Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Skatteupplag

Försäljning av vissa varor som befinner sig i särskilda lager, s.k. skatteupplag, är momsfri. Syftet med reglerna är en förenkling så länge varorna finns i skatteupplaget. Förenklingen innebär att beskattning inte sker när varorna omsätts flera gånger under den tid de ligger i skatteupplaget eller att det utförs tjänster på varorna under lagringstiden. Företag behöver då inte vara mervärdesskatteregistrerade i flera länder och de slipper ansöka om återbetalning av ingående moms på kostnader. Skattefriheten är inte slutgiltig utan endast uppskjuten, vilket innebär att skatt i princip ska betalas när varan upphör att vara placerad i skatteupplaget. Skatteupplagen ska vara godkända. Även upplagshavaren ska godkännas.

Definition

Med skatteupplag avses godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt vissa bestämmelser i lagen om skatt på energi, lagen om alkoholskatt och momslagen. En upplagshavare måste godkännas för att ett skatteupplag ska vara godkänt. Av lagarna framgår att upplagshavarna och skatteupplagen ska godkännas av Skatteverket. Ansökan görs på av Skatteverket fastställd blankett (SKV 5937 vad gäller upplagshavare och SKV 5938 vad gäller skatteupplag).

Lagrum

9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200) 18 a och 18 b §§ mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Beskattning

Försäljning av vissa varor som befinner sig i särskilda lager, s.k. skatteupplag, är momsfri. Detta gäller främst råvaror som metaller, spannmål, oljor och virke och endast om försäljningen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Även tjänster som avser de varor som finns i ett skatteupplag är momsfria. Momsfriheten upphör när varorna tas ut ur lagret. Den som tar ut varan ur lagret är skyldig att betala momsen.

Skatteverket anger i sin rättsliga vägledning att höga krav ställs på upplagshavarens dokumentation när det gäller de omsättningar av varor och tjänster som sker i ett skatteupplag och som är undantagna från moms. Kartotek eller liknande bör finnas för varje kund. Som exempel på handlingar och uppgifter som ska finnas för varje kund nämner Skatteverket exempelvis följande:

  • lagerbevis (s.k. warrant) eller annan handling som visar vad för sorts vara som lagras, mängd etc.,

  • intyg från köparen (ägaren) att förvärvet/importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning om det inte framgår av förpackning eller på annat sätt,

  • faktura utfärdad av den som omsatt en tjänst avseende varan innan placering i eller under tiden den varit i lagret,

  • handling som styrker momsfrihet för varje varuomsättning,

  • andra handlingar av vikt för att bestämma beskattningsunderlaget.

Skatteverket anger också att innan en vara tillåts lämna upplaget ska upplagshavaren inhämta och dokumentera:

  • den skattskyldiges svenska momsregistreringsnummer,

  • om sådant saknas, en handling som visar att Skatte- och avgiftsanmälan inkommit till Skatteverket om det inte är fråga om exportomsättning,

  • omständigheter som visar att exportomsättning föreligger.

Även omsättning av en vara som finns i tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager, och omsättning av tjänster som avser sådana varor kan omfattas av momsfriheten. Moms ska tas ut när en vara upphör att vara placerad i tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager. Uttag ur lager kan ske på olika sätt. Det är när varan tas ut och anmäls till tullförfarandet ”övergång till fri omsättning” som det blir fråga om att moms ska betalas. Varan övergår därmed normalt även till ”fri förbrukning”. Däremot ska moms inte tas ut om varan omfattas av försäljning till annat EU-land, en export eller att varan läggs i ett skatteupplag. Den som föranleder att varan tas ut ur det tillfälliga lagret, tullagret, frizonen eller frilagret är skattskyldig.

Kommentar

Enligt Skatteverket (120113, dnr: 131 863243-11/111) är slutlig användning eller förbrukning detsamma som slutlig konsumtion. En omsättning i ett lager ska inte vara en omsättning för slutlig konsumtion om en omsättning utgör en direkt eller indirekt kostnad i en av förvärvaren bedriven verksamhet som helt eller delvis medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Skatteverket förklarar således vad som utgör slutlig konsumtion, genom att tydliggöra vad som är att betrakta som konsumtion, och därmed klargörs vad som avses med slutlig användning eller förbrukning.

Skatteverket har uttalat i ett ställningstagande (140214, dnr: 131 770374-13/111) redogjort för ett antal frågor som gäller tjänster på varor som är placerade i tullager eller skatteupplag i Sverige. Skatteverket uttalar att när en beskattningsbar person som finns i Sverige köper en sådan tjänst kan denna omfattas av undantaget från skatteplikt. Om en sådan tjänst säljs till en beskattningsbar person i ett annat land är tjänsten omsatt utomlands (tjänstebeskattning).