisning av unionsintern handel med varor har till exempel alltid företräde. Den som tillämpar bokslutsmetoden ska dock inte tillämpa de speciella reglerna om redovisning av bygg- och anläggningstjänster.

Redovisning i skattedeklaration

Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen har tagits bort.

Beroende på beskattningsunderlagets storlek gäller följande redovisningsperioder och deklarationsdatum. Beskattningsunderlaget ska beräknas exklusive moms och exklusive inköp från EU och import.

Beskattningsunderlagets storlek

Redovisningsperiod

Deklarationen lämnas

Över 40 MSEK

Månadsvis

26 i månaden efter

Max 40 MSEK

Huvudregel kvartalsvis

jan-mar 12 maj

apr-jun 17 aug

jul-sep 12 nov

okt-dec 12 feb

Max 40 MSEK

Efter ansökan månadsvis

12 i andra månaden efter

Max 1 MSEK

Helår

26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, i vissa fall i samband med lämnande av inkomstdeklaration, se vidare nedan.

Utöver ovanstående finns även redovisning via OSS och IOSS, se vidare nedan.

Skatteverket har i ett ställningstagande (201009, dnr: 8-90459) meddelat att spridningen av coronaviruset är en sådan extraordinär omständighet som innebär att byte av redovisningsperiod kan ske. Byte av redovisningsperiod från en kortare till en längre redovisningsperiod kan ske om försäljningen minskar, från t.ex. en kalendermånad till ett kalenderkvartal om beskattningsunderlaget väntas minska till högst 40 miljoner kronor. Den som idag tillämpar redovisningsperioden ett kalenderkvartal kan byta till perioden ett kalenderår om omsättningen väntas minska till högst 1 miljon kronor.

Skatteverket anser även att spridningen av coronaviruset är ett sådant särskilt skäl som gör att tidskravet kan bortses från, för företag som har rätt att tillämpa en längre redovisningsperiod, men begärt att få redovisa en kortare period. Vanligen ska den kortare perioden tillämpas under minst 24 på varandra följande månader men det gäller inte under coronapandemin.

Årsredovisning

För företag med ett beskattningsunderlag som är högst 1 miljon kronor per beskattningsår är redovisningsperioden helår.

Observera att tidpunkten för att redovisa moms har ändrats för momsregistrerade som uppfyller följande villkor:

 • Har redovisningsperioden beskattningsår (dvs. omsättning max 1MSEK),

 • lämnar inkomstdeklaration och

 • inte handlar (köp eller försäljning) med andra EU-länder.

Enskilda näringsidkare och dödsbon som uppfyller ovanstående villkor ska därmed redovisa moms senast den 13 maj året efter beskattningsåret. Om man har deklarationshjälp kan man få anstånd med att deklarera och betala momsen, så kallat byråanstånd, till den 26 juni. Observera att denna tidpunkt inte gäller om inköp sker från eller försäljning sker till annat EU-land.

Skatteverket har i ett ställningstagande (140602, dnr: 131 236748-14/111) påtalat att lagen inte ger utrymme för den som redovisar moms årsvis att använda den senare deklarationstidpunkten för perioden beskattningsår om man har EU-handel dvs. försäljning eller inköp inom EU. Skatteverket påpekar också att det saknar betydelse att EU-handeln är av mindre omfattning, såsom vid ett enstaka tillfälle och till ett mindre belopp. Detta innebär att har exempelvis en enskild firma ett enstaka köp eller försäljning inom EU, så ska den årsvisa momsen redovisas den 26:e i andra månaden efter periodens slut. För den med kalenderår innebär det den 26:e februari.

Handelsbolag lämnar ingen inkomstdeklaration och påverkas alltså inte av förändringarna, inte heller representanter för enkla bolag och partrederier omfattas av ändringen utan momsdeklaration ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens slut.

På Skatteverkets webbplats under fliken ”Företag” kan man hämta de viktiga datum som gäller för sitt företag.

Månadsredovisning på företagets egen begäran

För företag med ett beskattningsunderlag överstigande 40 miljon kronor är redovisningsperioden månadsvis. För företag med ett beskattningsunderlag på högst 40 miljon kronor är huvudregeln kvartalsvis redovisning. Dessa företag kan efter ansökan hos Skatteverket välja att redovisa månadsvis. Ett sådant beslut om enmånadsredovisning gäller, om det inte finns särskilda skäl, i minst tjugofyra månader. Ett skäl till varför företag vill ha månadsredovisning i stället för kvartalsredovisning kan vara att företaget har omfattande försäljning till utlandet. I sådana fall kan den ingående momsen överstiga den utgående momsen varför företaget har en regelbunden återbetalning av moms.

Skatteverket har i ett ställningstagande (201009, dnr: 8-90459) meddelat att spridningen av coronaviruset är en sådan extraordinär omständighet som innebär att byte av redovisningsperiod kan ske. Skatteverket anser att spridningen av coronaviruset är ett sådant särskilt skäl som gör att tidskravet kan bortses från för företag som har rätt att tillämpa en längre redovisningsperiod men begärt att få redovisa en kortare period. Vanligen ska den kortare perioden tillämpas under minst 24 på varandra följande månader men det gäller inte under coronapandemin.

Momsredovisning enligt särskilda ordningar - OSS och IOSS

Fram till 30 juni 2021 lämnades en särskild momsdeklaration om man var registrerad för MOSS som står för ”Mini One Stop Shop”. Portalen som användes för en särskild momsredovisning på försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder, underlättade för företag som sålde elektroniska tjänster, telekommunikations- och sändningstjänster B2C. Sedan den 1 juli 2021 har nya särskilda ordningar för momsredovisning införts som innebär att systemet har utvidgats till att omfatta fler tjänster och även distansförsäljning av varor till icke beskattningsbara personer. Systemet går nu under benämningen OSS, ”One-Stop Shop” respektive IOSS, ”Import One-Stop Shop”. För enkelhetens skull säger vi att man lämnar en OSS- eller en IOSS-deklaration.

De särskilda ordningarna har utvidgats genom att:

 • Tredjelandsordningen kan tillämpas på alla typer av tjänster.

 • Unionsordningen kan tillämpas på alla typer av tjänster, unionsintern distansförsäljning av varor samt vissa leveranser av varor där försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land.

 • Importordningen är ny och kan tillämpas på distanshandel med vissa varor av mindre värde som importerats till EU (150 euro).

För mer information om när de särskilda ordningarna blir tillämpliga hänvisas till orden särskilda ordningar och e-handel.

Den som är registrerad för en särskild ordning lämnar en särskild momsdeklaration i den valda identifieringsstaten. De särskilda ordningarna avser endast redovisning och betalning av utgående moms. Utländsk ingående moms på kostnader får återsökas via Skatteverkets e-tjänst Momsåterbetalning inom EU.

OSS och IOSS redovisas elektroniskt via Skatteverkets webbplats via e-tjänsten OSS. I den särskilda deklarationen redovisas försäljning med rätt skattesats för respektive EU-land. Det innebär att uppgifterna nedan ska lämnas för varje EU-land av det företag som använder någon av de särskilda ordningarna:

 • den sammanlagda ersättningen exklusive mervärdesskatt för de varor och tjänster som ska beskattas i det landet

 • den totala mervärdesskatten på dessa omsättningar fördelat på skattesatser

 • tillämpliga skattesatser.

För tredjelandsordningen och unionsordningen lämnas OSS-deklarationen kvartalsvis den sista dagen i månaden efter utgången av den redovisningsperiod som deklarationen avser. För importordningen omfattar en redovisningsperiod en månad. Finns ingen omsättning att redovisa en viss period så lämnar man en nolldeklaration.

Rättelser för tidigare lämnade deklarationer kan göras löpande om det sker inom tre år. För rättelser som avser äldre tid än tre år ska direktkontakt tas med det EU-land som omsättningen avser.

Redovisning ska ske i euro och med det exakta momsbeloppet. Det är inte tillåtet att avrunda momsbeloppet till närmaste heltal till skillnad mot vad som gäller i den vanliga momsdeklarationen.

Om leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna har skett i annan valuta, ska den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för sista dagen i redovisningsperioden användas. Om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen ska omräkning ske enligt den växelkurs som offentliggjorts närmast därefter. Det sammanlagda beloppet per EU-land ska omräknas. Omräkning behöver alltså inte ske på fakturanivå.

Betalning sker till ett särskilt konto hos Skatteverket och för den lämnade deklarationen ska ett unikt identifieringsnummer anges vid betalning.

Förseningsavgift

Om skattedeklarationen lämnas för sent påförs en förseningsavgift. Denna är 625 kronor men kan vara 1 250 kronor om Skatteverket begärt att deklaration ska lämnas och detta inte sker inom föreskriven tid.

Om en särskild momsdeklaration (OSS/IOSS) inte har lämnats in, har lämnats in försent, är ofullständig eller felaktig är det konsumtionsstaten (EU-landet där moms ska redovisas) som beräknar och fastställer eventuell straffavgift eller annan avgift. Betalningen ska ske till konsumtionsstaten.

Ränta

Ränta tas ut om inbetalningen av skatten är sen, dvs. när det finns ett underskott på skattekontot. Se vidare ordet ränta.

Om betalning för en särskild momsdeklaration (OSS/IOSS) sker för sent är det konsumtionsstaten (EU-landet där moms ska redovisas) som beräknar och fastställer eventuell ränta, straffavgift eller annan avgift. Betalningen ska ske till konsumtionsstaten.

Anstånd

Det finns möjlighet att få anstånd (extra tid) med att lämna skattedeklaration, t.ex. vid sjukdom eller annan oförvållad omständighet som datorhaveri. Likviditetsproblem utgör däremot inte skäl för anstånd. Det finns möjlighet att få såväl deklarationsanstånd som betalningsanstånd under vissa omständigheter. Företaget blir dock skyldigt att betala ränta. Under coronapandemin har särskilda anstånd införts, se ordet corona.

Om en särskild momsdeklaration (OSS/IOSS) inte har lämnats in är det konsumtionsstaten (EU-landet där moms ska redovisas) som beräknar och fastställer eventuell straffavgift eller annan avgift. Om en nolldeklaration lämnas för en viss redovisningsperiod kan rättelse göras nästkommande period, enligt EU-gemensamma regler.

Periodisk sammanställning

Förutom redovisning i en skattedeklaration finns krav på att specificera försäljningar av varor och tjänster till företag inom EU i en särskild rapport, den periodiska sammanställningen. Sedan 2020 finns två blanketter SKV 5740 för EU-handel av varor och tjänster och SKV 5739 avseende avropslager. Se vidare ordet periodisk sammanställning.

Kommentar

Ett vanligt misstag vid redovisning av moms är att reglerna avseende förskott inte beaktas utan att utgående och ingående moms redovisas när fakturan bokförts och därmed redovisas för tidigt. Skattetillägg för periodiseringsfel kan i sådana fall påföras. Vid bokföring av moms som tillhör förskott används lämpligen vilande momskonton.

Skatteverket har i ställningstagande (210127, dnr: 8-727952) redogjort för hur redovisning ska ske av pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut. Skatteverket anger att moms ska redovisas på belopp som utgår när uppsägning av ett avtal sker innan avtalstidens slut. Man menar att beloppet är en del av ersättningen för de tjänster som köparen har getts möjlighet att dra nytta av även om köparen väljer att inte göra detta.

Vid byte mellan redovisningsperioderna kalendermånad och kalenderkvartal anser Skatteverket enligt ställningstagande (210205, dnr: 8-730499) att det är möjligt att bevilja tillfälligt anstånd för både ett kalenderkvartal och tre kalendermånader.

Skatteverket har i ett ställningstagande (210330, dnr: 8-873834) uttalat att återbetalning av tidigare avdragen ingående moms ska ske när säljaren vid ett offentligt ackord utfärdar en kreditnota.

Skatteverket har i ställningstagande (220420, Dnr: 8-1620351) redogjort för hur man ska beräkna omsättningsgränsen på tre miljoner kronor för redovisning enligt bokslutsmetoden. Skatteverket anser att beräkningen ska omfatta värdet av den momspliktiga omsättningen, värdet av den omsättning som är undantagen från skatteplikt (momsfri) och värdet av exportomsättningen.