Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Särskilda ordningar

År 2015 förändrades beskattningen av elektroniska tjänster inom EU. För att förenkla och undvika att ett säljande företag måste momsregistrera sig i varje EU-land infördes en möjlighet till så kallad Mini One-Stop Shop (MOSS). Därigenom kunde en momsdeklaration lämnas i ett EU-land med momsredovisning för övriga EU-länder. Den mottagande skattemyndigheten skickade redovisning och pengar vidare till övriga länder.

För att främja handeln av varor och tjänster på den inre marknaden införde EU nya regler för e-handel den 1 juli 2021. Med e-handelspaketet infördes även ytterligare möjligheter att redovisa moms via ett EU-land och därmed slippa krav på momsregistrering i olika länder. Detta förenklade momsredovisningssystem, särskilda ordningar, har utvidgats till att omfatta e-handel (postorder) av varor och fler tjänster till privatpersoner. Systemet kallas nu One-Stop Shop (OSS). De nya reglerna påverkar handeln mot konsument, B2C. Se vidare orden distansförsäljning och e-handelspaketet.

Lagrum

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

Beskattning

Den som utöver sin vanliga momsdeklaration är registrerad för moms enligt en särskild ordning har valt att använda ett förenklat sätt att redovisa moms i andra EU-länder. När det väl är klarlagt att man som företag är skyldig att redovisa moms i ett annat EU-land på grund av t.ex. e-handel till privatpersoner inom EU, eller försäljning av t.ex. elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU så kan momsen redovisas på olika sätt. Som företag kan man i vissa fall välja att vara momsregistrerad lokalt i det land där man är skattskyldig, men det går även att sedan 1 juli 2021 redovisa momsen i en särskild momsdeklaration som lämnas i identifieringsstaten. För ett svenskt företag innebär det normalt att man lämnar den särskilda momsdeklarationen i Sverige.

Särskilda deklarationer enligt de särskilda ordningarna lämnas via en teknisk plattform hos Skatteverket, One-Stop Shop (OSS).

Sedan 1 juli 2021 finns det tre olika särskilda ordningar:

 • tredjelandsordningen

 • unionsordningen

 • importordningen.

Tredjelandsordningen kan användas för försäljning av samtliga tjänster som är skattepliktiga om de är omsatta inom EU. Som företag utanför EU kan man vara momsregistrerad i ett land i EU. I det landet redovisas och betalas all moms som ska till olika EU-länder. Även om ett företag är registrerat för mervärdesskatt i något EU-land får tredjelandsordningen tillämpas.

Unionsordningen kan användas vid både försäljning av varor och av tjänster, och både av företag som är etablerade i EU och utanför EU. Den används vid försäljning av företag (beskattningsbar person) som:

 • är etablerade i ett EU-land och som tillhandahåller tjänster som är omsatta i ett annat EU-land och köparna är inte beskattningsbara personer (B2C),

 • bedriver unionsintern distansförsäljning av varor (försäljning till privatpersoner), gäller oavsett om företaget är etablerat i eller utanför EU, eller

 • genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör leverans av varor (plattformsföretag), både vid unionsintern distansförsäljning (försäljning till privatpersoner) och där transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land. Företaget kan vara etablerat i eller utanför EU.

Unionsordningen gäller vid försäljning av samtliga tjänster som är skattepliktiga och som är omsatta inom EU enligt någon särskild regel, dvs. tjänsten ska inte beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning B2C. Vidare kan unionsordningen användas vid distansförsäljning av varor till privatpersoner inom EU. Valet av identifieringsstat avgörs av vad företaget säljer samt var det är etablerat.

Importordningen kan användas av företag som bedriver distansförsäljning av varor till privatpersoner av varor som importeras från ett land utanför EU. Ordningen gäller inte punktskattepliktiga varor och försändelsen får inte ha ett värde som överstiger 150 euro.

Företaget som redovisar enligt importordningen ska vara:

 • etablerat i EU, eller

 • företrädas av en representant som är etablerad i EU, eller

 • etablerat i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av mervärdesskattedirektivet.

Så här fungerar de särskilda ordningarna

Skatteverket säger så här på Rättslig vägledning om hanteringen enligt de särskilda ordningarna:

 1. Ett företag ansöker om att få använda en särskild ordning hos skattemyndigheten i en medlemsstat. Vilken medlemsstat som företaget kan ansöka hos beror på om företaget, alternativt representanten, är etablerat i EU eller inte och vad som tillhandahålls.

 2. Skattemyndigheten i medlemsstaten beslutar att tillåta företaget att använda den särskilda ordningen, identifieringsbeslut. Skattemyndigheten tilldelar samtidigt företaget, och i förekommande fall, dess representant ett identifieringsnummer. Denna medlemsstat blir identifieringsstat.

 3. Identifieringsstaten lagrar uppgifterna om företaget i ett nationellt register.

 4. Identifieringsstaten informerar samtliga övriga medlemsländer om åtgärden. De övriga medlemsstaterna kan lagra uppgifterna i motsvarande nationella register som är fristående från det vanliga mervärdesskatteregistret.

 5. Företaget lämnar deklaration och betalar mervärdesskatten till identifieringsstaten.

 6. Identifieringsstaten informerar övriga EU-länder om deklarationsuppgifterna. De betalningar som gäller andra medlemsstater överförs dit.

Redovisning och betalning

Den som redovisar enligt de särskilda ordningarna lämnar en särskild momsdeklaration. Den ska innehålla uppgifter om bl.a. skatten för varje konsumtionsstat. Redovisning sker i euro och betalningen sker till ett särskilt konto hos Skatteverket.

Särskilda deklarationer enligt unionsordningen och tredjelandsordning lämnas kvartalsvis men enligt importordningen lämnas en särskild deklaration månadsvis.

Nedan följer en översikt över var man hittar information på Skatteverkets webbsida Rättslig vägledning och Skatteverkets ställningstaganden avseende digital handel och redovisning enligt särskilda ordningar.

Datum

Dnr / källa

Avser

2021

Skatteverket.se

skatteverket.se/foretag/moms

one stop shop (MOSS - OSS)

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Grundläggande om bestämmelserna - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Registrering - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Deklaration och betalning - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Skattskyldighet i särskilda fall

Bestämmelser för plattformsföretag från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Distansförsäljning

211029

8-1293055

Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument

210129

8-733659

När svensk mervärdesskatt kan redovisas genom tredjelandsordningen