År 2015 förändrades beskattningen av elektroniska tjänster inom EU. För att förenkla och undvika att ett säljande företag måste momsregistrera sig i varje EU-land infördes en möjlighet till så kallad Mini One Stop Shop (MOSS). Därigenom kunde en momsdeklaration lämnas i ett EU-land med momsredovisning för övriga EU-länder. Den mottagande skattemyndigheten skickade redovisning och pengar vidare till övriga länder.

För att främja handeln av varor och tjänster på den inre marknaden införde EU nya regler för e-handel den 1 juli 2021. Med e-handelspaketet infördes även ytterligare möjligheter att redovisa moms via ett EU-land och därmed slippa krav på momsregistrering i olika länder. Detta förenklade momsredovisningssystem, särskilda ordningar, har utvidgats till att omfatta distansförsäljning som t.ex. e-handel av varor och fler tjänster till privatpersoner. Systemet kallas nu One Stop Shop (OSS). Se vidare orden distansförsäljning och e-handelspaketet.

Lagrum

22 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsaljning av varor och för tjänster (i kraft t.o.m. 30 juni 2023)

Beskattning

Den som utöver sin vanliga momsdeklaration är registrerad för moms enligt en särskild ordning har valt att använda ett förenklat sätt att redovisa moms i andra EU-länder, till skillnad från att vara momsregistrerad i andra EU-länder. För ett svenskt företag innebär det normalt att man lämnar den särskilda OSS-deklarationen till svenska Skatteverket som sedan överför information och betalning till konsumtionslandet. OSS-deklarationen lämnas elektroniskt och redovisning sker i euro för respektive land och med det landets skattesats.

Särskilda deklarationer enligt de särskilda ordningarna lämnas via en teknisk plattform hos Skatteverket, One Stop Shop (OSS).

Det finns tre olika särskilda ordningar:

  • tredjelandsordningen

  • unionsordningen

  • importordningen.

Tredjelandsordningen kan användas för försäljning av samtliga tjänster som är skattepliktiga om de är levererade och tillhandahållna inom EU. Som företag utanför EU kan man vara momsregistrerad i ett land i EU. I det landet redovisas och betalas all moms som ska till olika EU-länder. Även om ett företag är registrerat för mervärdesskatt i något EU-land får tredjelandsordningen tillämpas.

Unionsordningen kan användas vid både försäljning av varor och av tjänster, och både av företag som är etablerade i EU och utanför EU. Den används vid försäljning av företag (beskattningsbar person) som:

  • är etablerade i ett EU-land och som tillhandahåller tjänster som är tillhandahållna i ett annat EU-land och köparna är inte beskattningsbara personer (B2C)

  • bedriver unionsintern distansförsäljning av varor (försäljning till privatpersoner), gäller oavsett om företaget är etablerat i eller utanför EU eller

  • genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör leverans av varor (plattformsföretag), både vid unionsintern distansförsäljning (försäljning till privatpersoner) och där transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land. Företaget kan vara etablerat i eller utanför EU.

Unionsordningen gäller vid försäljning av samtliga tjänster som är skattepliktiga och som är levererade och tillhandahållna inom EU enligt någon särskild regel, dvs. tjänsten ska inte beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning B2C. Vidare kan unionsordningen användas vid distansförsäljning av varor till privatpersoner inom EU. Valet av identifieringsstat avgörs av vad företaget säljer samt var det är etablerat.

Importordningen kan användas av företag som bedriver distansförsäljning av varor till privatpersoner av varor som importeras från ett land utanför EU. Ordningen gäller inte punktskattepliktiga varor och försändelsen får inte ha ett värde som överstiger 150 euro.

Företaget som redovisar enligt importordningen ska vara:

  • etablerat i EU eller

  • företrädas av en representant som är etablerad i EU eller

  • etablerat i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av mervärdesskattedirektivet.

Så här fungerar de särskilda ordningarna

Ett företag ansöker om att få använda en särskild ordning hos Skattemyndigheten i en medlemsstat. Vilken medlemsstat som företaget kan ansöka hos beror på om företaget, alternativt representanten, är etablerat i EU eller inte och vad som tillhandahålls. Efter att identifieringsbeslutet från myndigheten tilldelas bolaget, eller i förekommande fall dess representant, ett identifieringsnummer. Identifieringsstaten lagrar uppgifterna och informerar övriga EU-länder om åtgärden. Företaget lämnar deklaration och betalar momsen i euro till identifieringsstaten. I Sverige sker inbetalning till ett särskilt konto hos Skatteverket. Inbetalningen syn inte på skattekonton eftersom det inte är svensk skatt. Redovisning sker i euro för respektive land, med det landets skattesats. Slutligen informeras övriga EU-länder om deklarationsuppgifterna och betalningar överförs till respektive medlemsstat.

Redovisning och betalning

Särskilda deklarationer enligt unionsordningen och tredjelandsordning lämnas kvartalsvis men enligt importordningen lämnas en särskild deklaration månadsvis. Deklarationen kan bara lämnas via Skatteverkets e-tjänst.

Redovisning enligt tredjelandsordningen och unionsordningen sker från och med den första dagen i kalenderkvartalet efter det att ansökan kom till Skatteverket. Om försäljning skett innan dess gäller ordningen från första försäljningsdagen. Förutsättningen för att försäljningsdatumen ska gälla är, att ansökan skickas till Skatteverket senast den tionde dagen i månaden efter första försäljningen. Företag som kommer in för sent kan bli skyldiga att registrera sig och betala moms i länderna dit försäljningen görs.

Importordningen gäller från och med dagen då företaget eller företagets representant tilldelas identifikationsnumret för importordningen av Skatteverket.

Betalning ska ha kommit in på kontot senast samma dag som deklarationen ska ha kommit in. På Skatteverkets webbplats finns uppgifter om kontonummer. Skatteverket skickar en elektronisk påminnelse 10 dagar efter det att betalning skulle ha gjorts. Observera att det är konsumtionslandets regler om ränta, förseningsavgifter och andra eventuella avgifter som gäller om betalning sker för sent. När deklaration inlämnas får företaget ett referensnummer. Det är viktigt att använda rätt referensnummer för att betalningen ska registreras och anses ha kommit in i rätt tid.

Den som behöver rätta en tidigare inlämnade OSS-deklaration gör det genom en ändring i en senare deklaration. Rättelsen ska göras inom tre år från den dagen då den ursprungliga deklarationen skulle varit inlämnad. Rättelseuppgifterna lämnas i den del av deklarationen som gäller rättelser av tidigare lämnade deklarationer.

I räkenskaper måste det finnas underlag för försäljningar som redovisas i OSS. Om Skatteverket begär det ska dokumentationen göras tillgänglig elektroniskt.

På Skatteverkets webbplats Rättslig vägledning finns mer information om redovisning via särskilda ordningarna. Därutöver finns följande ställningstaganden avseende digital handel och redovisning enligt särskilda ordningar.

Datum

Dnr / källa

Avser

210129

8-733659

När svensk mervärdesskatt kan redovisas genom tredjelandsordningen

211029

8-1293055

Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument