Beskattning

Skadestånd eller vite beläggs normalt inte med moms då ersättningen som tas ut inte utgör ersättning för en vara eller tjänst och därför inte utgör en beskattningsbar transaktion i momshänseende. Det är viktigt att undersöka omständigheterna i det enskilda fallet eller vad som gäller i en vissa bransch. Det kan förekomma att en ersättning kallas skadestånd eller vite men att det som avtalats mellan parterna i stället utgör ersättning för en vara eller tjänst. Vidare kan ersättningen i vissa fall påverkar beskattningsunderlaget dvs. det underlag som momsen ska beräknas på och kan därför indirekt påverka momsbeloppet. Ett antal rättsliga prövningar har gjorts av olika skadeståndsfall.

Skatteverket har sammanfattat sin uppfattning kring olika betalningar som skadestånd, garantiersättning, viten m.m. i ett ställningstagande (230426, dnr: 8-2339264). Det avgörande är om det finns ett direkt samband mellan betalningen och en leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst. Betalningen utgör då ersättning för något nytt. Är köparen till exempel inte nöjd utgör en nedsättning av priset en ändring av ursprungligt avtal och beskattningsunderlaget ska minskas, såvida inte parterna har avtalat om motsatsen.

Skatteverket har i ett ställningstagande (210127, dnr: 8-727952) uttalat att vid uppsägning av ett abonnemangsavtal eller hyresavtal innan avtalstiden löpt ut ska moms redovisas på den ersättning som utgår. Beloppet är en del av ersättningen för de tjänster som köparen har getts möjlighet att utnyttja även om köparen väljer att inte göra det. Det kan t.ex. gälla leasing av bilar och kompensation för det fall en hyresgäst säger upp ett hyresavtal i förtid. I det här sammanhanget skiljer Skatteverket på en ersättning som kan komma att utgå för det fall ett avtal sägs upp innan någon tjänst har börjat tillhandahållas av säljaren. En avbokningsavgift kan t.ex. mer ha karaktären av ett skadestånd.

Exempel där moms inte tas ut på skadestånd (huvudregel)

pris

moms

Pris för vara

Skadestånd

Pris inkl. moms

10 000 kr

2 000 kr

14 500 kr

2 500

-

Kommentar

Observera att inom byggnadsbranschen förekommer det att skadestånd ska påverka momsen då skadeståndet kan anses utgör en priskomponent. I fråga om skadestånd och viten inom byggnadsindustrin (byggnadsrörelse) kan man skilja på å ena sidan sådana som går från säljare/entreprenör till köpare/beställare och å andra sidan sådana som går från köpare/beställare till säljare/entreprenör. Skadestånd och viten från entreprenör/säljare utgår ofta genom prisnedsättningar, medan skadestånd och viten från köpare/beställare ofta sker i form av pristillägg.

Från entreprenör till beställare

Enligt vissa villkor som ofta tillämpas av branschen ska entreprenören enligt kontraktet utge vite om denne överskrider kontraktstiden. Ett sådant vite brukar räknas av från entreprenadsumman. Enligt ett rättsligt utlåtande ansågs de aktuella villkoren i kontraktet utgöra en metod för prisangivelse, där det slutliga priset fastställdes i förhållande till tidpunkten för den kontrakterade entreprenadens färdigställande. I sådana fall ska prisnedsättning, oavsett om den kallas vite eller skadestånd, beaktas vid bestämmande av det beskattningsunderlag. Det innebär att moms inte kommer att beräknas på det belopp som benämnts vite eller skadestånd. Moms skulle därför inte utgå på priset före vitesbeloppet utan vitet skulle avräknas från beskattningsunderlaget och på så sätt påverkar vitet momsen.

Exempel där skadeståndet utgör en prisreduktion och påverkar momsen

Pris enligt entreprenadavtal

Avräknas - skadestånd p.g.a. försening

Beskattningsunderlag

Moms 25 %

Pris inkl. moms

110 000 kr

10 000 kr

100 000 kr

25 000 kr

125 000 kr

Från beställare till entreprenör

Enligt vissa villkor som ofta tillämpas av branschen har entreprenören rätt till s.k. förlängningsersättning för skada som denne åsamkas till följd av vissa angivna hinder. Förlängningsersättning utgör, enligt uttalande från Skatteverket, normalt en skattepliktig omsättning och inräknas därför i beskattningsunderlaget. Det innebär att moms kommer att beräknas på det belopp som denna ersättning även om den har karaktär av skadestånd.

Exempel där skadeståndet utgör ett pristillägg och påverkar momsen

Pris enligt entreprenadavtal

Tillägg - skadestånd/förlängningsersättning

Beskattningsunderlag

Moms 25 %

Pris inkl. moms

110 000 kr

10 000 kr

110 000 kr

27 500 kr

137 500 kr